05. december 2019

Skat Skat - Lovgivning/regler

Finansloven 2020 for revisorer

Der er lagt op til ændringer med betydning for revisorerne i finansloven for 2020


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Både statens brug af konsulenter, firmabiler som leasingbiler og forældrekøb i virksomhedsordningen indgår som finansieringselementer for andre tiltag i finansloven.

Det er ikke alle steder klart, hvad ændringer betyder, men foråret 2020 vil forhåbentligt give et bedre indblik.

Besparelser på statens konsulentforbrug

Aftaleparterne vil have forbruget af eksterne konsulenter skal nedbringes. I 2020 skal det give et samlet finansieringsbidrag på 200 mio. kr., men det fra 2021 årligt skal give 625 mio. kr. Det er alle ministerier, styrelser mv. der skal levere reduktionen. Man vil fordele reduktionen på baggrund af de faktiske gennemsnitlige udgifter på området i 2017-2018, herunder managementkonsulenter, it-konsulenter og juridisk bistand. Der vil i den sammenhæng tages hensyn til Skatteministeriet og deres brug af It-konsulenter og juridisk bistand.

Leasede firmabiler

Aftaleparterne vil sikre, at det er den reelle markedsværdi, som udgør beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler. Leasede firmabiler har ofte et beskatningsgrundlag, der er lavere end prisen på, hvad bilen ville koste i normal handel for privat personer. Ændringen for leasede firmabiler vil betyde, at beskatningsgrundlaget skal følge den genberegning, der gælder for leasingbiler. Genberegningen skal efter de hidtidige regler ske senest 4 måneder efter indregistreringen, hvor man ser handelsværdien af den brugte bil.  

Grønne firmabiler

Man vil samtidigt indføre et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler, forstået som el- og pluginhybridbiler. Fradrag vil være på 40.000 kr. fra 1. april til 31. december 2020.

Annullering af afgiftsstigninger på grønne biler

Indtil Kommissionen for grøn omstilling af personbiler i medio 2020 kommer med deres anbefalinger på området, vil aftaleparterne gerne holde bilafgifter i ro og derfor har man sat penge af til at nedsætte indfasningsprocenten for elbiler i 2020 fra 40 pct. til 20 pct. (for plug in hybrid-biler alene vedrørende elbildelen) og at reducere bundfradraget fra 77.500 kr. til 40.000 kr.

Hovedaktionærnedslag

Har en hovedaktionær erhvervet aktierne før 19. maj 1993 har de ret til et særligt hovedaktionærnedslag på op med 25 %. Dette nedslag vil blive afskaffet, så de fremtidige gevinster skal beskattes fuldt ud.

Finansieringen af finansloven fra denne del beløber sig til 160 mio. kr. i 2020, 190 mio. kr. i 2021, 210 mio. kr. i 2022 og 240 mio. kr. i 2023.

Forældrekøb i virksomhedsordningen

Mange forældre og lignede, der har købt en lejlighed til udlejning til nærtstående, har denne lejlighed i virksomhedsordningen.

Dette ønsker man fra regeringen og dens støttepartier at stoppe og man vil derfor fra 2021 afskaffe muligheden for at udleje bolig til nærtstående.

I første halvdel af 2020 vil man se på ikrafttrædelsestidspunkt mv. Man kan her håbe på en fair overgangsordning for de boliger, der allerede er i virksomhedsordningen, herunder hvordan de skal udtages af ordningen.

Justering af skatteregler vedr. nedsættelse af gæld og aktieavance

Skatteministeren har allerede i oktober fremsat L4, der laver justeringer i diverse skatteregler, fordi Skattestyrelsen har lavet såkaldte early-warnings ift. regler, der evt. kan udnyttes. Provenuet herfra på 60 mio. kr. bruger man i finansloven.

Lovændringen vil sikre, at der også sker beskatning eller fradragsbegrænsning i situationer, hvor koncernen opnår en indirekte gældsnedsættelse ved, at fx et koncernforbundet selskab erhverver fordringen fra kreditor.

Herudover skal hovedaktionærer anvende en ny metode til fordeling af anskaffelsessummen, når selskabet har flere aktieklasser, så den reelle avance beskattes.

Midler til skattevæsenet

Der afsættes midler til en undersøgelse af effekterne af kontrol af borgeres og virksomheders regelefterlevelse. Der skal ses på effekten på de offentlige finanser og på samfundsøkonomien.

Herudover vil man afsætte 150 mio. kr. i 2020 og 200 mio. kr. i årlig til 2021-2023 til skærpet kamp mod skattely og aggressiv skatteplanlægning, samt organiseret kriminalitet på skatte- og momsområdet, således at der kan ansættes 250 nye kontrolmedarbejdere samt etablere et nyt kontrolskattecenter i 2020.

 

FSR vil se nærmere på de konkrete tiltag, når lovtekst mv. foreligger.

Læs Finansloven for 2020 her:

Læs høringsudkastet vedr. Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu