01. april 2020

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet

Frakendelse indtil videre pga. manglende klientkontoerklæringer og sluterklæring

Advokatnævnet fulgte en påstand om frakendelse indtil videre af en tidligere advokats beskikkelse. Betingelserne herfor i retsplejelovens § 147 c, stk. 8, ansås for opfyldt i sagen, hvor den tidligere advokat ikke havde indsendt klientkontoerklæringer for tre år og hertil var ikendt to bøder for de to første år uden at efterkomme pålæg om indsendelse. Endvidere havde advokaten deponeret sin beskikkelse den 6. marts 2018 uden at indsende sluterklæring til Advokatrådet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2019-1066/CHO blev indbragt ved anklageskrift af 27. marts 2019 korrigeret ved brev af 2. juli 2019. Da der var påstået frakendelse i sagen, deltog der 14 medlemmer i Advokatnævnets behandling af sagen. Påstanden om frakendelse indtil videre blev taget til følge i kendelsen af 5. december 2019.

Sagen indeholdt tre klagepunkter, som Advokatnævnet gav medhold i.

  • Den tidligere advokat havde således ikke efterkommet et pålæg fra 28. juni 2018 om at indsende klientkontoerklæringer for 2015 og 2016. Disse forhold havde givet anledning til en bøde på 20.000 i kendelse af 23. august 2017 og en bøde på 80.000 i kendelse af 28. juni 2018.

  • Hertil havde den tidligere advokat ikke indsendt klientkontoerklæring for 2017, der skulle have været Advokatrådet i hænde den 31. marts 2018.

  • Endelig havde advokaten deponeret sin beskikkelse den 6. marts 2018 uden at erklære skriftligt over for Advokatrådet, at han ikke længere havde tilsvar af betroede midler.

Advokatnævnet fulgte praksis ved grove og (tre gange) gentagne overtrædelser og ikendte den tidligere advokat en frakendelse af beskikkelsen indtil videre, jf. retsplejelovens § 147 s, stk. 8, samt gentagelsesprincippet i straffelovens § 89. Forholdene og de tidligere sanktioner gav Advokatnævnet grund til at antage, at den tidligere advokat ikke for fremtiden ville udøve eventuel advokatvirksomhed på forsvarlig måde.

I sagen oplystes det i øvrigt, at den tidligere advokat i anden sammenhæng var frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i et år ved byretsdom af 17. juli 2018, der blev stadfæstet i landsretten ved dom af 21. november 2018.

Det bemærkes, at advokater ikke kan ”deponere sig ud af” disciplinære sager, sådan som det tilsvarende også gælder for revisorer.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu