02. marts 2021

Fagligt fokus

Hotline i en COVID-tid: skattekontobehandling, støtteperiodisering og renteswaps

Pandemien er stadig over det danske samfund, og særligt i revisorbranchen afføder det mange spørgsmål til blandt andet den tekniske behandling af støtteordninger. En del af disse spørgsmål behandles i FSR – danske revisorers hotline.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære Læser

Velkommen til en ny udgave af Faglig Fokus, hvor du kan læse om den regnskabsmæssige behandling af indeståender på skattekontoen, om periodisering af COVID-19-støtte og ikke mindst om en vigtig præcisering af reglerne om renteswaps.

Mange spørgsmål til Faglig hotline om behandling af skattekontoen i regnskabet

COVID-19 har medført en del spørgsmål til foreningens Faglige hotline om virksomhedernes konto hos skatteforvaltningen til betaling af moms, A-skat mv. – den såkaldte skattekonto. Forlængede betalingsfrister giver stigende balancer, der påvirker visse nøgletal. Derfor spørger medlemmerne om muligheder for at modregne skyldige poster med aktivet for indbetalte beløb på skattekontoen. Samtidig får vi spørgsmål til, om skattekontoen kan indgå i regnskabet som likvide beholdninger.

De to spørgsmål er nu så hyppige, at vi har skrevet en kort artikel til hjemmesiden om den regnskabsmæssige behandling af skattekontoen.

Spørgsmålet om modregning kan vi svare ret entydigt på. Årsregnskabsloven giver ikke mulighed for modregning i balancen, før virksomheden er frigjort fra sin forpligtelse. Det er virksomheden først på den endelige forfaldsdato, når de indberettede beløb flyttes på skattekontoen til ”aktuelle posteringer”.

For spørgsmålet om klassifikation af skattekontoen er svaret lidt mere uklart. Begrebet er defineret i Regnskabsvejledningen, men holdningerne er delte i forhold til, om skattekontoen kan opfylde definitionen. Sekretariatets vurdering er, at det er mest passende at klassificere skattekontoen som et tilgodehavende. Har skattekontoen reelt en funktion som likvider for virksomheden, kan vi dog ikke afvise muligheden for at lade den indgå i likvide beholdninger. Det kunne være ud fra en substansbetragtning, men samtidig foretrækker vi, at regnskabet viser, hvad der faktisk er sket, når skattekontoen anvendes til placering af likviditetsoverskud.

Tilbagebetaling og periodisering af COVID-19-støtte

COVID-19-støtte til virksomhederne er som udgangspunkt skattepligtig ved modtagelsen. Af forskellige årsager er der flere, der vælger at tilbagebetale støtten, selvom de er berettigede til den. Selvom støtten bliver tilbagebetalt på et senere tidspunkt, er den efter de gældende regler skattepligtig for modtageren.

Dette vil regeringen gerne ændre, hvorfor den i forrige uge fremsatte et lovforslag, som lægger op til, at COVID-19-støtte, som bliver tilbagebetalt inden for de første tre år, vil være skattefritaget. FSR – danske revisorer støtter lovforslaget og har i høringsfasen spurgt Skatteministeriet, om de vil præcisere, hvornår treårsfristen løber fra. Skatteministeriet har på den baggrund præciseret, at fristen løber fra indbetalingstidspunktet. Læs mere om skattefritagelsen.

Når det gælder periodisering af COVID-19-støtte, er det fortsat uafklaret, om Skatteministeriet på baggrund af de objektive ansøgningskriterier betragter ansøgningstidspunktet eller udbetalingstidspunktet som retserhvervelsestidspunktet. Denne uklarhed omkring periodisering af støtten kan give anledning til udfordringer, særligt når de to tidspunkter ikke er i samme indkomstår. Vi havde håbet, at lovforslaget ville have præciseret dette, hvilket det desværre ikke gør. Foreningen arbejder derfor fortsat på at få myndighedernes afklaring på spørgsmålet og vil snarest muligt informere mere herom på fsr.dk.

Værdiansættelse af renteswaps – en vigtig præcisering

Over de seneste mange måneder har der været skriverier i pressen om værdiansættelse af finansielle instrumenter som for eksempel renteswaps. I november 2020 ledte spørgsmål i Folketinget til et ministersvar, hvor det blev slået fast, at virksomhederne ikke uden videre kan anvende værdien opgjort af banken i årsrapporten, og at virksomhederne selv skal forholde sig til værdien af renteswappen, herunder for eksempel sin egen kreditrisiko.

Konsekvensen af ministersvaret er dog ikke nødvendigvis, at værdien opgjort af banken ikke kan bruges. Bankens værdiansættelse vil for mange virksomheder stadigvæk være den relevante værdi – for eksempel når banken har sikkerhed. For den andel, der ikke er sikkerhed for, og når virksomheden er i økonomiske vanskeligheder, kan der være grund til at justere bankens værdiansættelse. Virksomheden skal selv nå frem til konklusionen og værdien, og herefter skal revisor så forholde sig til den.

Det er en kompleks opgave, og FSR – danske revisorer er derfor i gang med at udarbejde en vejledning til medlemmerne, som vi forventer at udkomme med senere i marts måned.

Den 2. februar 2021 skrev vi om emnet til foreningens medlemmer. Det skete på baggrund af flere dialogmøder, som FSR – danske revisorer havde med Erhvervsstyrelsen, hvor styrelsen præciserede overfor os, at definitionen af dagsværdi, som angivet i IFRS 13 om dagsværdimåling, gælder for alle virksomheder, som aflægger regnskaber efter årsregnskabsloven.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de arbejder på et kort, generelt notat om den regnskabsmæssige måling af dagsværdien af renteswaps i henhold til årsregnskabsloven. Dette notat forventes offentliggjort i nærmeste fremtid.

I forhold til andelsboligforeninger ønsker Erhvervsstyrelsen dog at gå i dialog med blandt andet FSR – danske revisorer om at fastholde den eksisterende praksis, hvor renteswaps værdiansættes til den værdi, som virksomheden skal betale for at afvikle instrumentet.

Erhvervsstyrelsen har imødekommet foreningens ønske om at revurdere vejledningen om regnskabsaflæggelsen i andelsboligforeninger. Hensigten er, at en eventuel ændring skal kunne anvendes ved den kommende aflæggelse af 2020-regnskaberne. Erhvervsstyrelsen vil herudover senere på foråret - i samarbejde med FSR – danske revisorer og andre interessenter - igangsætte et arbejdet med henblik på en mere generel og gennemgribende opdatering af vejledningen, der ligeledes vil foregå i samarbejde med interessenterne bag vejledningen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber