23. maj 2014

Regnskab Internationalt - IFRS og IAS

IASB præciserer reglerne om afskrivninger

IASB har vedtaget ændringer af IAS 16 og 38 for at præcisere forbud mod at vælge en afskrivningsmetode baseret på forløbet af indtægter ved brugen af aktivet.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Den internationale standardudsteder IASB har i maj 2014 indføjet mindre ændringer i to internationale regnskabsstandarder om afskrivninger, nemlig IAS 16 om materielle anlægsaktiver og IAS 38 om immaterielle aktiver.

Med ændringerne indføjes mere præcise retningslinjer for, hvilke afskrivningsmetoder en virksomhed kan vælge for så vidt angår materielle og immaterielle anlægsaktiver. Begrundelsen for at præcisere standarderne på dette område er, at der var rejst spørgsmål om den rette forståelse af princippet i IAS 16 og IAS 38 om, at den valgte afskrivningsmetode skal afspejle det mønster, hvorefter aktivets fremtidige økonomiske fordele forventes forbrugt af virksomheden.

Det er nu præciseret, at en afskrivningsmetode, der er baseret på det tidsmæssige forløb af de indtægter, som aktivet genererer, ikke er acceptabel. Dette skyldes, at afskrivningsforløbet herved vil afspejle frembringelsen af de økonomiske fordele frem for at afspejle forbrugsmønsteret af et aktiv over aktivets forventede brugstid.

I relation til IAS 38 er der - i modsætning til IAS 16 - dog tale om en formodningsregel om, at en indtægtsbaseret afskrivningsmetode for aktiver ikke er acceptabel ud fra de samme begrundelser som i relation til materielle anlægsaktiver. Der er et begrænset antal situationer, hvor denne formodning kan tilsidesættes, nemlig hvis det immaterielle aktiv udtrykkes som et indtægtsmål (fx hvis det immaterielle aktiv består i at opnå en bestemt indtægtsstørrelse), og hvis det kan påvises, at der er en høj grad af korrelation mellem indtægter og forbrug af økonomiske fordele.

Der er yderlige indføjes retningslinjer i de to standarder om, at forventede fremtidige fald i salgspriser kan være en indikator for et hurtigere forbrug af aktivet.

Ændringerne til IAS 16 og 38 kan købes hos IFRS Foundation.

Høringsudkastet fra 2012, Exposure Draft ED/2012/5 kan downloades her. 

Download pressemeddelelse fra IFRS Foundation, "IASB published amnedments to IAS 16 and IAS 38", maj 2014.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu