25. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Omsætning

Kompensation for selvstændige mv. (omsætningskompensation)

Nu er ordningen åben for genansøgninger og ansøgninger fra virksomheder med over 10 ansatte m.v. jf. den ny bekendtgørelse. Få overblikket over ordningen og ikke mindst ændringerne her.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Selvstændige med CVR-nr. og freelancere med B-indkomst kan få kompensation til dækning af forventet omsætningstab.

Det forventede omsætningstab skal være på minimum 30 procent og være en følge af udbruddet af COVID-19.

De vigtigste ny bestemmelser jf. bekendtgørelsen er, at:

* kompensationsperioden er forlænget til at gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020, altså en forlængelse på en måned fra 8. juni 2020 jf. § 1, stk. 3.

* præcisering af at kompensation for medarbejdende ægtefælle udelukkende omfatter personer beskattet jf. KSL § 25 A, stk. 3 jf. § 2, nr. 8.

* offentlige tilskud til drift ændres til ”udgør halvdelen eller mere”, hvor betingelsen hidtil har været ”udgør over halvdelen” jf. § 2, nr. 11.

* Den selvstændige må maksimalt have 25 fuldtidsansatte jf. § 4, stk. 3, altså en forøgelse på 15 fuldtidsansatte.

* Omregning fra deltidsansatte til heltidsansatte beregnes ud fra timetal, hvor 1924 timer om året svarer til en fuldtidsbeskæftiget jf. § 4, stk. 3.

* kompensationssatsen er på 90 pct jf. § 5, stk. 1 mod tidligere 75 pct.

* Der ydes 100 pct kompensation for selvstændige mv, der har holdt lukket ved forbud jf. § 5, stk. 5. Der har ikke tidligere været en sådan bestemmelse for selvstændige mv.

* skattelyrestriktion, hvor retten til kompensation kan bortfalde jf. § 7.

* præcisering af, at omsætningsnedgangen ej heller må skyldes uretmæssig henhørt indkomst til referenceperioden jf. § 8, stk. 4. 

* Ansøgningstidspunkt rykket til senest 31. august 2020 jf. § 9, stk. 1.

* Erhvervsstyrelsen kan udføre yderligere kontrol inden udbetaling jf. § 12.

Virksomhedsguiden.dk og dertilhørende vejledninger er ikke opdateret pr. d. 19. maj 2020.

Jf. virksomhedsguiden.dk forventer Erhvervsstyrelsen sidst i maj at åbne en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på for at opnå forlængelse og justering af kompensationsgraden. Det er også fra sidst i maj, at virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte kan søge.

De vigtigste ny oplysninger jf. virksomhedsguiden samt vejledninger er, at:

* Har den selvstændige allerede søgt og ønsker at blive omfattet af de nye bestemmelser, skal den selvstændige genansøge.

* Vejledning til genansøgning (find link under nedenstående afsnit 15), herunder ansøgning for virksomheder der har været lukket ved forbud samt forlængelse af kompensationsperioden så den også dækker perioden 9. juni til og med 8. juli 2020.

* Personligt ejede virksomheder kan benytte sin private NemKonto til, hvis banken godkender dette i stedet for virksomhedens NemKonto.

* Ny guide og vejledning til freelancere, disse er ikke omfattet af guiden og vejledning for selvstændige (find link under nedenstående afsnit 15)

* Afsnittet på virksomhedsguiden.dk vedr. mulighed for kompensation flere gange, hvis en person ejer flere virksomhed er slettet. Erhvervsstyrelsen oplyser telefonisk, at det fortsat er gældende.

* Virksomhedsguidens spørgsmål/svar vedr. "Kan jeg søge kompensation for mindre end tre måneder" er ikke opdateret.

* Nyt spørgsmål/svar på virksomhedsguiden.dk om "Jeg har modtaget et brev om, at min ansøgning er godkendt, men jeg har ikke modtaget nogen penge?

* Nyt spørgsmål/svar på virksomhedsguiden.dk om "Hvordan kan jeg betale tilbage, hvis jeg har fået for meget kompensation?"

* Nyt spørgsmål/svar på virksomhedsguiden.dk om "Kan jeg selv bestemme, hvor lang en periode jeg søger kompensation for?"


Nedenstående artikel er opdelt i følgende afsnit:
1. Hvem er omfattet?
2. Yderligere kriterier for at være omfattet
3. Kompensationens størrelse
4. Kompensations- og referenceperiode
5. Opgørelse omsætningstab
6. Der gives ikke kompensation for/til…
7. Ansøgning og dokumentation
8. Udbetaling af kompensation
9. Skattepligt
10. Kontrol og regulering af kompensation
11. Overskridelse af 800.000 kr.’s grænsen
12. Ret til kompensation kan bortfalde
13. Krav om revisorbistand
14. Ikrafttrædelse
15. Bekendtgørelser, vejledninger mv.


1. Hvem er omfattet?

Selvstændige defineres som en virksomhedsejer, uanset virksomhedsform.
Virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister  (CVR) senest d. 9. marts 2020,  samt  personer  med  B-indkomst og som har fast arbejdssted i Danmark er omfattet af ordningen.

Virksomhedsejeren skal besidde mindst 25 procent ejerskab af virksomheden der søges kompensation for og være beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad.

En virksomhedsejer defineres som en fysisk person der er a) Registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) for en enkeltmandsvirksomhed i det centrale virksomhedsregister (CVR) eller b) Registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR).

Personer, herunder freelancere, uden CVR-nr., skal have haft indtægter som B-indkomst frem til den 9. marts. B-indkomst defineres som indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for det faste arbejdssted, og hvorfra der ikke er trukket skat og AM-bidrag, inden personen får udbetalt beløbet.

En person kan kun søge om kompensation for én virksomhed. Der har tidligere på virksomhedsguiden været følgende afsnit: Kan jeg få kompensation flere gange, hvis jeg ejer flere virksomheder? Nej, du kan kun modtage kompensation for én virksomhed". Dette afsnit er nu slettet. Erhvervsstyrelsen oplyser telefonisk d. 25. maj 2020, at en person pt. fortsat ikke kan søge kompensation for flere virksomheder.

Der er istedet i virksomhedsguiden.dk indsat et nyt afsnit: "Eftersom kompensation til freelancere med B-indkomst falder ind under samme ordning for selvstændige med CVR-nr., er det ikke muligt at få kompensation for sit B-indkomsttab og tab i omsætning under sit CVR-nr.

Det kan ikke udelukkes at dette bliver ændret på et senere tidspunkt, men pt er det fortsat gældende. 

2. Yderligere kriterier for at være omfattet

En selvstændig / person kan opnå kompensation, hvis den selvstændige / personen og evt. medarbejdende ægtefælle er registreret i det centrale personregister (CPR).

Lønansatte

Virksomheden må maksimalt  have 25 fuldtidsansatte. Den tidligere bestemmelse lød på maksimalt 10 fuldtidsansatte. 

Deltidsansatte  medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte. Der foretages omregning af deltidsansatte til fuldtidsansatte på baggrund af timetal, hvor en fuldtidsbeskæftiget arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året.

Dette er en præcisering af omregningen fra den tidligere bekendtgørelse.
Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i antal ansatte.

Ansatte defineres som lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat senest den 9. marts 2020 med fast arbejdssted i Danmark.

Krav til omsætning / B-indkomst

Den selvstændiges omsætning / personens B-indkomst skal have været på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019.

For selvstændige /personer mv. der ikke har haft aktivitet i hele perioden 1. januar 2019 – 9. marts 2019 gælder, at det er perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020, der danner grundlag for gennemsnitsberegningen af omsætningen. 

For selvstændige der ikke har haft aktivitet før efter den 9. marts 2019, gælder at det er perioden fra stiftelsestidspunktet og frem til og med den 9. marts 2020, der danner grundlag for gennemsnitsberegningen af omsætningen. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

For personer, der har haft den først registrerede B-indkomst efter den 9. marts 2019, danner perioden fra den først registrerede B-indkomst og frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen.

Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

For selvstændige mv. for hvem der grundet særlige omstændigheder, som eksempelvis alvorlig sygdom eller barsel, ikke er registreret omsætning / B-indkomst i ovenstående perioder, kan angives anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor.

Skattelyrestriktion

Endvidere er der indsat en skattelyrestriktion, der skal sikre at virksomheden eller dennes legale ejer ikke er skattemæssigt hjemmeførende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely. I givet fald kan retten til kompensation bortfalde.

3. Kompensationens størrelse
Virksomheden kan få 90 procent af det forventede omsætningstab i kompensation pr. selvstændig, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Dette er en stigning fra 75 procent kompensation til 90 procent.

Personer kan ligeledes opnå 90 procent af det forventede B-indkomsttab i kompensation, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Hvis den selvstændige mv.  har holdt lukket ved forbud ydes der 100 procent kompensation for omsætningsnedgangen. Der har ikke tidligere været en sådan bestemmelse for selvstændige mv. Grænsen er fortsat en kompensation på maksimalt 23. 000 kr. pr. måned.

Har den selvstændige allerede søgt, skal den selvstændige søge igen, hvis denne ønsker at blive omfattet af de nye bestemmelser jf. de opdaterede oplysninger på virksomhedsguiden. 

Den selvstændige kan først søge igen, når den allerede indsendte ansøgning er godkendt.

Kompensation medarbejdende ægtefælle

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle i virksomheden, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til i alt 46.000 kr. pr. måned  for den pågældende selvstændige.

Det er i bekendtgørelsen præciseret, at en medarbejdende ægtefælle er defineret jf. KSL § 25 A, stk. 3. Således er lønansatte ægtefæller jf. KSL § 25 A, stk. 7 ikke omfattet. I den tidligere bekendtgørelse blev der alene henvist til § 25 A.

Det er en forudsætning for modtagelse af kompensation for medarbejdende ægtefælle, at denne skal have deltaget væsentligt i driften af virksomheden senest 9. marts 2020.

En medarbejdende ægtefælle defineres som en fysisk person der ved seneste opgjorte årsopgørelse, er beskattet som medarbejdende ægtefælle. Tidligere var det en betingelse, at såfremt den medarbejdende ægtefælle var indtrådt i virksomheden efter det senest opgjorte årsopgørelse, skulle virksomheden indsende dokumentation for den medarbejdende ægtefælles deltagelse i virksomhedsdriften. Jf. den nugældende bekendtgørelse gælder det at såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt i virksomheden i perioden fra og med 1. januar til og med d. 9. marts 2020, skal denne beskattes som medarbejdende ægtefælle jf. årsopgørelsen 2020.

4. Kompensations- og referenceperiode

Generelt - kompensationsperioden

Kompensationsperioden er den periode hvori der ydes kompensation for omsætningstab / B-indkomsttab, det vil sige i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, hvis der søges for tremånederskompensationsperioden og i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020, hvis der søges for firemånederskompensationsperioden.

Firemånederskompensationsperioden er en udvidelse af den hidtidige kompensationsperiode med én måned.

Der skal søges for enten den hele tremåneders- eller firemånedersperiode. 

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, at der kan søges om en tremånederskompensationsperiode og dernæst genansøges for den sidste kompensationsperiode senere. Den nye vejledning om genansøgning anviser mulighed for at forlænge kompensationsperioden. Erhvervsstyrelsen har telefonisk bekræftet d. 25. maj 2020 at det er muligt at søge om kompensation for tremånedersperioden og senere gensansøge om en forlængelse indenfor ansøgningsfristen.

Selvstændige - referenceperiode

Omsætningstabet opgøres for selvstændige som forskellen mellem omsætningen i kompensationsperiode og referenceperioden.

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, den selvstændiges nedgang i omsætning henholdsvis B-indkomst opgøres i forhold til.

Referenceperioden er perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019.

For selvstændige, der ikke har haft omsætning i referenceperioden, er den nye referenceperiode perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 der danner grundlag for opgørelsen.

For selvstændige med virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele referenceperioden, er det perioden fra stiftelsestidspunktet frem til d. 9. marts 2020 der danner grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvorledes der foretages omregning af referenceperioden i forhold til en firemåneders kompensationsperiode.

Det forventes, at en opdateret version af vejledningen vil behandle dette. 

Personer - referenceperiode

Omsætningstabet opgøres for personer, herunder freelancere som forskellen mellem B-indkomsten i kompensationsperiode og referenceperioden.

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, personens nedgang i B-indkomst opgøres i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019.

For personer, der ikke har haft B-indkomst i referenceperioden, er den nye referenceperiode perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 der danner grundlag for opgørelsen.

Personer der ikke har haft B-indkomst i hele referenceperioden, danner perioden for første registrerede B-indkomst frem til d. 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvorledes der foretages omregning af referenceperioden i forhold til en firemåneders kompensationsperiode.

Det forventes, at en opdateret version af vejledningen vil behandle dette.

5. Hvordan opgøres omsætningstab

Selvstændige

Omsætning defineres som salgsværdien  af  produkter  og  tjenesteydelser  m.v.  med  fradrag  af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

Virksomheden  skal  opgøre  omsætningen  ud  fra  de samme  principper  som  i virksomhedens seneste godkendte regnskab, der er aflagt senest d. 9. marts.

Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning.

Virksomheden kan alene medtage omsætning for den del af virksomheden, der er skattepligtig i Danmark

Personer

Omsætningstabet opgøres for personer, herunder freelancere som forskellen mellem B-indkomsten i kompensationsperiode og referenceperioden.

B-indkomst defineres som indkomst, hvorfra der ikke er fratrukket skat og AM-bidrag inden personen får udbetalt beløbet.

6. Der gives ikke kompensation for/til…

Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning i anledning Coronavirussygdom (COVID-19).

Der ydes ikke kompensation for omsætningstab / B-indkomststab i kompensationsperioden som med rimelighed kunne være afværget.

Der ydes ikke kompensation for indtægtstab, som er finansieret af offentlige ydelser.

Der ydes ikke kompensation såfremt nedgang i omsætning  / B-indkomst skyldes manglende henføring af omsætning / B-indkomst til kompensationsperioden  eller uretmæssigt henførsel af indkomst til referenceperioden, hvor sidstnævnte er en skærpelse af bestemmelsen.

Organer inden for den offentlige forvaltning kan ikke modtage kompensation. Dette er eksempelvis statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv. samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Det er en skærpelse i forhold til den hidtidige bekendtgørelse, hvor det var ”over halvdelen”. 

7. Ansøgning og dokumentation

Ansøgning  om  kompensation for forventet omsætningstab / B-indkomsttab skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virksomhedsguiden.dk - ”kompensation til selvstændige” senest den 31. august 2020. Det er en forlængelse af ansøgningsfristen på to måneder fra d. 30. juni 2020 

I ansøgningen skal opgørelsen af det kompensationsberettigede tab indsendes.

Endvidere skal ansøgeren anføre hvorvidt den selvstændige og dennes eventuelle medhjælpende ægtefælle modtager offentlige ydelser og det skal i forbindelse  med  ansøgningen  sandsynliggøres,  at omsætningstabet / B-indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

Selvstændige med et CVR-nr. skal  anføre følgende oplysninger ved ansøgning om kompensation (1):

2) Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

3) Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden.

4) Navn og ejerandel på virksomhedsejere.

5) Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.

6) Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle.

7) Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden.

8) Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden.

9) Hvis der ønskes en anden referenceperiode, skal dette samt årsag hertil anføres. 

10) Oplysninger om evt. periode med lukket ved forbud. Dette er en ny bestemmelse.

11) Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail.

12) Hvorvidt den selvstændige og dennes eventuelle medarbejdende ægtefælle modtager offentlige ydelser for samme tab, der søges kompensation for.

Ansøger skal endvidere under strafansvar på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i omsætningstabet / B-indkomsttabet. Tro- og loveerklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Der er ligeledes indført en tro- og loveerklæring vedrørende betaling af skat jf. skattelyrestriktionen.

Selvstændige uden CVR-nr. (personer, herunder freelancere) skal  anføre følgende oplysninger ved ansøgning om kompensation (1):

2) Navn og CPR-nr.

3) Personens realiserede B-indkomst for referenceperioden.

4) Personens forventede B-indkomst i kompensationsperioden.

5) Hvis der ønskes en anden referenceperiode, skal dette samt årsag hertil anføres. 

6) Oplysninger om evt. periode med lukket ved forbud. Dette er en ny bestemmelse.

7) Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail.

8) Hvorvidt den selvstændige og dennes eventuelle medarbejdende ægtefælle modtager offentlige ydelser for samme tab, der søges kompensation for.

Ansøger skal endvidere under strafansvar på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet.

Tro- og loveerklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

8. Udbetaling af kompensation

Udbetaling af kompensation vil, for selvstændige med CVR-nr. ske til virksomhedens NemKonto.

Dette sker når krav til dokumentation mv. på ansøgningstidspunktet er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

For personer, dvs. freelancere mv. uden CVR-nr. udbetales kompensationen direkte til den selvstændiges NemKonto, når krav til dokumentation mv. på ansøgningstidspunktet er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af det forventede omsætningstab og ikke det konstaterede.

Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Jf. virksomhedsguiden.dk  kan der gå op til syv hverdage fra den selvstændige eller freelanceren har modtaget et udbetalingsbrev til pengene går ind på kontoen. 

9. Skattepligt

Kompensationen er skattepligtig.

Jf. virksomhedsguiden skal den selvstændige og freelanceren selv indberette kompensationsbeløbet til Skattestyrelsen, og der henvises til dette link

10. Kontrol og regulering af kompensation

Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation.

Og der er indsat en ny bestemmelse i bekendtgørelsen om Erhvervsstyrelsens mulighed for at indhente oplysninger i forbindelse med deres behandling af ansøgninger, hvor de eksempelvis kan udtage ansøgninger af særlig karakter med videre.

Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Den selvstændige skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Personen skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske B-indkomsttab fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Erhvervsstyrelsen kan efterregulere den udbetale kompensation på grundlag af den indsendte kompensation. Kompensation kan nedsættes hvis tabet er mindre end i det i ansøgningen anførte og forhøjes hvis tabet er større end det i ansøgningen anførte.

Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den der ikke er indsendt dokumentation senest d. 8. december 2020 eller en anden frist sat af Erhvervsstyrelsen.

Vi har været i dialog med Erhvervsstyrelsen i forhold til mulighed for frivillig tilbagebetaling af kompensation for kompensationsordningen for faste omkostninger. Erhvervsstyrelsen oplyser, at dette pt. ikke er muligt og at der vil ske et eventuelt tilbagebetalingskrav hvis virksomheden ikke er berettiget til kompensation og at det ikke er muligt at foretage frivilling tilbagebetaling. Erhvervsstyrelsen overvejer mulighederne herfor. Som det fremgår af virksomhedsguiden.dk er dette heller ikke muligt for kompensationsordningen for selvstændige og freelancere, men Erhvervsstyrelsen vil "etablere det nødvendige set-up".

Ved opgørelse af et eventuelt tilbagebetalingskrav tillægges der renter.

Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg.

Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

11. Overskridelse af 800.000 kr.’s grænsen

Kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis ansøgerens indkomst for indkomståret 2020 overstiger 800.000 kr uanset om beløbsgrænsen overskrides med én krone eller flere. 

Tilsvarende gælder for medarbejdende ægtefælle, der er udbetalt kompensation for.

Indkomst defineres som personlig indkomst, aktieindkomst fra selskaber, hvis der er søgt om omsætningskompensation for selskabet og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Grænsen gælder også for medarbejdende ægtefælle. 

12. Ret til kompensation kan bortfalde

Retten til kompensation kan bortfalde, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning.

Hvis der er sket udbetaling af kompensation, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

13. Krav om revisorbistand

Der er ikke krav om revisorbistand på ansøgningstidspunktet, bortset fra hvis ansøgningen udtages til kontrol. Som en del af den nye bestemmelse om Erhvervsstyrelsens mulighed for at indhente oplysninger i forbindelse med behandling af ansøgninger, kan de pålægge ansøgere at anvende bistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Erhvervsstyrelsen kan endvidere pålægge enhver, der udtages til efterfølgende kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Virksomheden, dennes ledelse og eventuelle revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol.

14. Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen trådte i kraft fredag d. 15. maj 2020.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med d. 1. april 2020.

Virksomheder der på ikrafttrædelsestidspunktet allerede har ansøgt om kompensation kan ansøge om efterregulering.

Bestemmelserne om skattelyrestriktion finder alene anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med ikrafttrædelsestidspunktet.

15. Bekendtgørelser, vejledninger mv.

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 – BEK 621 af 14. maj 2020 (Link til retsinformation)

Virksomhedsguidens guide til kompensationsordningen for selvstændige med CVR-nr. (Link til virksomhedsguiden.dk)

Virksomhedsguidens guide til kompensationsordningen for selvstændige med CVR-nr. (Link til pdf) Filen er downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 25. maj 2020 kl. 07.50

Virksomhedsguidens guide til kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst (Link til virksomhedsguiden.dk)

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende (Link til virksomhedsguiden.dk) Filen er senest opdateret d. 22. maj 2020 jf. filnavnet.

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende (Link til pdf) Filen er downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 25. maj 2020 kl. 07.50

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder) (Link til virksomhedsguiden.dk) Filen er senest opdateret d. 22. maj 2020 jf. filnavnet.

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder) (Link til pdf) Filen er downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 25. maj 2020 kl. 07.52

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende_freelancere (Link til virksomhedsguiden.dk) Filen er senest opdateret d. 15. april 2020 jf. filnavnet.

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende_freelancere (Link til pdf) Filen er er downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 25. maj 2020 kl. 08.28

Vejledning til hvordan du udfylder genansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende (Link til virksomhedsguiden.dk)

Vejledning til hvordan du udfylder genansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende (Link til pdf) Filen er downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 25. maj 2020 kl. 07.53

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu