22. februar 2017

Revision Revisornævnet - Frakendelser

Hesalights revisor indstilles til fratagelse af sin godkendelse i Revisornævnet

Ifølge sin ”Afgørelse vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 for Hesalight A/S under konkurs, samt andre afgivne revisionspåtegninger på årsregnskaber” af 14. februar 2017 indbringer Erhvervsstyrelsen revisor for Revisornævnet med indstilling om, at revisor fratages godkendelsen. Den 16. juni 2016 ekskluderede FSR - danske revisorers bestyrelse den pågældende revisor på grundlag af tre tidligere alvorlige sanktioner i Revisornævnet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDen 12. maj 2016 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen sin undersøgelse af anvendelsen af produktionskriteriet i Hesalights årsrapport for perioden 1. juli 2014-31. december 2014, jf. dette link 

Afgørelsen gik ud på, at Hesalight blev påbudt at indsende ”en berigtiget, revideret og godkendt årsrapport” under henvisning til årsregnskabslovens § 161.

Kritikken vedrørte to grundlæggende forhold:

 • Hesalight anvendte produktionskriteriet på igangværende arbejder for fremmed regning, uden at de pågældende projekter opfyldte kriterierne for at anvende metoden.
   
 • Hvis produktionskriteriet i øvrigt havde kunnet anvendes, var den konkrete anvendelse helt forkert. Hesalight værdiansatte sine igangværende arbejder til den forventede totale avance med fradrag af finansieringsomkostninger forbundet med kundernes afdragsordninger. Derved indregnedes hele den forventede avance på projekterne med det samme og ikke i takt med produktionens udførelse.  

I Hesalights første version af regnskabet for perioden 1.7. - 31.12. 2014, hvor revisionspåtegningen var dateret 16. marts 2015, indgik der igangværende arbejder for fremmed regning på over 116 mio.kr, mens resultat og egenkapital var på over henholdsvis 46 og 64 mio.kr. I det korrigerede regnskab var de igangværende arbejder helt væk. Resultatet var barberet ned til lidt over 4 mio.kr, mens egenkapitalen var vendt fra et plus til et minus med mere end 24 mio.kr. Revisor afgav sin påtegning på denne anden version af regnskabet den 8. juni 2016. Begge påtegninger var uden modifikationer og supplerende oplysninger.

Erhvervsstyrelsen annoncerede umiddelbart i kølvandet på regnskabsundersøgelsen, at der ville blive indledt en undersøgelse efter revisorlovens § 37. Resultatet af denne undersøgelse af revisor foreligger således nu, jf. Erhvervsstyrelsens nyhed herom af 15. februar 2017

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens offentliggjorte resumé, at undersøgelsen omfatter en lang række revisionsopgaver. Umiddelbart vægter Hesalight dog tungest. Her fremfører Erhvervsstyrelsen en lang række kritikpunkter med påstande om, at:

 • Revisionspåtegningen var dateret forud for revisionens afslutning og afgivet på et tidspunkt, hvor revisor ikke var tilknyttet en registreret godkendt revisionsvirksomhed. Hertil havde revisor ikke dokumenteret at have gennemgået og godkendt revisionsdokumentationen forud for afgivelse af revisionspåtegningen og således ikke været tilstrækkeligt involveret i opgaven.
   
 • Revisor ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet bevis om en række forhold, herunder naturligvis det mest centrale om den faktisk ubegrundede og hertil basalt forkerte anvendelse af produktionskriteriet på igangværende arbejder, jf. regnskabsundersøgelsen. Hertil kom der mangelfuldt bevis om transaktioner med nærtstående parter (armslængde?), lovligheden af udlån til moderselskabet, udviklingsprojekter samt hensættelser til garantiforpligtelser og eventuelle regresmuligheder.
   
 • Revisor burde have taget forbehold for manglende sammenligningstal i pengestrømsopgørelsen (alle sammenligningstal anført med ”0”) samt for manglende beskrivelse af regnskabspraksis for obligationsgælden og måling af denne til nominel værdi og ikke til amortiseret kostpris. 

Ud over Hesalight indgår der kritik af en revision, hvor revisor angiveligt ikke havde været uafhængig pga. en væsentlig indirekte ejerandel, som i undersøgelsen er opgjort til 1.5 mio.kr: Revisor havde revideret regnskabet for et selskab, hvor han kontrollerede 10 % af stemmerettighederne igennem et 100 % ejet holdingselskab. Samme mangel på uafhængighed forelå ved revisionen af det pågældende selskabs 100 % ejede datterselskab.

Endelig rejser undersøgelsen kritikpunkter af påtegningerne i elleve sager. I tre af sagerne angår kritikken manglende supplerende oplysninger om ulovlige aktionærlån, samt i alle elleve sager manglende forbehold. Forbeholdsårsagerne er især om goodwillafskrivning, måling af goodwill til dagsværdi samt manglende præsentation under egenkapitalen af nettoopskrivning af kapitalandele efter indre værdis metode.

Det meget omfattende sagskompleks fører til, at Erhvervsstyrelsen indstiller til, at Revisornævnet fratager revisors godkendelse.

Den 16. juni 2016 ekskluderede FSR - danske revisorers bestyrelse den pågældende revisor på baggrund af en indstilling fra Etikudvalget, der redegjorde for to tidligere alvorlige sanktioner i Revisornævnet. En bøde på 100.000 kr. i en sag om inhabilitet fra 2011. Og en bøde på 150.000 kr. i en kendelse af 20. januar 2016 for afgivelse af erklæringer uden for en registreret godkendt revisionsvirksomhed: Revisor havde afgivet i alt 37 sådanne revisionspåtegninger i perioden fra den 21. november 2012 til den 8. juli 2014. I sagen forelå der skærpende omstændigheder, herunder omfanget, der bragte bøden op på 150.000 kr. (standardbøden er som udgangspunkt 100.000 kr.).

Se kendelsen fra 2016 her.

Som det fremgår ovenfor, var Hesalight-påtegningen også afgivet på et tidspunkt, hvor der kunne være mistanke om, at revisor ”ville flyve under radaren” ved ikke at være tilknyttet en registreret godkendt revisionsvirksomhed.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu