19. januar 2021

Fagligt fokus

Fagligt Fokus: Har du tjek på din CSR-rapportering?

Nyt om den opdaterede tjekliste til CSR-rapportering, som kan hjælpe til at danne overblik over kravene, og foreningens COVID-19-notater om regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser. Derudover er der nyt om FSR – danske revisorers arbejde med lovhøringer, som i denne uge har bragt Skatteudvalget til møde i Folketinget om, hvordan en alternativ ejendomsvurdering for erhvervsejendomme kan se ud.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære Læser

Godt nytår og velkommen til årets første udgave af Fagligt Fokus. Desværre står det klart allerede fra årets start, at 2021 ligesom det forgangne år vil være præget af COVID-19-pandemien. Folketingets arbejde med at vedtage hjælpepakker, rentefrie lån m.m. for at afbøde de negative konsekvenser af pandemien er fortsat ind i det nye år. Foreningens fokus på arbejdet ligeså. For FSR – danske revisorer bliver 2021 forhåbentlig året, hvor vi bevæger os ud af Coronakrisen og bruger mere tid på foreningens mange andre mærkesager. Men vi må væbne os med tålmodighed – ligesom alle jer ude i revisorbranchen.

I denne uge fokuserer jeg i klummen på den nye og opdaterede tjekliste for CSR-rapporteringen og foreningens to COVID-19-notater om regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser vedrørende årsrapporten 2020. Derudover er der også nyt om foreningens lovhøringsarbejde.

Ny tjekliste til CSR-rapporteringen

For alle børsnoterede selskaber, store unoterede selskaber og visse statslige aktieselskaber gælder en række formelle krav til redegørelser om samfundsansvar (CSR). Foreningen udarbejdede for et par år siden en tjekliste, som revisorer kan bruge til at danne overblik over disse krav til virksomheders redegørelser om samfundsansvar herunder virksomhedens og revisorens pligter.

Tjeklisten er nu klar i en opdateret version således, at den i videre omfang end tidligere kan anvendes som et kontrolværktøj. Tjeklisten er tænkt som et arbejdsredskab for revisorer, men kan også bruges af virksomhederne. Man kan anvende tjeklisten som afkrydsningsskema eller bruge den som et opslagsværk. Det er muligt at afkrydse direkte på skærmen.

Ajourføring af COVID-19-notater

Foreningens to COVID-19-notater om henholdsvis regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser vedrørende årsrapporten 2020 blev opdateret kort før jul. De vigtigste emner er ikke overraskende going concern, værdiansættelse af regnskabsposter, ledelsesberetningen herunder forventninger til fremtiden, usikkerhed ved indregning og måling, efterfølgende begivenheder samt påtegningen. Vi kommer med råd og opmærksomhedspunkter og har inkluderet eksempler på konkrete formuleringer og anbefalinger fra udlandet.

Erhvervsstyrelsen arbejder også på et notat om regnskabsmæssige problemstillinger relateret til COVID-19. Vi har kommenteret notatet af flere omgange. Notatet udkommer forventeligt senere i januar 2021, og vi vil informere jer om det via vores COVID-19-side og -nyhedsbrev. Vi har over for Erhvervsstyrelsen påpeget vigtigheden af, at notatet udkommer snarest muligt.

FSR – danske revisorers bud på ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme

En af de store opgaver i foreningens faglige udvalg er at afgive høringssvar til lovforslag mv. Det er en opgave, som medlemmerne prioriterer og bruger tid på. Vi modtog 393 lovforslag mv. i høring i 2020.

Det er blandt andet på baggrund af høringssvarene, at foreningen har en stemme hos politikere og i embedsværket. Vi forholder os fagligt og sagligt til forslagene, og vores arbejde anerkendes. Vores høringssvar giver ganske ofte anledning til ændringer i lovforslag. Samtidig er embedsværkets svar til vores høringssvar en god kilde til fortolkning af lovens ord.

Foreningens Skatteudvalg har i 2020 bidraget med høringssvar til ændringerne af ejendomsvurderingerne for ejerboliger og erhvervsejendomme. På baggrund af vores høringssvar til det seneste lovforslag til ændring af ejendomsvurderingsloven har Folketingets Skatteudvalg inviteret foreningens Skatteudvalg til på et møde i Folketinget den 20. januar 2021 at komme med et bud på en alternativ ejendomsvurdering for erhvervsejendomme. Det har stor betydning for foreningen at blive inviteret til sådanne drøftelser som giver branchen indflydelse på den fremtidige udmøntning af reglerne.  Vi vil i nyhedsbrevet, der udkommer på torsdag, fortælle mere fra mødet i Folketingets Skatteudvalg.

Udover FSR – danske revisorer har Folketingets Skatteudvalg inviteret yderligere tre indlægsholdere til at give deres besyv med på, hvordan en model til ejendomsvurdering af erhvervsejendomme kan se ud. Efter mødet i Folketingets Skatteudvalg følger en politisk proces og endelig vedtagelse af en ny model i Folketinget. Det er endnu for tidligt at sige, hvordan modellen ender med at se ud, men som det ser ud lige nu, er der en ny model til marts 2021.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber