08. januar 2020

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning

Husk at følge op på udmeldte forventninger til fremtiden

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med børsnoterede virksomheder konstateret, at en børsnoteret virksomhed havde en mangelfuld rapportering om selskabets opfølgning på udmeldte forventninger til fremtiden.


Alexander Munkholm Bruun Studentermedhjælper
nzo@sfe.qxVedrørende virksomhedens forventninger til fremtiden oplyste virksomheden alene i årsrapport for kalenderåret 2017 om salg. Salget var dog ikke opgjort i overensstemmelse med reglerne i IFRS 15 om omsætning. Virksomheden modtog således et påbud om, at den fremadrettet skal ’’rapportere fyldestgørende om forventningerne til fremtiden, herunder forventninger til omsætningen opgjort efter de for regnskabsåret gældende IFRS. Det er tilladt at supplere med alternative resultatmål som fx forventet salg opgjort efter alternative metoder, der afviger fra IFRS 15, men det er under alle omstændigheder et krav at rapportere forventninger i overensstemmelse med de for regnskabsåret gældende regnskabsregler (IFRS 15 for så vidt angår omsætning)’’. Afgørelsen findes på Finanstilsynets hjemmeside.

IFRS 15 specificerer, hvordan og hvornår en virksomhed skal indregne indtægter. Standarden indfører en ny femtrinsmodel, der er styrende for, hvornår virksomheder skal indregne omsætning i resultatopgørelsen. IFRS 15 blev udstedt i maj 2014 og gælder for regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2018 eller senere.

Virksomheden modtog desuden et påbud om, at der fremadrettet skal foretages tydeligere opfølgning på de udmeldte forventninger til fremtiden, når der er ’’væsentlige afvigelser herfra’’, jf. årsregnskabslovens §§ 100 og 107, stk. 2.

Ifølge årsregnskabslovens § 99, stk.1 nr. 5 skal ledelsesberetningen beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen. Desuden skal ledelsesberetningen beskrive årets resultat og sammenholde det med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil jf. årsregnskabslovens § 100. Der er derudover også et krav om i ledelsesberetningen jf. årsregnskabslovens § 107, stk. 2, at give opdaterede oplysninger i forhold til de senest offentliggjorte oplysninger.

Årsregnskabslovens § 100 har følgende ordlyd: ’’Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil’’.

Årsregnskabslovens § 107, stk. 2 er affattet således: ’’Har offentliggørelse af oplysninger om forventet udvikling fundet sted i årets løb, skal oplysningerne efter § 100 gives i forhold til den senest offentliggjorte beskrivelse’’

Du kan læse et resume af afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen om manglende opfølgning på udmeldte forventninger til fremtiden på Finanstilsynets hjemmeside

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu