16. april 2020

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning

Fristen for at indberette årsrapport er forlænget med 3 måneder

Fristen for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen er forlænget med 3 måneder. For langt de fleste virksomheder betyder det, at årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb. Erhvervsministeren har nu udstedt to bekendtgørelser, der regulerer detaljerne.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, der generelt forlænger fristen for de selskaber, erhvervsdrivende fonde m.fl., der omfattes af årsregnskabslovens pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Forlængelsen gælder generelt (ubetinget) og er således ikke betinget af, at den enkelte virksomhed har vanskeligheder ved at opfylde indberetningsfristen.

Virksomheder skal fortsat indberette årsrapport uden ugrundet ophold efter, at årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen.

Fristforlængelsen gælder for virksomheder, hvor regnskabsåret afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020.

Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2021.

Generalforsamling
Bekendtgørelsen indeholder regler, der muliggør, at virksomheder kan fravige vedtægternes krav om at afholde ordinær generalforsamling på et bestemt tidspunkt. Endvidere kan virksomhedens centrale ledelsesorgan beslutte at afholde en fuld elektronisk generalforsamling, selvom virksomheden ikke har en bestemmelse herom i vedtægterne.

Afgifter
De adfærdsregulerende afgifter, som et selskabs øverste ledelse bliver pålagt ved for sen indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er som konsekvens af fristforlængelsen udskudt tilsvarende. Afgifternes størrelse beregnes således i forhold til den forlængede frist. Dette fremgår af § 2 i den bemyndigelseslov, som danner grundlag for de udstedte bekendtgørelser.

Særlige situationer
Bekendtgørelsen regulerer endvidere en række særlige situationer:

  • Virksomheden kan ikke afholde ordinær generalforsamling med deltagelse af personer, der i følge lovgivningen skal være til stede eller har ret til det. Årsrapporten kan indberettes 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger.

  • Genoptagelse af virksomheder under tvangsopløsning. Anmeldelse om genoptagelse kan indsendes til Erhvervsstyrelsen 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger.

  • Visse fusioner og spaltninger, som skal anmeldes senest ved udløbet af (den forlængede) indsendelsesfristen for årsrapporten. Anmeldelse kan foretages 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger. 

  • Omlægning af regnskabsår. Anmeldelsen kan ske 8 måneder efter regnskabsårets udløb, dog senest 8 måneder efter omlægningsperiodens udløb.

  • Årsrapport, hvor rekonstruktionsbehandling er ophørt. Indberetning af årsrapport kan ske 4 måneder efter ophør, men det kræver tilladelse.

  • Årsrapport, hvor virksomheden genoptages i forbindelse med konkursbehandling. Årsrapporten kan indberettes 4 måneder efter ophør, men det kræver tilladelse.

Finansielle virksomheder
Erhvervsministeren har også udstedt en bekendtgørelse, der regulerer forhold på Finanstilsynets område, herunder indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamlinger. Reglerne er langt hen ad vejen enslydende med bekendtgørelsen på Erhvervsstyrelsens område. Årsrapporten for 2019 for de omfattede finansielle virksomheder skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 31. juli 2020.

Lov og bekendtgørelser

Se bemyndigelsesloven  

Se bekendtgørelsen på Erhvervsstyrelsens område 

Se bekendtgørelsen på Finanstilsynets område  

Se artiklen fra den 31. marts om forlænget frist for indsendelse af årsrapport  

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu