27. april 2021

Fagligt fokus

Fristerne for årsrapporter og selvangivelser bliver udskudt

Efter henvendelser fra FSR – danske revisorer og flere store erhvervsorganisationer har både erhvervsministeren og skatteministeren nu meldt ud, at de er villige til at udskyde fristerne for indsendelse af årsregnskaber og selvangivelser. Derudover har Skattestyrelsen efter dialog med FSR – danske revisorer lanceret en ny og forbedret blanket samt indberetningsløsning for kontrollerede transaktioner.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære Læser

Velkommen til en ny udgave af Fagligt Fokus, hvor du kan læse mere om de to ministres beslutning om at udskyde fristerne for indsendelse af årsregnskaber og selvangivelser og om den nye indberetningsløsning, som Skattestyrelsen har udviklet til kontrollerede transaktioner.

De fleste virksomheder kan indsende årsrapporten en måned senere

Erhvervsminister Simon Kollerup meldte i sidste uge ud, at han nu fremsætter et lovforslag, der indebærer, at en række virksomheder kan få forlænget fristen til at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, og at virksomhederne kan holde en fuldstændig – eller delvis – elektronisk generalforsamling, uanset at muligheden herfor ikke fremgår af virksomhedens vedtægter. Lovforslaget forventes at blive hastebehandlet i Folketinget og træde i kraft i maj måned.

Det er glædeligt at se, at erhvervsorganisationernes og revisorbranchens ønsker nu realiseres. Det er der mange medlemmer, som har set frem til. En fristforlængelse med en måned balancerer nemlig fint hensynet til på den ene side, at virksomhederne og deres revisorer har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere de akutte COVID-19-relaterede problemer (adgang til hjælpepakker) og på den anden side betydningen af, at der foreligger troværdige regnskaber til tiden med tidsmæssig relevant information.

FSR – danske revisorer har haft et udkast til lovforslag og tilhørende bekendtgørelse i høring. Hovedindholdet er, at virksomheder med balancedag den 31. december 2020, og som er omfattet af regnskabsklasse B eller C, kan benytte sig af følgende lempede indsendelsesfrister:

  • Virksomheder får en ekstra måned til at indsende årsrapporten. Det vil sige, at fristen er den 30. juni 2021 for regnskaber med balancedag den 31. december 2020.
  • En modervirksomhed, som ønsker at anvende årsregnskabslovens § 112 (indsende et koncernregnskab for en højereliggende udenlandsk modervirksomhed), kan under visse betingelser få i alt tre måneder ekstra. Det vil sige, at fristen er den 31. august 2021 for 31. december 2020-regnskabet.
  • Hvis en virksomhed har væsentlige aktiviteter i udlandet, og det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde indsendelsesfristen på grund af COVID-19, kan virksomheden få i alt tre måneder ekstra. Det vil sige, at fristen er den 31. august 2021 for 31. december 2020-regnskabet.
  • Filialer af udenlandske virksomheder, der skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport eller koncernregnskab, kan benytte tilsvarende fristforlængelser, som gælder for virksomheder i regnskabsklasse B og C.

Hvis lovforslaget vedtages af Folketinget, har erhvervsministeren mulighed for at forlænge indsendelsesfristerne yderligere, hvis dette bliver nødvendigt – også for virksomheder, der har balancedag frem til 30. juni 2021.

Skatteminister Morten Bødskov gav på tilsvarende vis den 15. april udtryk for, at Skatteministeriet er parat til at forlænge oplysningsfristerne for virksomheder frem til den 1. september 2021. Skatteministeren giver i samme anledning udtryk for, at frister i sammenhæng med oplysningsfristen også forlænges.

Skatteministeren berører i sin pressemeddelelse ikke det spørgsmål, som FSR – danske revisorer tidligere har rejst om, at fristerne for indbetaling af restskatter bør rykkes parallelt med udskydelsen af selvangivelsesfristerne.

Når oplysningsfristen bliver forlænget til den 1. september, og virksomhederne fortsat skal betale restskat den 1. juli 2021 for at undgå procenttillæg, giver udsættelsen ikke den hjælp, som virksomhederne har behov for. Hvis ikke fristen for betaling af restskat også forlænges, er det FSR – danske revisorers opfattelse, at der kun er tale om en halv løsning. Foreningen har derfor skrevet til Skatteministeriet og bedt dem om også at se på en udskydelse af restskatterne og herunder at fremsætte et lovforslag, hvor fristen for betaling af restskat udskydes med den konsekvens, at procenttillægget først opkræves efter den 1. september 2021.

Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at et lovforslag med det indhold har sammenhæng med den øvrige lovgivning, som på grund af COVID-19 skal hastelovbehandles.

Forbedret blanket til at indberette kontrollerede transaktioner

Ved alle kontrollerede transaktioner mellem to skattepligtige – for eksempel mellem et selskab og en fysisk person, der udøver en bestemmende indflydelse over den skattepligtige – er der pligt til at oplyse Skattestyrelsen om økonomiske eller handelsmæssige forhold. Da der sidste år skulle indberettes kontrollerede transaktioner, gav indberetningsløsningen og blanketten 05.021 mange udfordringer. På den baggrund har vi i FSR – danske revisorer haft en dialog med Skattestyrelsen om en bedre blanket og en bedre indberetningsløsning.

Denne dialog er mundet ud i, at Skattestyrelsen har lanceret en ny blanket og indberetningsløsning til brug for indberetning af kontrollerede transaktioner for 2020. Blanketten har fået navnet 04.021 og kan kun anvendes til at indberette for fysiske personer. Som noget nyt er blanketten placeret i Skattestyrelsens blanketmotor, og den er derfor digital. Det betyder, at man kun vil få vist de felter, som er relevante for den aktuelle indberetning, hvorfor blanketten bør være mere overskuelig og nemmere at udfylde korrekt. Se pdf af blanketten i sin fulde længde.

Har man allerede indberettet kontrollerede transaktioner for indkomståret 2020 med den gamle blanket, vil Skattestyrelsen betragte det som en korrekt indberetning. Ligeledes vil det også efter udgivelsen af den nye blanket blive betragtet af Skattestyrelsen som en korrekt indberetning, hvis man fastholder at bruge den gamle blanket til at indberette for 2020.

Vi er opmærksomme på, at det, selvom blanketten er forbedret i forhold til sidste år, fortsat er omstændigt og i en række situationer kan opfattes unødvendigt at foretage indberetning for denne kreds, da det ofte ikke har en betydning for skatteyders slutskat. Vi arbejder derfor i FSR – danske revisorer videre med at få myndighederne til at erkende behovet for ny lovgivning på området. Det står dog klart, at reglerne ikke vil blive ændret for så vidt angår indkomståret 2020.

Fristen følger selvangivelsesfristerne. Det betyder, at indberetning af kontrollerede transaktioner skal ske senest den 1. maj 2021 for skatteydere omfattet af skattekontrollovens § 10. Vi forventer, at selvangivelsesfristen bliver udskudt til den 1. september 2021 for skatteydere omfattet af § 11, hvorfor vi samtidig forventer, at fristen for at indberette kontrollerede transaktioner også vil blive den 1. september 2021.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber