23. april 2019

Skat Skat - Høringssvar

Høring om ændring af regler for indtræden af fuld skattepligt

FSR - danske revisorer har den 21. marts 2018 fremsendt bemærkninger til Skatteministeriet vedrørende udkastet til lovforslag om ændring af regler for indtræden af fuld skattepligt i kildeskatteloven.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR – danske revisorer finder det generelt positivt, at der foreslås mere objektive regler for indtræden og ophør af fuld skattepligt til Danmark. Det vil bl.a. medvirke til at afhjælpe den usikkerhed, der efter de gældende regler er om, hvad man må og hvad man ikke må foretage sig, når man efter en fraflytning opholder sig i Danmark i forbindelse med ”ferie eller lignende”.
 
Objektiviseringen af reglerne indebærer bl.a., at bopælsbegrebet fremover alene afgøres på grundlag af objektive kriterier, og ikke som i dag efter såvel objektive som subjektive kriterier. Det er derfor vigtigt, at de objektive kriterier er så klare som overhovedet muligt. Bemærkningerne til forslaget kan efter vores opfattelse give anledning til tvivl på dette område, og bør derfor gøres klarere.
 
På visse områder indeholder udkastet nogle betydelige stramninger i forhold til de gældende regler, særligt for så vidt angår personer, der fraflytter eller er fraflyttet til lande, hvor de ikke er underkastet globalindkomstbeskatning. I forhold til de gældende regler medfører dette bl.a., at Danmark udstrækker sin beskatningskompetence til personer, som sammen med sin familie permanent bor og arbejder i et fremmed land, og til hvilket de er fuldt skattepligtige, blot fordi vedkommende ejer et sommerhus i Danmark. Denne stramning forekommer helt unødig og bemærkningerne til udkastet indeholder ej heller nogen reel begrundelse herfor.

Det skal bemærkes, at den foreslåede overgangsregel for personer, der den 1. juli 2018 har rådighed over et sommerhus selvsagt kun har betydning for personer, der pr. denne dato har rådighed over et sommerhus, men ikke for personer, der senere måtte ønske at erhverve et sommerhus. Eftersom de foreslåede regler må forventes at skulle gælde i mange år fremover, vil dette fremover afskære personer, der fraflytter Danmark for at bo og arbejde i en række lande, fra at erhverve et sommerhus i Danmark til brug for fx ferieophold i forbindelse med besøg hos familie og venner. Dette forekommer meget restriktivt.

Læs høringssvaret her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu