09. marts 2020

Revision Kvalitet - Andet

Gentagen manglende klientkontoerklæring og betaling af tidligere bøder fører til frakendelse

Advokatnævnet kan følge en påstand om frakendelse på tid eller indtil videre af en advokats beskikkelse, hvis betingelserne i retsplejelovens § 147 c, stk. 8, er opfyldt: Advokaten skal have gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af sine pligter som advokat, og de udviste forhold skal give grund til at antage, at den pågældende ikke for fremtiden vil udøve advokatvirksomhed på forsvarlig måde.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2019-1048 blev indgivet af Advokatrådet ved anklageskrift af 21. marts 2019 samt tillæg hertil af 28. maj og 21. september 2019. Kendelsen i form af en frakendelse af beskikkelsen indtil videre blev afsagt den 20. december 2019.

Advokaten blev fundet skyldig i ikke at have indsendt klientkontoerklæring for 2018 på trods af flere påmindelser herom samt i ikke at have efterkommet Advokatnævnets pålæg om indsendelse af klientkontoerklæringer for 2015 og 2016. Af sagsfremstillingen fremgik det, at det ifølge anklagerens procedure var fast praksis at frakende ved manglede indlevering af tre års klientkontorerklæringer. En manglende erklæring er en grov tilsidesættelse af god advokatskik.

Hertil blev advokaten fundet skyldig i ikke at have betalt to tidligere bøder på samlet 250.000 kr., hvilket var tilsidesættelser af god advokatskik.

Nævnet fandt betingelser for frakendelse indtil videre opfyldt under hensyntagen til forholdenes karakter sammenholdt med fem tidligere bødesanktioner for tilsidesættelse af god advokatskik. Dette gav ”grund til at antage”, at advokaten ”ikke for fremtiden vil udøve advokatvirksomhed på forsvarlig måde”. Nævnet henviste til retsplejelovens § 147 c, stk. 8, for så vidt angår frakendelsesbetingelserne, samt til dels princippet i straffelovens § 89 om gentagelse.

Der deltog 16 medlemmer i Advokatnævnets behandling af sagen.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu