11. september 2019

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Bøder 30001 til 99999

Førstegangsbøde på 60.000 kr. for tilsidesættelse af dokumentationskrav og god revisorskik

Førstegangsforseelser om manglende dokumentation og dermed efterlevelse af god revisorskik kan i grovere sager udløse betragtelige bøder. Dette blev tilfældet i en sag, der var indbragt af kurator på vegne af ni konkursramte selskaber. Sanktionen begrundedes bl.a. med de i sagen involverede værdier.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 23-2018 blev indbragt af kurator i ni forbundne selskaber den 18. maj 2018. Kendelsen i form af en bøde på 60.000 kr. blev afsagt den 28. juni 2019.

Revisors påstand om afvisning af sagen på grund af manglende retlig interesse blev ikke taget til følge. Kurator havde retlig interesse i kraft af at repræsentere kreditorerne i konkursboerne og selskabernes tidligere aktionærer.

Klager fik medhold i en del af klagepunkterne.

I et af selskaberne burde revisor have taget forbehold for, at en ejendom og gælden heri ikke var medtaget i regnskabet for 2014. En overdragelse til et andet selskab pr. 1.12. 2014 var ikke blevet gennemført.

Endvidere fandt nævnet det godtgjort, at indregnede kapitalandele ikke tilhørte selskabet, men derimod et andet selskab. Dette fremgik af det pågældende selskabs regnskab og aktionærfortegnelse samt af ejerregistret.

Hertil fandt nævnet det godtgjort, at revisor burde have taget forbehold for selskabets tilgodehavende i et af de andre konkursramte selskaber, idet revisor i sagens natur havde været bekendt med den negative egenkapital i dette selskab.

Derimod fandt nævnet det ikke godtgjort, at god revisionsskik havde været tilsidesat ved revisionen af udskudt skat.

I et andet af selskaberne skulle revisor have taget forbehold for, at et angiveligt ekstraordinært udbytte, som der ikke havde været plads til, reelt var ulovlige aktionærlån.


Hertil skulle revisor have udført yderligere revisionshandlinger vedrørende grunde og bygninger, og herunder have dokumenteret, hvorledes ledelsen havde udøvet regnskabsmæssige skøn, og hvorledes revisor havde forholdt sig hertil. Nævnet lagde vægt på, at årsrapporten for 2015 var forsynet med en revisionspåtegning med supplerende oplysning med henvisning til en note om væsentlig usikkerhed vedrørende værdiansættelsen af selskabets grunde og bygninger. Og endvidere på, at værdien af grunde og bygninger udgjorde en væsentlig post i regnskabet og senest var blevet vurderet af en uafhængig ejendomsmægler i 2014.

I fire af de andre konkursramte selskaber – et moderselskab og tre datterselskaber – fandt nævnet det ikke godtgjort, at revisor havde overtrådt god revisionsskik ved ikke at have taget forbehold for værdien af aktiver. Der henvistes her til den såkaldte issue tracker, der var udfærdiget af Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrollant.

Revisornævnet fandt, at de foreliggende overtrædelser var af en ikke-ubetydelig alvor, herunder henset til de involverede værdier. Revisor blev således ikendt en bøde på 60.000 kr. for tilsidesættelse af dokumentationskravene og god revisorskik i henhold til revisorlovens § 23, stk. 1, og § 16, stk. 1

Sag nr. 23-2018

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu