22. juni 2021

Fagligt fokus

Gode nyheder fra Erhvervsstyrelsen om kommende kvalitetskontroller og en hjælpende hånd fra FSR – danske revisorer

Den gode kvalitet er en del af branchens – og dermed FSR – danske revisorers – license to operate. Det er i alles interesse, at kvalitetskontrollen afdækker eventuelle uhensigtsmæssigheder i de enkelte revisionsvirksomheder. I Fagligt Fokus kan du i denne uge læse mere om foreningens dialog med Erhvervsstyrelsen om kvalitetskontrollen, og om hvordan Kvalitetsudvalget arbejder med de kommende kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1+2.


Camilla Hesselby Konstitueret administrerende direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære Læser

Velkommen til en ny udgave af Fagligt Fokus, hvor du kan læse mere om kvalitetskontrollen og de kommende kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1+2.

Erhvervsstyrelsen forventer kortere sagsbehandlingstider for kommende kvalitetskontroller

FSR – danske revisorer er ofte i dialog med Erhvervsstyrelsen. Det er en stor del af vores daglige virke, og som I sikkert er bekendt med, er denne dialog kun blevet intensiveret som følge af behovet for at drøfte problemstillinger i forbindelse med COVID-19-kompensationsordningerne.

FSR – danske revisorer værdsætter det løbende samarbejde med Erhvervsstyrelsen, og vi var derfor glade for, at Erhvervsstyrelsen tirsdag den 15. juni besøgte os til et dialogmøde med foreningens Kvalitetsudvalg. Sådanne dialogmøder er en vigtig del af det løbende samarbejde med Erhvervsstyrelsen, og det er et forum, der har stor betydning for vores samarbejde med styrelsen.

Det er ved sådanne møder, at FSR – danske revisorer har mulighed for at drøfte generelle problemstillinger i forhold til kvalitetskontrollen og kommentere på samarbejdet mellem revisionsvirksomhederne og kontrollanterne.

For FSR – danske revisorer er det vigtigt, at alle medlemmer oplever ensartethed i kontrollen, at kontrollen planlægges således, at der er tilstrækkelig tid for revisionsvirksomheden til at finde det efterspurgte materiale, og at medlemmerne oplever en god dialog med kvalitetskontrollanten, hvad enten denne er ekstern kontrollant eller en af Erhvervsstyrelsens egne kvalitetskontrollanter.

Det er nemlig i vores fælles interesse, at kvalitetskontrollen afdækker eventuelle uhensigtsmæssigheder ved de enkelte revisionsvirksomheder. God kvalitet er fundamentet for revisors hverv, og den lovgivningsmæssige særstatus, som revisorbranchen er blevet tildelt, skal der værnes som. Sammen med uafhængighed er den gode kvalitet branchens – og foreningens – license to operate.

I skrivende stund er retningslinjerne for 2021-kvalitetskontrollen endnu ikke blevet offentliggjort. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, idet forberedelserne til 2021-kvalitetskontrollen flere steder er godt i gang. Dog forsikrede Erhvervsstyrelsen os på dialogmødet 15. juni om, at der er tale om meget få ændringer. Det er alene sproglige tilpasninger og præciseringer. Herudover vil bilagene, særligt bilag 3, 3a og 4, blive opdateret med spørgsmål, som er relevante for revision af 2020-årsregnskaber. Erhvervsstyrelsen forventer at kunne offentliggøre de nye retningslinjer i uge 26.

Et glædeligt budskab fra ugens dialogmøde er, at Erhvervsstyrelsen forventer kortere sagsbehandlingstider for de kommende kvalitetskontroller. Kvalitetskontrollen handler om at optimere sit arbejde, og det gøres bedst, hvis der ikke går for lang tid mellem kontrollen og den endelige rapport.

FSR – danske revisorer er på vej med en ny vejledning

Noget andet, der lige nu optager Kvalitetsudvalget meget, er de kommende kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1+2, og hvordan FSR – danske revisorer kan hjælpe sine medlemmer med implementeringen heraf. Til dette har Kvalitetsudvalget nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan FSR – danske revisorer bistår medlemmerne frem mod implementeringsfristen den 15. december 2022.

Allerede efter sommerferien vil arbejdsgruppen udgive en vejledning om de nye kvalitetsstyringsstandarder. Vejledningen vil have fokus på standardernes komponenter, hvad der er nyt, og give vejledning i, hvad revisionsvirksomhederne konkret kan gøre for at sikre korrekt implementering.

Denne vejledning følges op af forskellige kursusaktiviteter, der med en ’hands-on’-tilgang har fokus på at give foreningens medlemmer konkret viden om standardernes indhold, vejlede i forhold til konkret implementering af standarderne og desuden adressere praktiske udfordringer hermed.

Kravene i disse standarder forøger de eksisterende krav, og hovedbudskabet heri er, at revisionsfirmaerne løbende og proaktivt skal arbejde med revisionskvalitet på både ledelsesniveau som på opgaveniveau. Det er et stort arbejde, der ligger foran det samlede Kvalitetsudvalg og arbejdsgruppen, men det er en stor prioritet for foreningen, idet god kvalitet som sagt er en del af vores license to operate.

God sommer til jer alle og på gensyn i næste udgave af Fagligt Fokus.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber