09. maj 2014

Regnskab Internationalt - IFRS og IAS

IASB udsender ændringer til IFRS 11 om Joint Arrangements

IASB har vedtaget ændringer af regnskabsstandarden om Joint Arrangements (IFRS 11) i relation til overtagelse af andele i fællesledede virksomheder, hvori aktiviteterne udgør en virksomhed.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Den internationale standardudsteder på regnskabsområdet, IASB, har i maj 2014 vedtaget ændringer af regnskabsstandarden IFRS 11 om Joint Arrangements ("fælles ordninger").

Med ændringerne indføjes præciseringer af den regnskabsmæssige behandling af en Joint Operators erhvervelse af en andel i et Joint Arrangement, som udgør en virksomhed.

IASB har nu fastlagt, at en erhverver af sådanne andele skal anvende de regnskabsprincipper, der gælder ved regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger, jf. IFRS 3 og andre IFRS-standarder, der omtaler virksomhedsovertagelser, og som ikke måtte være i strid med retningslinjerne i IFRS 11. Erhververen skal ligeledes i sin årsrapport give de oplysninger, der kræves i de internationale regnskabsstandarder i relation til virksomhedssammenslutninger.

Ændringerne af IFRS 11 er baseret på et høringsudkast, som IAS udsendte i december 2012 (Exposure Draft ED/2012/7).

Konsekvenserne af ændringerne er bl.a.:

- at erhververen som hovedregel skal måle identificerbare aktiver og forpligtekser til dagsværdi med visse undtagelser,

- at udgifter i relation til overtagelsen skal omkostningsføres i de regnskabsår, hvor udgifterne opstår og ydelserne modtages, med den undtagelse, at udgifter til at udstede gælds- eller egenkapitalinstrumenter skal indregnes efter IAS 32 og IFRS 9 om finansielle instrumenter.

Ændringerne af IFRS 11 skal kun anvendes fremadrettet, dvs. på erhvervelser efter ikrafttrædelsesdatoen, der er regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller derefter.

Den ændrede standard IFRS 11 kan købes via abonnement hos IFRS Foundation.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu