20. december 2019

Regnskab Finansielle Selskaber - Lovgivning og fortolkning

Finanstilsynets orienteringsbrev til kreditinstitutter om regnskabsaflæggelsen for 2019

I Finanstilsynets årlige orienteringsbrev omtales nedskrivningsreglerne i IFRS 9 og andre forhold, som kreditinstitutterne skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for 2019.


Alexander Munkholm Bruun Studentermedhjælper
nzo@sfe.qxDe nye nedskrivningsregler i IFRS 9, som nu afspejler sig i regnskabsbekendtgørelsen fra Finanstilsynet, medfører blandt andet, at kreditinstitutterne nu skal nedskrive til det forventede kredittab og ikke alene det indtrufne tab. Finanstilsynet forventer, at kreditinstitutterne har fokus på at sikre, at forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling i tilstrækkelig grad kommer til udtryk i nedskrivningsniveauet.

Omfanget af finansielle aktiver med negative renter er stigende. Kreditinstitutterne skal derfor være opmærksomme på præsentationen i resultatopgørelsen, hvis størrelsen af negative renteindtægter og /eller -udgifter er væsentlig. 

Finanstilsynet vurderer, at negative renteindtægter ikke må modregnes i renteindtægter. Negative renteindtægter skal derfor præsenteres som en udgiftspost. En virksomhed skal præsentere negative renteindtægter i en særskilt linje i resultatopgørelsen, hvis dette er relevant for en regnskabsbrugers forståelse af virksomhedens finansielle indtjening

Kreditinstitutternes redegørelse for samfundsansvar er genstand for en stigende opmærksomhed blandt regnskabsbrugerne. Et stigende antal kreditinstitutter vælger at supplere ledelsesberetningen med en udførlig redegørelse for samfundsansvar. Det har betydet, af flere kreditinstitutter er begyndt at medtage samfundsansvar som et strategisk element i årsrapporten, der bidrager til at belyse mere langsigtede risici. Samtidigt er bæredygtighed blevet stadigt vigtigere for kreditinstitutternes kunder, interessenter og investorer.

Regnskabsbekendtgørelsen er ændret med virkning for regnskabsåret, der starter d. 1. januar 2019. Dog finder de nye leasingregler først anvendelse fra d. 1. januar 2020. Ændringerne indebærer, at reglerne om leasing er blevet tilpasset til den nye internationale regnskabsstandard om leasing, IFRS 16, så regnskabsbekendtgørelsen fortsat er forenelig med IFRS på dette område. Ændringen i forhold til de tidligere regler om leasing indebærer, at den regnskabsmæssige behandling ikke længere indebærer sondring mellem finansiel leasing og operationel leasing

Den europæiske tilsynsmyndighed for værdipapirmarkeder (ESMA) offentliggør hvert år de områder, som regnskabskontrollen i EU vil fokusere særligt på i det kommende år. For årsrapporterne for 2019 vil ESMA og de nationale regnskabskontrolmyndigheder særligt have fokus på følgende:

  • IFRS 9 – Finansielle instrumenter
  • IFRS 16 – Leasing
  • IAS 12 – Indkomstskatter

Du kan læse Finanstilsynets orienteringsbrev til kreditinstitutter for 2019 her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu