29. august 2017

Skat Moms told og afgifter - Høringssvar

Høring om forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af ATP

FSR - danske revisorer har den 29. august 2017 afgivet bemærkninger til SKAT i forbindelse med forslag til styresignal om forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af ATP, H224-17.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR har indledningsvist bemærket, at det ikke er hensigtsmæssigt at håndtere derved opståede tilbagebetalingskrav med ”ad-hoc”-styresignaler. Der bør i stedet etableres en gennemarbejdet lovgivning, der helt generelt og ud fra betryggende, afbalancerede og praktisk håndterbare kriterier fastlægger rammerne og betingelser for sådanne krav, herunder fx fastlæggelse af hvem eventuelle tilbagebetalingskrav skal rettes imod, hvilket led i ”kæden” der er berettiget til at rejse et krav, hvordan der forholdes med hensyn til ”overvæltning”, samt hvilken dokumentation der skal foreligge.

FSR finder det nødvendigt med et sæt klare regler, der fastsætter, hvem der har ret og krav til at rejse kravet. Det bør ikke overlades til parterne at aftale dette indbyrdes fra sag til sag.

FSR er af den opfattelse, at den foreslåede forenklede ordning ikke vil reducere antallet af sager, da den beror på en frivillig ordning.

Det er endvidere FSR's opfattelse, at SKAT bør tydeliggøre, at tilvalg af modellen ikke på nogen måde indebærer en anerkendelse af, at tilbagesøgningskravet skal reduceres med konsekvensreguleringer, ligesom det ikke indebærer en anerkendelse af, at aftagerens tilbagesøgningskrav er undergivet en 3 årig forældelsesfrist.

Hertil har FSR bemærket, at fristen på 3 måneder til en beløbsmæssig opgørelse af kravet, herunder med fradrag for konsekvensreguleringer samt dokumentation for opgørelsen, er meget kort set i lyset af det omfattende arbejde, som dette kræver. SKAT opfordres derfor til at forlænge denne frist.

FSR har endvidere - i forlængelse af FSR's tidligere høringssvar - opfordret til, at der udstedes generelle retningslinjer for håndtering af tilbagesøgningskrav, således at dette ikke overlades til den konkrete sagsbehandling.

Læs hele høringssvaret her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu