08. december 2020

Fagligt fokus

Fagligt Fokus på revisorseminar og aftale om finanslov

Hovedbudskaber fra revisorseminaret med nyt fra nogle af foreningens faglige udvalg, Faglig opdatering med årets væsentligste temaer og Finanslovsaftale for 2021 med stimuli af oplevelsesindustrien.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære Læser

Velkommen til Fagligt Fokus, hvor jeg i denne uge fokuserer på det netop afholdte revisorseminar og de mange fagligt interessante oplæg. Derudover kan jeg dårligt komme udenom at nævne foreningens publikation Faglig Opdatering: Klar til 2021 og aftalen om finanslov for 2021.

Revisorseminar

I torsdags afholdt FSR – danske revisorer årets revisorseminar, hvor jeg selv deltog. Det var for mit vedkommende en førstegangsoplevelse af den meget positive slags, hvor dagen bød på en række gode oplæg om revisionsstandarder, etiske dilemmaer, revision og regnskab i en coronatid og ikke mindst kvalitetskontrol. Jeg vil bruge ugens klumme på at trække et par af dagens hovedbudskaber frem.

I dagens første oplæg med titlen Brancheperspektiver talte foreningens formand Lars Kronow om revisionsbranchen i en coronaplaget tid. Lars beskrev 2020 som et helt ekstraordinært år, hvor revisionsbranchen har løst mange vigtige opgaver for blandt andet at sikre virksomhedernes adgang til hjælpepakker og samtidig minimere misbrug.

Formanden kom derudover ind på det helt unikke samarbejde, vi har oplevet på tværs af branchen i løbet af året, hvor medlemsvirksomhederne har budt ind og sammen med foreningens medarbejdere har kommenteret på en lang række bekendtgørelser og har leveret revisorerklæringstemplates, artikler, nyheder og fagligt understøttende materiale, samt ageret faglig hotline for branchen, hvor mange tusinde spørgsmål er besvaret.

Dernæst informerede Revisionsteknisk Udvalg (REVU) om årets projekter i udvalget og kom blandt andet ind på kravene fra 2019 om revisors opgaver ved vederlagsrapportering, der fremgår af selskabslovens §§139, 139 a og 139 b. Børsnoterede virksomheder, der starter regnskabsår den 10. juni 2019 eller senere, skal i henhold til disse regler udarbejde en vederlagsrapport, som giver et samlet overblik over den aflønning, de enkelte ledelsesmedlemmer har modtaget i løbet af regnskabsåret. Revisor skal påse, at oplysningerne i henhold til § 139 b, stk. 3, fremgår af vederlagsrapporten. REVU arbejder på en udtalelse om vederlagsrapporten, herunder to eksempler på revisors erklæring. Se mere om ny vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport.

Senere på dagen var der indlæg ved  Regnskabsudvalget om revisions- og regnskabsmæssige problemstillinger afledt af COVID-19.

Oplægsholderne kom blandt andet ind på medlemmernes involvering ved ansøgningerne og i slutopgørelserne samt udfordringerne ved revision af årsregnskaberne - en udfordring kan eksempelvis være, at den endelige størrelse af tilskuddet ikke er kendt, når årsregnskaberne skal aflægges. Her blev det understreget, at revisor alene er ansvarlig for at vurdere, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation og ikke specifikt for, om tilskud fra hjælpepakken er opgjort og indregnet korrekt. De regnskabsmæssige udfordringer kan blandt andet relateres til præsentation, som vi også skriver om dette års udgave af Faglig opdatering, som blev offentliggjort på fsr.dk i sidste uge.

Senere redegjorde Etikudvalget for aktuelle sager, herunder hvilke vejledninger og notater som udvalget har i pipelinen, for eksempel om opgørelse af 70%-CAP ved revision af PIE-virksomheder, PIE-definitionen, og revisors forretningsmæssige forbindelser med revisionskunder (uafhængighed).

På kvalitetsområdet satte Kvalitetsudvalget fokus på samarbejdet mellem foreningen og Erhvervsstyrelsen og på foreningens handlingsplan Når kvalitet tæller, hvor de fleste tiltag nu er gennemført. Erhvervsstyrelsen bød i høj grad branchen ”op til dans”, og lovede blandt andet en hurtigere sagsbehandling i kvalitetskontrollen i de kommende år.

Faglig opdatering

Dernæst vil jeg henlede opmærksomheden på dette års Faglig Opdatering. Hvert år samler vi en række faglige nyheder, artikler, kendelser mv. under denne titel med det formål at give alle medlemmer et samlet overblik over årets væsentligste ændringer i lovgivningen og praksis inden for revision, erklæringer, regnskab, erhvervsret, kvalitet mv. Læs Faglig opdatering: Klar til 2021.

Finanslovsaftale for 2021

En dugfrisk nyhed er, at Finansministeriet i søndags offentliggjorde regeringen og RV, SF, EL og ALT’s aftale om finanslov for 2021. Aftalen bærer naturligvis præg af COVID-19 og har flere elementer, der går på at understøtte oplevelsesøkonomien, herunder restauranter, hoteller mv. Foruden den allerede fastlagde udbetaling af de resterende indefrosne feriemidler har aftaleparterne besluttet at afsætte 250 millioner kroner i 2021 til at støtte oplevelsesindustrien gennem skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt gavekort med en beløbsgrænse på 1.200 kroner årligt, som kan bruges til hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger mv.

FSR støtter initiativets formål og håber, at det kan være med til at løfte nogle af de hårdest ramte virksomheders indtjeningsgrundlag. I den forbindelse er det også mit håb, at de skærpede COVID-19-restriktioner, der træder i kraft i morgen og gælder frem til den 3. januar, og som blandt andet påvirker oplevelsesbranchen, ikke forlænges yderligere.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber