27. april 2016

Revision Revisornævnet - Ingen tillægssanktion

Indbragt for anden gang af samme klient – ingen tillægsstraf

I nedennævnte sag var revisor blevet indbragt for anden gang af samme mindre revisionsklient. I den første sag var revisor blevet ikendt en bøde på 10.000 kr. I den aktuelle sag blev der konstateret overtrædelser af god revisionsskik, der ud fra princippet om en samlet vurdering i straffeloven ikke førte til tillægsstraf.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 85/2014 blev afgjort ved Revisornævnets kendelse af 24. september 2015.

Sagen var indbragt af en mindre revisionsklient den 26. september og 21. november 2014.

Samme klient havde den 10. december 2012 indbragt revisor i sag nr. 101/2012. I denne sag havde Revisornævnet ikendt revisor en bøde på 10.000 kr. ved kendelse af 12. november 2013 på følgende grundlag:

”Indklagede blev fundet skyldig i overtrædelse af god revisorskik ved at have undladt at indhente engagementsoversigt vedrørende en bankkonto, ved at have undladt at afklare afvigelsen mellem R75 og bogholderiet vedrørende pensionsindbetalingen i 2008, at have undladt at anføre værdiansættelsesmetoden for kapitalandele i et associeret selskab i årsregnskabets angivelse af regnskabspraksis, samt ved at have begået fejl ved beskatning af firmabil”.

Denne først indbragte sag havde vedrørt revision af regnskaber for 2007-2010. Da de reviderede regnskaber for 2009 og 2010 imidlertid ikke var blevet indsendt af klager, havde de angivelige overtrædelser af god revisionsskik for disse år ikke kunnet pådømmes af Revisornævnet.

Den aktuelle nye sag vedrørte derfor klagepunkter vedrørende revisionen af regnskaberne for 2009 og 2010.

Efter indledningsvist at gøre opmærksom på, at det er selskabets ledelse, der har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, konstaterede Revisornævnet overtrædelser af god revisorskik ved, at revisor:

  • Heller ikke for 2009 og 2010 havde indhentet engagementsoversigt fra en bank
  • Udelukkende havde forladt sig på ledelsens oplysninger om mulighederne for betalinger af tilgodehavender. Ultimo 2009 og 2010 havde forfaldne saldi ”over 120 dage” udgjort henholdsvis 69.536 og 63.000 kr., og
  • Havde begået samme fejl ved beskatning af firmabil som i de tidligere år.  

Da kendelsen i den første sag var afsagt efter revisors afgivelse af erklæring om 2009- og 2010-regnskaberne (kendelse 12. november 2013, påtegninger henholdsvis 23. april 2010 og 23. maj 2011), førte princippet i straffelovens § 89 til, at pådømmelsen skulle ske ud fra, hvordan den tidligere sag ville være faldet ud, såfremt den også havde omfattet de nye klagepunkter.

På dette grundlag kom Revisornævnet frem til, at revisor ikke skulle pålægges en tillægsbøde.

Efter Revisornævnets kendelse i den første sag havde de to parter fortsat brevvekslingen. I den forbindelse anførte klager:

”Jeg og min nuværende revisor er ikke enig i præmisserne for Revisornævnets kendelse og jeg vil om nødvendigt forfølge sagen yderligere.
[…]
Vi har nu fået Revisornævnets kendelse, hvor det er stadfæstet, at du ikke har overholdt god revisorskik, og du er blevet idømt en unødvendig bøde med efterfølgende offentliggørelse.
Jeg vil derfor nu igen opfordre dig til at imødekomme mit tidligere krav om en rimelig samlet kompensation for det ekstraarbejde fra ny revisor, som din mangelfulde revision har afstedkommet, herunder ikke mindst den tidsanvendelse og de frustrationer herover, som sagen har medført for mig selv.
[…]
Jeg må derfor stille krav om en yderligere kompensation på DKK 30.000, som du bedes indbetale på selskabets konto […] inden 14 dage.
I modsat fald vil jeg indklage dig på ny for Revisornævnet […]


Af sagsbeskrivelsen fremgår det, at revisor havde refunderet selskabet et beløb på 15.018,75 kr., ”hvilket beløb efter indklagedes opfattelse svarer til revisor H’s tidsforbrug ved ekstraarbejde med gennemgang af de tidligere årsregnskaber”. Indklagede havde herudover afvist at betale et yderligere beløb, der var krævet af klager.

Sag nr.: 85/2014

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu