Donationsbaseret crowdfunding

Donationsbaseret crowdfunding er et pengebidrag fra giver til modtager. Læs mere om donationsbaseret crowdfunding her.


Donationsbaseret crowdfunding er indsamling af - oftest - penge, og hvor der ikke nødvendigvis er en modydelse eller hvor modydelsen har en ringe værdi.

Donationsbaseret crowdfunding ses oftest hos foreninger og socioøkonomiske projekter, mens ses også oprettet af  privatpersoner.

Hvad er donationsbaseret crowdfunding

Donationsbaseret crowdfunding defineres her ved en indsamling af penge, hvor modtageren modtager bidrag fra bidragsyderen, uden at bidragsyderen modtager en modydelse eller hvor modydelsen har ringe eller ingen økonomisk værdi. Modydelsen kan være fx et takkebrev, et magasin eller lignende. 

Donationsbaseret crowdfunding er populært kaldet en indsamling.

Hvis bidragsyderen modtager en modydelse, der har en hvis værdi, kan der være tale om rewardbaseret crowdfunding.

Donationsbaseret crowdfunding ses ofte i forbindelse med husstandsindsamlinger til godgørende formål, indsamling i pengebøsser i supermarkedet eller fx indsamling til den lokale idrætsforening eller beboerforening.

Donationsbaseret crowdfunding til privatpersoner ses engang i mellem hovedsageligt på internettet, hvor der foretages indsamlinger til fx kostbare sygdomsbehandlinger eller når realitypersonager indsamler penge til egen vinding. 

Offentlige indsamlinger fx hus- og gadeindsamlinger skal der ansøges om særlig tilladelse til hos Indsamlingsnævnet.

Skattemæssige konsekvenser for modtager

Modtager er som udgangspunkt skattepligtig af det donerede beløb, uanset om modtager er en person eller virksomhed.

Modtagne donationer skal derfor som udgangspunkt indberettes til SKAT som en skattepligtig gave, når der ikke er en passende modydelse som ved rewardbaseret crowdfunding.

Hvis modtager er en virksomhed herunder forening eller lignende, kan det modtagne beløb være skattefrit. En forening er skattefri, hvis den er udelukkende almennyttig eller almenvelgørende, eller hvis den ikke har erhvervsmæssig indkomst.

Hvis modtager er en person kan donationen under helt særlige omstændigheder være skattefri for modtageren. Det kan være i en situation hvor indsamling skal dække en bekostelig sygdomsbehandling eller hvor gaven er en såkaldt hædersgave.

Skattemæssige konsekvenser for bidragsyder

Hvis bidragsyder er en person er der udelukkende fradrag for bidraget, hvis det er overført til en forening der er godkendt til at modtage gaver. SKAT udgiver hvert år en liste over godkendte foreninger. Foreningerne er forpligtet til at indberette dit personlige bidrag til SKAT, under forudsætning af at du oplyser dine personoplysninger. Bidraget vil herefter automatisk fremgå af din selvangivelse. Der kan maksimalt opnås et samlet fradrag på kr. 15.200 (2016).

Anonyme bidrag i fx indsamlingsbøsser giver ikke ret til skattemæssigt fradrag.

Hvis bidragsyder er en selvstændig erhvervsdrivende, kan bidraget fratrækkes i virksomhedens skattepligtige indkomst, hvis det er foretaget til en forening der er godkendt til at modtage gaver som det også er muligt for privatpersoner jf. ovenstående. Bidraget kan kun fradrages hvis det ikke udgør mere end 15 % af den skattepligtige indkomst. Der kan dog altid fradrages bidrag op til samlet kr. 15.200 (2016).

Virksomheder - det vil sige selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber - har ligeledes fradragsret for gaver ydet til godkendte almenvelgørende foreninger, til forskning og til kulturinstitutioner. Bidraget kan i lighed med bidrag til godkendte foreningen maksimalt udgøre 15 % af den skattepligtige indkomst. Der kan dog altid fradrages bidrag op til samlet kr. 15.200 (2016).

Spørg din revisor om de specifikke regler for fradragsret for netop dig / din virksomhed. 

Bemærk, at der for virksomheder vil blive foretaget en vurdering af hvorvidt gaven er ydet for at erhverve, sikre eller vedligeholde virksomhedens indkomst eller hvorvidt bidraget er ydet grundet ejerens / hovedaktionærens private interesser.

Momsmæssige konsekvenser for bidragsmodtager og bidragsyder

Der er ikke moms på pengedonationer, hvorfor der ingen momsmæssige konsekvenser er ved selve pengebidraget for hverken modtager eller yder.

Tal med din revisor eller anden kompetent rådgiver inden du beslutter dig for, hvilken crowdfundingmodel der passer til dit behov, og hvilke skatte- og momsmæssige konsekvenser det vil have specifikt for dig og/eller din virksomhed. 

Del til: