29. januar 2018

Revision Revisornævnet - God skik - Frakendelser

Fjerde alvorlige sanktion: Revisor frakendt godkendelsen i to år og ikendt bøde på 200.000

Frakendelsen i to år og bøden på 200.000 kr. ikendes den 9. januar 2018 i den tredje alvorlige sag mod revisor. Set under ét dækker sagerne over omfattende afgivelse af erklæringer uden for en godkendt revisionsvirksomhed, brud på uafhængighedsreglerne, et meget klart eksempel på helt utilstrækkelig revision samt adskillige erklæringsfejl. Hertil kommer en fjerde sag mod revisor og revisionsvirksomheden, hvor sidstnævnte ikendes standardbøden for mangelfuld kvalitetsstyring.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRevisoren havde forud for den aktuelle sag tre tidligere kendelser imod sig i Revisornævnet.

I kendelse af 29. april 2011 ikendtes revisor således en bøde på 100.000 kr. i sag nr. 56/2009 for overtrædelse af uafhængighedsreglerne.


I kendelse af 22. august 2011 i sag nr. 76/2010 blev revisor dømt for at overtræde god revisorskik ved ikke at have forsynet sin revisionspåtegning med en supplerende oplysning om en ulovlig resultatdisponering. Der blev dog ikke pålagt nogen tillægsstraf. I sagen var revisionsvirksomheden også indklaget for mangelfuld anvendelse af kvalitetsstyringssystemet. Revisionsvirksomheden blev ikendt standardbøden på 100.000 kr., men straffen for revisor for det omfattede forhold bortfaldt.


Sag nr. 3, 7/2015, vedrørte afgivelse af erklæringer uden for revisionsvirksomhed og en bøde på 150.000 kr. I kendelse af 20. januar 2016 sanktioneredes revisor for at afgive i alt 37 revisionspåtegninger i perioden 21. november 2012 til og med den 8. juli 2014 for 19 selskaber for to regnskabsår uden for en godkendt revisionsvirksomhed. Revisor var indbragt for 38 forhold, men Erhvervsstyrelsen, der indbragte sagen den 19. januar 2015, havde kun indsendt dokumentation i form af årsrapporter for 37 forhold.


I sagen forelå der skærpende omstændigheder, der bragte bøden op på 150.000 kr. (standardbøden er som udgangspunkt 100.000 kr.), herunder det meget betydelige antal erklæringer, og at forholdene var begået få år efter, at revisor i 2011 var blevet ikendt en bøde på 100.000 kr. i sag nr. 56/2009.


Den aktuelle fjerde sag havde et langt tilløb i en regnskabsundersøgelse. Umiddelbart i kølvandet på resultatet heraf annoncerede Erhvervsstyrelsen, at der ville blive indledt en undersøgelse efter revisorlovens § 37. Resultatet af denne undersøgelse af revisor kan ses her.

 

Det fremgår af det offentliggjorte resumé, at undersøgelsen omfattede en lang række revisionsopgaver, der senere blev indbragt for Revisornævnet. Umiddelbart vægter sagen om revisionen af Hesalight dog tungest. Her fremførte Erhvervsstyrelsen en lang række kritikpunkter med påstande om, at:

  • Revisionspåtegningen var dateret forud for revisionens afslutning og afgivet på et tidspunkt, hvor revisor ikke var tilknyttet en registreret godkendt revisionsvirksomhed. Hertil havde revisor ikke dokumenteret at have gennemgået og godkendt revisionsdokumentationen forud for afgivelse af revisionspåtegningen og således ikke været tilstrækkeligt involveret i opgaven.
     
  • Revisor ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet bevis om en række forhold, herunder naturligvis det mest centrale om den faktisk ubegrundede og hertil basalt forkerte anvendelse af produktionskriteriet på igangværende arbejder, jf. regnskabsundersøgelsen. Hertil kom mangelfuldt bevis om transaktioner med nærtstående parter (armslængde?), lovligheden af udlån til moderselskabet, udviklingsprojekter samt hensættelser til garantiforpligtelser og eventuelle regresmuligheder.
     
  • Revisor burde have taget forbehold for manglende sammenligningstal i pengestrømsopgørelsen (alle sammenligningstal anført med ”0”) samt for manglende beskrivelse af regnskabspraksis for obligationsgælden og måling af denne til nominel værdi og ikke til amortiseret kostpris. 

Ud over Hesalight indgik der kritik af en revision, hvor revisor ikke havde været uafhængig pga. en væsentlig indirekte ejerandel, som i undersøgelsen blev opgjort til 1.5 mio.kr: Revisor havde revideret regnskabet for et selskab, hvori han kontrollerede 10 % af stemmerettighederne igennem et 100 % ejet holdingselskab. Samme mangel på uafhængighed forelå ved revisionen af det pågældende selskabs 100 % ejede datterselskab.

Endelig rejste undersøgelsen kritik af påtegningerne i elleve andre sager. I tre af sagerne angik kritikken manglende supplerende oplysninger om ulovlige aktionærlån, og hertil kritiseredes manglende forbehold i alle elleve sager. Forbeholdsårsagerne vedrørte især goodwillafskrivning, måling af goodwill til dagsværdi samt manglende præsentation under egenkapitalen af nettoopskrivning af kapitalandele efter indre værdis metode.

Det omfattende sagskompleks førte til, at Erhvervsstyrelsen indstillede til, at Revisornævnet frakendte godkendelsen som revisor.

Sagen blev indbragt den 12. februar 2017 som sag 3/2017. Kendelsen, der gav Erhvervsstyrelsen medhold, blev afsagt den 9. januar 2018: Revisor blev frakendt godkendelsen i to år og pålagt en bøde på 200.000 kr.

Den 16. juni 2016 ekskluderede FSR - danske revisorers bestyrelse den pågældende revisor på baggrund af en indstilling fra Etikudvalget på grundlag af de på daværende tidspunkt kendte alvorlige sanktioner i Revisornævnet.


Læs herom i faglig nyhed af 22. februar 2017   


Links til de tidligere sager:

56/2009 (bøde revisor 100.000 kr., uafhængighed)   


76/2010 (bøde revisionsvirksomhed 100.000 kr., ingen tillægsstraf/strafbortfald revisor) 


7/2015 (bøde revisor 150.000 kr., afgivelse af revisionspåtegninger uden for revisionsvirksomhed)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu