Efterfølgende intern kontrol (overvågning)

Målgruppen er primært mindre revisionsvirksomheder, som har udfordringer med at få foretaget den interne kontrol, idet det kræver, at de typisk indgår et samarbejde med en anden revisor fra en konkurrerende revisionsvirksomhed for at få gennemført kontrollen. Og det synes at være en afgørende barriere for at leve op til kravene om intern kontrol.

Denne ydelse er et tilbud til medlemsvirksomheder uafhængigt af, hvilket kvalitetsstyringssystem de anvender.

Den efterfølgende interne kontrol skal dække den krævede interne kontrol efter ISQC 1, herunder en dokumenteret gennemgang af kvalitetsstyringssystemet og enkeltsager. Ifølge ISQC 1 er det et krav, at en revisionsvirksomhed sikrer, at kvalitetsstyringssystemet løbende bliver overvejet og vurderet, herunder at det er fagligt opdateret. Dette skal dokumenteres løbende eller minimum én gang om året.

Dertil er det et krav, at der sker en dokumenteret periodisk intern kontrol af mindst én afsluttet opgave for hver opgaveansvarlig partner over eksempelvis en treårs-periode. Dette synes ikke af meget i små revisionsvirksomheder med eksempelvis kun én underskriftsberettiget revisor. FSR - danske revisorer opfordrer derfor til, at der nøje overvejes en udvidelse af intern kontrol af enkeltsager for bedre at kunne dokumentere og måle, om kvalitetsstyringssystemet har fungeret effektivt og er anvendt hensigtsmæssigt.

Det anbefales, at den efterfølgende interne kontrol udarbejdes efter Revisortilsynets arbejdsprogrammer, således at følgende områder kontrolleres:

Gennemgang af kvalitetsstyringssystem:
Gennemgang af kvalitetsstyringssystemet skal som minimum omfatte en kontrol af retningslinjer og procedurer for følgende:

 • Uafhængighed og tavshedspligt
 • Accept og fortsættelse af kundeforhold
 • Ressourcer
 • Hvidvask og rapportering om økonomisk kriminalitet
 • Koncept og procedurer for erklæringsopgaver med sikkerhed
 • Opbevaring af dokumentation
 • Personalets kendskab og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet.

Derudover skal revisionsvirksomheden sikre, at stemmeforholdene i revisionsvirksomheden er korrekt registreret i Revireg.

Gennemgang af konkrete revisionsopgaver, opgaver om udvidet gennemgang og reviewopgaver
Disse bilag indeholder handlinger til gennemgang af revisors udførte arbejde på konkrete erklæringsopgaver med sikkerhed. Gennemgangen skal som minimum omfatte en kontrol af dokumentation mv. af følgende:

 • Årsregnskab, påtegning/erklæring og protokol (revision)
 • Legitimation af kunder
 • Accept og fortsættelse af opgaven
 • Uafhængighedsvurdering
 • Skriftlige aftaleforhold
 • Planlægning, udførelse og konklusion.

Derudover kan det være hensigtsmæssigt, at revisionsvirksomheden sikrer, at tilknyttede godkendte revisorer i revisionsvirksomheden har de fornødne obligatoriske efteruddannelsestimer, og at dokumentationen for efteruddannelsen er i orden.

Læs mere om Retningslinjer for kvalitetskontrol på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

 

Del til: