17. december 2018

Revision Revisornævnet - Uafhængighed - Bøder over 100000

Første kendelser med skærpede sanktioner – betinget frakendelse og forhøjede bøder

I forlængelse af en undersøgelse efter revisorlovens § 37 indbragte Erhvervsstyrelsen to revisorer og deres revisionsvirksomhed for Revisornævnet med påstande om betingede frakendelser og forhøjede bøder. Påstandene blev fulgt af Revisornævnet, for så vidt angår betingede frakendelser for begge revisorer, og en forhøjet bøde for den ene revisor. De to revisorer og deres revisionsvirksomhed er ikke længere medlemmer af FSR – danske revisorer.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxErhvervsstyrelsen indbragte to revisorer og deres revisionsvirksomhed med påstande om, at de to revisorer skulle idømmes betingede frakendelser af deres godkendelser. Endvidere med påstand om forhøjede bøder – det vil sige bøder over 300.000 kr. og op til 600.000 kr. – og revisionsvirksomheden en forhøjet bøde – det vil sige en bøde over 750.000 kr. og op til 1.500.000 kr. Kendelserne i sagerne 15, 16 og 17-2018 er blevet afsagt den 13. december 2018 og offentliggjort den 14. december 2018.

Sagerne vedrørte påstande om en lang række overtrædelser af uafhængighedsreglerne, hovedsageligt ved, at revisorerne havde forretningsmæssige forbindelser med deres revisionsklienter, der lå uden for parternes normale virksomhed. Hovedparten af de sanktionerede forhold mod revisorerne bygger på den præmis, at bestyrelsesarbejde ikke falder inden for revisors normale virksomhed. Derfor er det sanktioneret som en utilbørlig forretningsmæssig forbindelse, når revisor sidder i bestyrelser i erhvervsdrivende virksomheder sammen med personer, der er ejere og/eller ledere i virksomheder, hvis regnskab revisor eller revisors partner reviderer.

Det er første gang, de nye bestemmelser om skærpelser i toppen er forelagt og behandlet i Revisornævnet.

Påstandene blev i stort omfang fulgt af Revisornævnet, der således anser sagerne for af særlig grov karakter. Den ene revisor, der kan betragtes som ”hovedmanden”, ikendes således betinget frakendelse i fem år og en forhøjet bøde på 500.000 kr. Den anden revisor ikendes betinget frakendelse i tre år og en (ikke forhøjet) bøde på 300.000 kr.


Endvidere ikendes revisionsvirksomheden en standardbøde på 100.000 kr. for en førstegangsforseelse om utilstrækkelig kvalitetsstyring. Nævnet fandt ikke her grundlag for en forhøjet bøde.

De to revisorer deponerede deres godkendelse og afmeldte deres revisionsvirksomhed umiddelbart forud for nævnsbehandlingen. Revisornævnet er berettiget til at idømme sanktioner for overtrædelser i den periode, hvor de pågældende var godkendte revisorer.

De to medlemmer har endvidere selv meldt sig og deres virksomhed ud af FSR – danske revisorer den 29. november 2018.

Etikudvalget har fulgt sagen i hele forløbet og behandlet den to gange med henvisning til, at den endelige stillingtagen til en eventuel eksklusion afventede Revisornævnets kendelser, der nu foreligger.

Under henvisning til de to revisorers udmeldelser af sig selv og deres virksomhed af FSR – danske revisorer har Etikudvalget valgt ikke at færdiggøre behandlingen, der ville være af hypotetisk karakter.

Indholdet i sagerne er dog alvorligt og overtrædelserne af særlig grov karakter. Dermed ligger de meget langt fra den standard, som vi i FSR - danske revisorer vil være kendt for.


Sagerne 15, 16 og 17-2018

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu