17. november 2017

Skat Skat - FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

Fradrag for lønudgifter i en koncern er sikret

Skatteministeren imødekommer FSRs ønsker, således at der også åbnes op for fradrag i en koncern, tidligere ikrafttrædelse og mulighed for alle virksomheder også vedrørende tidligere indkomstår får sikret deres fradragsret.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Som vi tidligere har beskrevet, indeholdte høringsforslaget en del tidsler, hvilket bl.a. betød, at der nærmest ikke ville være fradrag i større koncerner, reglerne trådte først i kraft 1. juli 2018, hvilket kunne betyde, at der skulle selvangives efter Højesterets domme (uden fradragsret) og efterfølgende anmodes om genoptagelse, samt at nogle virksomheder ville blive afskåret fra fradraget tilbage i tid. Se mere her, hvor også FSRs høringssvar kan ses:

Skatteministeren har dog ifm. fremsættelsen efterkommet mange af FSRs ønsker til lovforslaget (L104).

Dermed vil der, såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form, være fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter, der afholdes i en sambeskatning. Dette gælder også for bestyrelseshonorarer og erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet/bestyrelseshvervet. 

Uden en lovændring ville virksomheder skulle vurdere fra gang til gang, hvorvidt den ansatte havde varetaget arbejde af fradragsberettiget karakter (har man erhvervet, sikret og vedligeholdt indkomsten) eller havde man medvirket til udvidelse eller indskrænkning af virksomheden, hvormed der ikke er fradrag. For fremtiden vil der som hovedregel altid være fradrag og virksomhederne kan undgå megen administrativ besvær.

Ministeriet havde som nævnt lagt op til, at denne nye almene fradragsret ikke skulle gælde i de tilfælde, hvor lønudgiften blev viderefaktureret efter alm. regler om rette omkostningsbærer, da udgiften mistede sin karakter af lønudgift. Heldigvis lykkedes det FSR og andre gode kræfter at overbevise ministeriet om, at der fortsat må være tale om lønudgifter også selvom udgiften er blevet viderefaktureret til et andet selskab i koncernen. 

Det vil dog være et krav, at det betalende og modtagende selskab er sambeskattet efter reglerne i SEL §§ 31 eller 31 A (national eller international sambeskatning). 

Er selskaberne ikke sambeskattet - eksempelvis fordi man ikke har valgt international sambeskatning, er der ikke efter de foreslåede eller de nuværende danske regler fradrag.

Et andet element FSR beklagede var, at ikrafttrædelsen var sat til 1. juli 2018 grundet regeringens målsætninger om alene at have ikrafttrædelse på lovændringer 1. januar og 1. juli. 1. januar kunne ikke nås, mente man i Skatteministeriet. Det betød, at mange virksomheder ville være tvunget til at selvangive uden fradrag (grundet Højesterets dom og den sene ikrafttrædelse) og efter 1. juli 2018 hvor reglerne trådte ikraft, anmode om genoptagelse for at få fradrag. Dette blev heldigvis også ændret, således at reglerne træder i kraft1. januar 2018. Alle selvangivelser der afleveres efter denne dato, kan herefter indeholde fradraget.

Herudover havde ministeriet alene sat tilbagevirkende kraft til og med indkomståret 2012. Men da de oprindelige sager vedrørte indkomståret 2008, anmodede FSR om, at alle skatteyderne blev stillet ens, uanset om man havde haft en sag om manglende fradrag hos SKAT eller ej. Dette er også tilpasset, således at alle fra og med indkomståret 2008 kan få fradrag.

De meget få virksomheder, der ikke oprindeligt har taget fradrag, kan senest d. 1. juli 2018 anmode om genoptagelse af alle de tidligere indkomstår indtil 2008. Herudover slipper de virksomheder, der havde en igangværende sag ved Landsskatteretten, domstolene eller ved SKAT, for at skulle igennem en længere sag, da disse virksomheder også nu får ret til fradrag. 

Hvad vil der være fradrag for:

Efter lovforslaget vil der for fremtiden være fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter, bestyrelseshonorarer og erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelse/bestyrelseshvervet. 

Der er ikke begrænsning på, hvordan en udvidelse/indskrænkning af virksomheden sker. Det kan dermed både være køb/frasalg af en aktivitet, køb/frasalg af aktier, omstrukturering, forgæves afholdte udgifter mv. Det er herudover også ligegyldigt, hvor mange aktier der anskaffes eller hvor stor en ejerandel der er tale om.

I vurderingen af, hvorvidt der er tale om et ansættelsesmæssigt forhold, skal de alm. civil-og ansættelsesretlige regler tages i betragtning.

Løn kan i denne sammenhæng også være bonus mv. 

Udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet vil bl.a. være : husleje, rejseomkostninger, telefon mv. 

FSR har ifm. høringen stillet en del spørgsmål om, hvilke udgifter der anses for tilknyttet til ansættelsesforholdet og dermed vil være fradrag for. Der henvises i den forbindelse til høringsnotatets side 9-13, som kan ses her:

Hvad vil der ikke være fradrag for:

Det vil være et krav, at der er tale om, at virksomheden er rette omkostningsbærer. Burde udgiften i stedet være afholdt af aktionærerne i selskabet, vil der fortsat ikke være fradrag. Det samme er tilfældet, hvis der ikke er tale om en erhvervsmæssig udgift, men derimod en privat udgift.

Herudover vil der desværre fortsat ikke være fradrag for rådgiverudgifter. Ministeriet afviser, at genindføre ligningslovens § 8J i den form, som den havde før lovændringen i 2009. Dette medfører en skævvridning mellem store og små/mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis har penge til at ansætte specialister til køb og salg mv. Vælger disse virksomheder at købe ekstern hjælp, vil der fortsat ikke være fradrag herfor, hvis der er tale om en udvidelse/indskrænkning af den nuværende virksomhed. FSR finder dette meget beklageligt og har påpeget dette overfor ministeriet.

Den videre proces:

FSR forventer, at lovforslaget går igennem Folketinget uden mange ændringer. Det er vores håb, at der herefter kan være ro om området de næste mange år, så dansk erhvervsliv kan koncentrere sig at vækste mv.

Lovforslaget og det tilhørende materiale kan ses her:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu