05. februar 2019

Skat Skat - Lovgivning/regler

Folketinget hæver grænsen for tildeling af medarbejderaktier

Nye og supplerende betingelser i medarbejderaktieordningen i ligningsloven § 7 P skal reducere lønomkostningerne i mikroregnskaber – og motivere de ansatte til at yde en ekstra indsats.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Med virkning fra 1. marts 2019 får mikrovirksomheder, i højere grad end tidligere, mulighed for at tilbyde skattebegunstigende incitamentsordninger til deres ansatte. Denne mulighed er betinget af en række nye og supplerende betingelser i den allerede gældende ordning for medarbejderaktier i ligningsloven § 7 P.

Grænsen for tildeling af medarbejderaktier efter ligningsloven § 7 P er i dag sat til en værdi svarende til 20 % af årslønnen. Lovændringen hæver grænsen til 50 %. Udover de nuværende betingelser i ligningsloven § 7 P skal følgende betingelser være opfyldt, før værdien af aktielønnen kan udgøre 50 % af årslønnen:

  • Virksomheden har ikke haft mere end 50 ansatte i et af de to seneste opgjorte årsregnskaber.
  • Virksomheden har ikke haft en nettoomsætning, der overstiger 15 millioner kroner, eller en balancesum, der overstiger 15 millioner kroner, i et af de to seneste opgjorte årsregnskaber.
  • Virksomheden har været aktiv på et marked i mindre end fem år før kalenderåret, hvor parterne indgår aftale om aktieløn.
  • Virksomheden skal være et driftsselskab – i modsætning til en ”pengetank”, der alene foretager passiv kapitalanbringelse.
  • Kriseramte virksomheder kan ikke anvende ordningen.

Målgruppen for den nye ordning er mikrovirksomheder der særligt i opstartsfasen har stramme lønbudgetter. I det oprindelig lovforslag var der lagt op til, at et større antal virksomheder skulle have mulighed for at anvende den nye ordning – her udgjorde størrelseskriterierne for omsætning og balancesum 20 millioner kroner henholdsvis 75 millioner kroner.

Skattemæssige konsekvenser
Medarbejderaktieordningen i ligningsloven § 7 P indebærer, at lønmodtagere kan få tildelt aktier, køberetter eller tegningsretter, som vederlag, uden indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag. Medarbejderaktieordningen udskyder beskatningen til afståelsestidspunktet. En eventuel fortjeneste bliver beskattet som aktieindkomst – modsat almindelig lønindkomst, der bliver beskattet som personlig indkomst. Virksomheder, der anvender reglerne i ligningsloven § 7 P, har ikke fradragsret for værdien af de tildelte aktier. Ordningen er dog ikke alene indført af hensyn til lønmodtagernes skatteforhold. Virksomheder kan gennem aktieløn motivere de ansatte til at give den en ekstra skalle og dermed medvirke til, at virksomheden kommer i mål med de forventede resultater.

Læs mere om lovændringen på Folketingets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu