01. juli 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Hvidvaskloven

Hvidvaskloven vs. whistleblowing efter ”borgerordningen” i forbindelse med corona-hjælpepakkerne

Whistleblowerordningen, der blev indført i erhvervsfremmelovens § 22 a, er en ”borgerordning” for alle. Ordningen indfører således ikke særlige pligter for revisorer, men kan heller aldrig træde i stedet for revisors pligter efter hvidvaskloven, herunder underretningspligten i § 26.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSom et element i forsøget på at forebygge og i givet fald opklare misbrug af de corona- kompensationspakker, der administreres af Erhvervsstyrelsen, indførtes der en særlig bestemmelse i erhvervsfremmelovens § 22 a i lov nr. 796 af 9. juni 2020.

Loven blev, som det er tilfældet med corona-lovgivningen generelt, hastebehandlet i Folketinget, jf. fremsættelsen den 26. maj 2020 med beskrivelsen ”Etablering af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19-kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, samt indførelse af særlig tavshedspligt”, se nærmere på Retsinformation.

Whistleblowerordningen er åben for alle borgere, jf. indgangen til elektronisk indberetning via virksomhedsguiden under overskriften ”Anmeld svindel med kompensation”.

Ordningen kunne f.eks. tænkes anvendt af en borger med viden om, at en person på lønkompensation stadig arbejder i virksomheden, at en freelancer udskyder fakturering til tiden efter støtteordningsudløb, eller en selvstændig laver ”stalddørssalg” uden regning.

Ordningen har således intet med bl.a. revisors undersøgelses-, dokumentations-, opbevarings- og eventuelle underretningspligt efter hvidvaskloven at gøre.

Revisor kan således som udgangspunkt lige så lidt som alle andre borgere straffes for undladelse af at bruge ”borgerordningen” i tilfælde af viden eller mistanke om misbrug hos en tredjemand, der hverken er revisors kunde eller mulige kunde.

Omvendt skal revisor bruge hvidvasklovens regler om underretning om forhold, der giver mistanke, der ikke kan afkræftes, i relation til revisors kunder eller mulige kunder. ”Borgerordningen” er ikke et brugbart alternativ, heller ikke når mistanken om kunden/den mulige kunde udspringer af misbrug af corona-hjælpepakkerne.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu