13. oktober 2021

Fagligt fokus

Et dyk ned i lovprogrammet 2021/22

Den 5. oktober 2021 fremlagde regeringen sit lovprogram for 2021/22. Vi fokuserer i denne uge på forslag om ny bogføringslov, øget revisorinddragelse i kontrollen af virk-somhederne, lempelse af transfer pricing-dokumentationskrav samt beskatningstidspunk-tet for COVID-19-kompensationer.


Camilla Hesselby Konstitueret administrerende direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til denne uges Fagligt Fokus, hvor vi dykker ned i nogle af de interessante og revisor-relevante forslag i regeringens lovprogram for 2021/22.

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning 5. oktober 2021 fremlagt sit lovprogram. Lovprogrammet præsenterer de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af det kommende folketingsår. I det følgende fokuserer vi på tre forslag, som påvirker virksomhederne væsentligt, og som det dermed er særligt relevant at være opmærksom på – også i din dialog med kunderne:

  • Lov om bogføring og ændring af årsregnskabsloven m.v., som blandt andet omhandler øget digitalisering af virksomhedernes bogføringsprocesser og øget revisorinddragelse i kontrollen af virksomhederne.
  • Ændring af skattekontrolloven og ligningsloven, som blandt andet omhandler lempelse af kravet om at udarbejde transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer.
  • Ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven, som blandt andet omhandler beskatningstidspunkt for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke.

Der har allerede været indledende høringer eller præ-høringer på alle ovenstående forslag, hvor vi fra foreningens side naturligvis har afgivet vores svar.

Lov om bogføring og ændring af årsregnskabsloven m.v.

Lovforslaget moderniserer bogføringsloven og søger blandt andet at udnytte potentialet ved øget digitalisering af virksomhedernes bogføringsprocesser. Lovforslaget indeholder også elementer, som væsentligt styrker Erhvervsstyrelsens kontrolfunktion. Dermed kan Erhvervsstyrelsen hurtigere gribe ind over for virksomheder, hvor der er øget risiko for, at dansk lovgivning ikke overholdes – eksempelvis på skatte- og momsområdet.

Det er positivt, at politikere og myndigheder ser på de teknologiske muligheder, når lovgivningen opdateres. Det er dog væsentligt at have for øje, at langt hovedparten af virksomhederne er regelrette, og derfor er det altid relevant at vurdere, om den øgede digitalisering af virksomhedens bogføringsprocesser kan ske på en balanceret måde, som står mål med de administrative byrder forbundet hermed. Her skal politikerne særligt have de helt små virksomheder for øje.

Lovforslaget lægger også op til flere stramninger for, hvornår en virksomhed skal have en revisorerklæring (type efter eget valg) på årsregnskabet. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på den politiske aftale fra juni 2021 om revisorpligt. Læs mere om aftalen om revisorpligt her

Lovforslag om lempelse af transfer pricing-dokumentation

Skatteministeren ønsker med lovforslaget at lempe på kravene om transfer pricing-dokumentation for danske koncerner.

I dag er der krav om, at danske koncerner, som jo er sambeskattede, skal udarbejde transfer pricing-dokumentation for koncerninterne transaktioner. Det er vores synspunkt, at det er et unødvendigt og byrdefuldt krav, at koncerner, som i forvejen er sambeskattet, skal udarbejde dokumentation for, at koncerninterne handler foregår på armslængdevilkår. Skatteministeriet foreslår, at dokumentationskravet lempes for visse danske koncerner. Vi har siden fremsættelsen af det eksisterende krav gjort opmærksom på, at det er unødvendigt byrdefuldt.

I vores høringssvar (s. 17-26) påpegede vi en række forhold, herunder behovet for tilpasninger og præciseringer. Af høringsskemaet (s. 26-43) til lovforslaget fremgår det, at Skatteministeriet har taget flere af vores input til sig og har tilpasset lovforslaget på baggrund heraf. Vi sætter naturligvis pris på Skatteministeriets lydhørhed over for vores input, som er med til at sikre materiale, der kan anvendes i praksis, og brugbare lovfortolkningsbidrag.

Lovforslag om beskatningstidspunkt af COVID-19-kompensationer

Lovforslaget sigter mod at skabe klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om tidspunktet for beskatning af skattepligtige beløb modtaget i henhold til en COVID-19-kompensationsordning. I den forbindelse foreslår Skatteministeriet, at modtagere af skattepligtige beløb kan vælge mellem:

  • at medregne beløbet til beskatning i det år, hvor beløbet er modtaget
  • at udskyde beskatningen, dog højst til det indkomstår, hvor der træffes afgørelse om retten til beløbet.

Valgfriheden skal dog kun skal omfatte de kompensationsordninger, hvor der først skal træffes administrativ afgørelse om retten til beløbet efter udbetalingen. Dette vil sikre, at den skattepligtige selv kan vælge, hvornår beløbet skal indtægtsføres i de situationer, hvor der kan være tvivl.

FSR – danske revisorer har afgivet høringssvar (s. 14-16), hvor vi i flere tilfælde har bedt Skatteministeriet om at præcisere de nærmere omstændigheder, hvilket de har været lydhøre overfor. Se i den forbindelse høringsskemaet (s. 11-15).

Jeg er glad for, at der kommer afklaring om tidspunktet for beskatning af disse kompensationsordninger. Vi skal dog stadig vente på, at lovforslaget (forventeligt) bliver vedtaget i folketinget, før vi kender de endelige omstændigheder for modtagere af COVID-19-kompensationer.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber