02. november 2016

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet

Klientkonto – whistleblowing, revisorundersøgelse og hævede beløb uden dokumentation

I modsætning til sager for Revisornævnet gælder der ingen forældelsesfrist for sagsforhold i Advokatnævnet. Dette demonstrerer den nedenfor omtalte sag om uberettigede hævninger på klientkonti. Sagen havde afsæt i whistleblowing og en heraf afledt revisorundersøgelse.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2014 – 1152/AKC blev indbragt af Advokatrådet den 3. april 2014. Kendelsen blev afsagt den 13. september 2016.

I sagen indgik der to særlige revisorundersøgelser vedrørende to dødsboers indeståender på klientkonti. Dødsboerne angik to afdøde ægtefæller.

Den første revisorundersøgelse var blevet afrapporteret den 26. oktober 1998, hvor det konstateredes, at der ikke havde været bevægelser på de to konti for dødsboerne efter ægtefællerne siden henholdsvis 1992 og 1993. I forlængelse heraf ville advokaten angiveligt omgående afregne og opgøre boerne, herunder også for så vidt angik forrentning.

Dette var dog ikke sket ifølge en henvendelse den 16. juli 2013 til Advokatrådet fra en tidligere ansat sekretær hos indklagede.

I forlængelse af indklagedes besvarelse af henvendelsen fra Advokatrådet blev den anden revisorundersøgelse iværksat. Af revisionsrapporten af 19. december 2013 fremgik det, at der ikke efterfølgende var beregnet renter, og at beløbene på henholdsvis 58.393,99 og 31.420,82 var hævet i 2007 uden dokumentation.

Den indklagede blev kendt skyldig i de fire påklagede forhold: For de to uberettigede hævninger, manglende årlig renteberegning og for ikke at have fremmet behandlingen af de to dødsboer.

Advokaten blev under henvisning til tidligere bøder, hvor kendelserne lå tidsmæssigt efter de nu påklagede forhold, idømt en tillægsbøde på 100.000 kr. efter en flertalsafgørelse (17 af 19 medlemmer af nævnet). De to medlemmer, der var i mindretal, var enige med flertallet, for så vidt angår skyldsspørgsmålet. De voterede imidlertid for en tillægsbøde på 25.000 kr.

Indklagede havde forsøgt at argumentere for, at sagerne var forældede, ved bl.a. at henvise til analog anvendelse af femårs forældelsesreglerne i Revisornævnet. En sådan forældelsesregel findes imidlertid ikke for advokater, og der gælder heller ingen ulovbestemt forældelsesregel. Der stilles udelukkende en frist for indbringelse: Påklagede forhold skal indbringes senest et år efter, at klager blev bekendt hermed. In casu blev sagen indbragt den 3. april 2014, og altså rigeligt inden et år efter afrapporteringen af den anden revisorundersøgelse den 19. december 2013.

Sag nr. 2014 – 1152/AKC

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu