19. december 2019

Skat Skat - Info fra skat

Indberetning af kontrollerede transaktioner i oplysningsskemaet for selskaber

Skattestyrelsen ændrede i september på selskabers oplysningsskema, så der ikke længere var en beløbsgrænse i forhold til kontrollerede transaktioner. Skattestyrelsen oplyser til FSR, at alle kontrollerede transaktioner skal indberettes. FSR vil nu gå i dialog med Skatteministeriet om en lovændring.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Skattestyrelsen fjernede i september 2019 en beløbsgrænse på 5 mio. kr. for kontrollerede transaktioner i felt 67.

Felt 67 ser i dag sådan ud:

67 Ja:x/Nej:x Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter?  Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med interesseforbundne parter i indkomståret, skal der gives yderligere oplysninger om arten og omfanget af de kontrollerede transaktioner. 

FSR har fået flere henvendelser om, hvilken betydning det har for indberetningen, og om det betyder, at alt skal indberettes.

Transaktioner ml. koncernselskaber

Efter beløbsgrænsen på 5 mio. kr. er fjernet, skal transaktioner mellem koncernforbundne parter indberettes i felt 67. Koncernforbundne parter kan fx. være juridiske personer, hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse. 

Konsekvensen af ændringen er, at selv små transaktioner mellem to koncernforbundne selskaber vil skulle indberettes. Revisorer skal derfor være opmærksom på ændringen af feltet, så indberetning sker i overensstemmelse med loven.

Transaktioner ml. hovedaktionær og selskab

Skattestyrelsen oplyser, at alle transaktioner mellem hovedaktionær og selskab er kontrollerede transaktioner, og skal derfor oplyses. 

Skattestyrelsen oplyser desuden til FSR, at

I henhold til skattekontrollovens § 38 skal skattepligtige i oplysningsskemaet give told- og skatteforvaltningen oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner, når der er tale om kontrollerede transaktioner.

Af skattekontrollovens § 37, nr. 6, fremgår, at der ved kontrollerede transaktioner bl.a. forstås transaktioner mellem en skattepligtig og en fysisk person, der udøver en bestemmende indflydelse over den skattepligtige.

Kontrollerede transaktioner omfatter alle forbindelser mellem fx en skattepligtig og en fysisk person, der udøver en bestemmende indflydelse over den skattepligtige. Løn og udbytte mv. fra et selskab til en fysisk person, der udøver en bestemmende indflydelse over selskabet, er kontrollerede transaktioner.

Hvis der har været kontrollerede transaktioner fx i form af løn, udbytte og/eller fri bil mellem fx en hovedaktionær og dennes selskab, skal der sættes x ved ”Ja” i felt 67.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at løn til hovedaktionær kan oplyses i selskabernes oplysningsskema felt 523a ”Har der været kontrollerede transaktioner af andre udgifter” med et ”ja” og i felt 523b med beløbet.

Udbytte kan oplyses i felt 519a ”Har der været kontrollerede transaktioner af finansieringsudgifter” med et ”ja” og i felt 519b med beløbet.

Udfyldelse af bilag 05.021 til oplysningsskemaet

Skattestyrelsen har tidligere modtaget spørgsmål omkring hovedaktionærs udfyldelse af bilag 05.021 til oplysningsskemaet om kontrollerede transaktioner og er gengivet nedenfor. 

 • Løn til hovedaktionær og dennes nærmeste familie, er det et en kontrolleret transaktion der skal indberettes, og i hvilken rubrik ? Lønnen er i forvejen indberettet til eindkomst.
  • Ja, løn til hovedaktionær er en kontrolleret transaktion, og kan oplyses under pkt. 20/21 Andre indtægter/udgifter.
 • Udlodning af udbytte til hovedaktionæren, er det en kontrolleret transaktion der skal indberettes, og i hvilken rubrik ? Udbyttet er i forvejen indberettet  til Skattestyrelsen.
  • Ja, udlodning af udbytte til hovedaktionæren er en kontrolleret transaktion og kan oplyses under pkt. 16/17 Finansieringsindtægter/-udgifter.
 • Hovedaktionæren har en mellemregning i sit favør, for udlæg han foretaget har foretaget for selskabet. Skal mellemregningen indberettes som en kontrolleret transaktion, og i hvilken rubrik?
  • Ja, udlæg eller transaktioner på en hvilken som helst mellemregningskonto mellem forbundne parter, herunder med hovedaktionæren, er en kontrolleret transaktion og indgår i det samlede lånebeløb som specificeret i pkt. 30 og 31.
 • Såfremt hovedaktionæren har et tilgodehavende i selskabet og det forrentes, skal renten så indberettes som en kontrolleret transaktion, uanset størrelsen af den beregnede rente, og i hvilken rubrik?
  • Ja, renten skal fastsættes på armslængdevilkår og indgå i pkt. 16/17 finansieringsindtægter/-udgifter.
 • Hvis der udbetales løn til både HOA, ægtefælle samt 1 barn, hvad skal så udfyldes i felt 6 ?  1 enhed eller 3 enheder
  • Der er kun 1, nemlig HOA selv. Det er via HOA’s kontrol, at de øvrige ”løn”-udbetalinger bliver omfattet.

Fremadrettet

Det er FSRs vurdering, at de mange indberetningerne, der vil komme på baggrund af denne fortolkning, næppe vil bidrage til en forbedret ligning, men tværtimod vil beslaglægge betydelige ressourcer i Skattestyrelsen til håndhævelse af reglerne og til vejledning til virksomhederne.

FSR vil på baggrund af oplysningerne fra Skattestyrelsen gå i dialog med Skatteministeriet om en lovændring.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu