03. april 2019

Revision Revisornævnet - God skik - Frikendelser

Frifindelse i sag om revision i børsnoteret ejendomsselskab

Ved overtagelse af en væsentlig andel i et ejendomsselskab konstateredes en badwill, der blev indtægtsført. Syv måneder senere i årsregnskabet førte værdiansættelse med støtte i en valuarvurdering til en 20 % værdistigning, der blev ført under opskrivninger. Erhvervsstyrelsen havde ikke bevist, at revisorerne ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om købesumallokeringen og revurderingen heraf.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI forlængelse af en kvalitetskontrol i 2016 blev sagerne nr. 30 og 31-2018 indbragt af Erhvervsstyrelsen den 29. juni 2018 mod to statsautoriserede revisorer vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015 for et børsnoteret ejendomsselskab.

Klagepunktet i sagen var således formuleret:

 

”Revisorlovens § 23, stk. 1, samt god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, er overtrådt ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet for D A/S for 2015, idet der ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for at kunne afgive revisionspåtegning uden forbehold for så vidt angår skøn over købesumallokering og revurderingen heraf ved selskabets erhvervelse af virksomhed samt ved præsentationen heraf i årsregnskabet for 2015.”

 

Ejendomsselskabet havde pr. 1. juni 2015 overtaget 59 % af et K/S til værdien pr. 31.12. 2014. I forbindelse med købesumallokeringen var der konstateret en badwill, et ”lucky buy” på 6.9 mio.kr. efter indregning af den relative andel af ejendommene med udgangspunkt i markedsværdien. I årsregnskabet var disse ejendomsandele efterfølgende blevet opskrevet med ca. 20 %, eller med ca. 185 mio.kr., blandt andet under henvisning til en valuarvurdering.

Det var Erhvervsstyrelsens opfattelse, at det forhold, at valuarvurderingen i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2015 viste en stigning på ca. 20 % i værdien af ejendommene, skulle have medført en yderligere gennemgang af dagsværdiopgørelsen pr. 1. juni 2015, jf. IFRS 3, afsnit 45. En forhøjelse af værdien på overtagelsestidspunktet ville have forøget den konstaterede badwill.

Revisornævnet frikendte revisorerne i kendelserne af 19. december 2018. Dette skete under anvendelse af præmissen i ”den strafferetlige teori og praksis, herunder at det i en sag som denne er klager, der skal bevise sin påstand, samt herunder, at enhver rimelig tvivl skal komme den indklagede til gode”.

Efter bevisbedømmelsen havde Erhvervsstyrelsen ikke med tilstrækkelig sikkerhed bevist, at revisorerne havde handlet i strid med god revisorskik, for så vidt angik skønnet over købesumallokeringen og revurderingen heraf. I sagen forelå der blandt andet en valuarvurdering fra september 2014. Handlen var foretaget mellem uafhængige parter, som angiveligt på aftaletidspunktet i februar 2015 ikke havde nogen ”formodning om, at der skulle være indtruffet en væsentlig værdistigning i forhold til den aftalte værdi”.

 

Sagerne nr. 30 og 31-2018 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu