07. november 2019

Regnskab Internationalt - IFRIC og SIC

FRC forventer bedre rapportering fra britiske virksomheder for at skabe øget tillid

Financial Reporting Council (FRC) har sendt et åbent brev om aktuelle regnskabsemner til alle britiske virksomheders revisionsudvalgsformænd og finansdirektører. FRC opfordrer til, at virksomheders rapportering forbedres.


Alexander Munkholm Bruun Studentermedhjælper
nzo@sfe.qxFRC har ud fra en gennemgang af 207 årsrapporter fra britiske virksomheder konkluderet, at britiske virksomheder skal forbedre kvaliteten af deres rapportering. Herunder rapporteringen af fremadrettede oplysninger, potentielle risici for den fremtidige forretningsstrategi og den regnskabsmæssige værdi af aktiver og indregning af forpligtelser. Manglende eller mangelfuld rapportering på disse områder mindsker tilliden til erhvervslivet. 

I tider med stor usikkerhed forventer investorer og andre interessenter større gennemsigtighed i de risici, som virksomhederne udsættes for, og de handlinger, virksomhederne foretager for at afhjælpe virkningen af disse usikkerheder. FRC forventer, at virksomheder i deres rapportering identificerer udfordringer for deres forretningsmodel og har særligt fokus på miljømæssige spørgsmål.  

På baggrund af den gennemgang, som FRC har foretaget, konstaterer FRC, at der er sket en vis forbedring af kvaliteten af virksomhedernes rapportering om alternative resultatmål (alternative performance measures, APM). Alternative resultatmål kommer typisk til udtryk ved beskrivelse af virksomhedens økonomiske udvikling i ledelsesberetningen, børsmeddelelser og prospekter. FRC vurderer at de foretagne forbedringer vil lægge et vist pres på de virksomheder hvor rapporteringen om alternative performance measures endnu ikke er forbedret. FRC peger på, at der stadig er eksempler på manglende eller uklare definitioner på alternative resultatmål, og der er nogle virksomheder, der ikke afstemmer de anvendte resultatmål til de relevante IFRS-regnskabsposter. FRC anbefaler, at de retningslinjer, som den europæiske børsmyndighed, ESMA, har udsendt om alternative resultatmål, anvendes af alle de regnskabsaflæggere, der offentliggør alternative resultatmål.

FRC fremhæver, at ledelsesberetningen ( omtales af FRC som ''the strategic report'') giver bestyrelsen mulighed for at supplere virksomhedens finansielle rapportering. Fra gennemgangen af årsrapporterne bemærkes det, at ledelsesberetningen i højere grad anvendes til at kommunikere information om miljømæssige aspekter.

Ledelsens ansvar for at rapportere om, hvordan virksomheden tager hensyn til sandsynlige konsekvenser på lang sigt for interessenterne af de trufne principielle beslutninger i virksomheden, er et emne, som omtales nærmere i publikationen ’’Annual reporting in 2018/19. Engaging stakeholders, restoring trust’’ udgivet af EY, UK, i september 2019. Det påpeges her, at rapporteringen fra virksomhederne bør indeholde en klar omtale af skabelsen og opretholdelsen af værdier på lang sigt. EY, UK, forventer øgede krav til virksomhedernes rapportering herom i de kommende år.            

FSR – danske revisorer vurderer, at de emner, som omtales af FRC og revisionsfirmaer i UK, også kan være relevante at tage i betragtning ved danske børsnoterede virksomheders regnskabsaflæggelse.                       

Du kan læse brevet ’’Year-end-letter’’ fra FRC om behov for bedre rapportering her (6 sider)

Du kan læse FRC’s gennemgang ’’Annual review of corporate reporting 2018/2019’’ her  (44 sider)

Du kan læse publikationen ’’Annual reporting in 2018/19. Engaging stakeholders, restoring trust’’ fra EY, UK, her (35 sider)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu