05. oktober 2016

Revision Revisornævnet - Erhvervsankenævn

Ingen dispensation vedrørende efteruddannelse i sag, hvor revisor manglede 44 timer

Nedenstående sag fra Erhvervsankenævnet dokumenterer, at efteruddannelseskravene for revisorer administreres meget rigoristisk efter lovgivningens bogstav. I sagen manglede revisor 44 timer af de 120 lovkrævede efteruddannelsestimer for perioden 2012-2014, hvor revisor i en periode selv havde været alvorlig syg, mens hans hustru efterfølgende var afgået ved døden efter et halvt års sygdom. Lovens formalia måtte imidlertid føre til afvisning af revisors dispensationsansøgning.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDen 22. juni 2015 indbragte klager sagen (J.nr. 2015-7427) om Erhvervsstyrelsens afslag af 26. maj 2015 på ansøgning om dispensation for manglende overholdelse af efteruddannelsestimer.

Revisor havde afholdt 69 ”rigtige” efteruddannelsestimer i den faste treårsperiode 2012-2014. Hertil havde revisor opnået en reduktion i efteruddannelseskravene på 7 timer for en dokumenteret sygdomsperiode fra 19. december 2012 til 31. marts 2013. Revisor forsøgte forgæves at gøre gældende, at perioden havde omfattet mere end tre sammenhængende måneder og derfor måtte berettige til en reduktion på 11 timer. Imidlertid gav efteruddannelsesbekendtgørelsens firkantede bestemmelser herom i § 19, stk. 2, kun reduktion med hele multipla af syv timer, hver gang fraværet overskred to måneder.

I juni 2014 var revisors hustru blevet ramt af alvorlig sygdom. Hustruen afgik ved døden den 17. november 2014. I den periode forelå der imidlertid ikke dokumentation for lovligt forfald for revisor, hvorfor revisors påstand om reduktion af antallet af krævede efteruddannelsestimer ikke kunne tages til følge.

Erhvervsankenævnet stadfæstede Erhvervsstyrelsens afgørelse i sin kendelse af 4. april 2016: Revisor havde 69 timers efteruddannelse og opnået dispensation for 7 timer, hvorefter revisor manglede 44 timer. Dette manglende timetal overskred muligheden for at indrømme en frist til at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, der er begrænset til højest 40 timer.

Afgørelsen virker umiddelbart meget firkantet og hård i sammenhængen – og særligt, hvis konsekvensen i forlængelsen heraf bliver, at revisor fratages godkendelsen.

Dette synes dog ikke nødvendigvis at blive konsekvensen: Erhvervsstyrelsen afslutter sit afslag af 26. maj 2015 således:

”Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af dette afslag på din dispensationsanmodning iværksætte en kontrol af din efteruddannelse. I den forbindelse vil de oplyste forhold vedrørende dit sygdomsforløb og din hustrus død indgå i Erhvervsstyrelsens kontrol af din afholdte efteruddannelse for perioden 2012-2014.”

Kendelse af 4. april 2016 (J.nr. 2015-7427)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu