30. april 2019

Skat Moms told og afgifter - Høringssvar

Høring vedrørende styresignal om måling med tilbagevirkende kraft - efteregulering af overskudsvarmeafgift

FSR - danske revisor har den 6. juli afgivet bemærkninger til udkastet til styresignal om måling med tilbagevirkende kraft - efterregulering af overskudsvarmeafgift.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Dette styresignal om måling med tilbagevirkende kraft er sammen med 3 øvrige styresignaler om overskudsvarme en del af SKATs ændring/præcisering af reglerne for beskatning af overskudsvarme. 

FSR - danske revisorer anerkender den foreslåede praksisændring fra SKAT, men opfordrer dog til, at SKAT på en række områder yderligere præciserer og tydeliggør rækkevidden af den ændrede praksis, jf. nedenfor.
 
I dette styresignal henvises til, at praksisændringen er gældende for fx elafgiftslovens § 11, stk. 8. Af denne bestemmelse fremgår det, at SKAT efter anmodning fra virksomheder, "der foretager måling med henblik på opgørelse af den tilbagebetalingsberettigede andel (...)" kan tillade virksomhederne at anvende et års målinger med tilbagevirkende kraft. 
 
I den sammenhæng ønsker FSR præciseret, at den pågældende måling ikke alene omfatter måling af energiindholdet i den nyttiggjorte varme, jf. fx elafgiftslovens § 11, stk. 9, men også omfatter en eventuel måling af elforbruget i en ventilator, hvormed praksisændringen tillige gælder opgørelse og efterregulering efter elafgiftslovens § 11, stk. 12, og de tilsvarende bestemmelser i gasafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og kulafgiftsloven.
 
Endvidere skal FSR opfordre til, at der under punkt 5.1.2 anføres et tredje eksempel på muligheden for genoptagelse - nærmere i det tilfælde, hvor reaktionsfristen på 6 måneder lige nøjagtig er overholdt.

FSR har kendskab til, at SKAT i en række tilfælde har meddelt virksomheder afslag på anmodning om regulering med 3 års tilbagevirkende kraft på baggrund af et års fremtidig måling. Disse virksomheder har modtaget en afgørelse, som er truffet på baggrund af SKATs hidtidige fortolkning. FSR skal opfordre til, at det præciseres, at virksomheder, som på et tidligere tidspunkt har opsat måler og hvor SKAT har truffet en afgørelse til ugunst for den pågældende virksomhed, har mulighed for at få genoptaget afgørelsen i overensstemmelse med den nye praksis.

Læs høringssvaret her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu