14. januar 2021

Corona Hjælpepakker - Løn

Lønkompensationsordning til den nationale nedlukning

Opdateret artikel om midlertidig og målrettet lønkompensation for hjemsendte medarbejdere i forbindelse med den nationale nedlukning af Danmark. Ansøgningsfristen for perioden fra og med 9. december 2020 til og med 17. januar 2021 er den 26. februar 2021. Der er åbent for ansøgning.


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165Artiklen er en opdateret version af nyheden fra den 7. januar 2021.

Artiklen er opdateret med seneste ændringsbekendtgørelse for så vidt angår perioder og frister.

Virksomheder og produktionsenheder (efterfølgende p-enheder) kan ansøge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere som følge af den nationale nedlukning i december 2020.

Lønkompensationsordningen er forlænget til og med den 17. januar 2021. Der er åbent for ansøgning.

Det er et krav, at virksomheden står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderne eller minimum 50 medarbejdere grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af COVID-19.

Artiklen er opdelt i følgende afsnit:

 1. Hvilke virksomheder er omfattet?
 2. Virksomheder omfattet af forbud mod at holde åbent
 3. Hvilke ansatte er omfattet?
 4. Kompensationsperioden
 5. Tre dage uden kompensation i perioden
 6. Tilfælde, hvor der ikke opnås kompensation
 7. Betingelser for at modtage kompensation
 8. Kompensationens størrelse
 9. Krav om revisorerklæring
 10. Ansøgningsfrist den 26. februar 2021
 11. Efterkontrol – indsendelsesfrist 6 måneder efter ophør
 12. Bekendtgørelsens ikrafttrædelse og relevante links

1. Hvilke virksomheder er omfattet?

Alle virksomheder, der er registreret i CVR, og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark, uanset virksomhedsform, eller p-enheder med registreret geografisk adresse i CVR, og som har ansatte med fast driftssted i Danmark.

Det har ingen betydning, om virksomheden er personligt ejet, et selskab eller lignende.

Det er et krav, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at virksomheden står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderne eller minimum 50 medarbejdere grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af COVID-19.

Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, det vil sige, at det gælder alle virksomhedsstørrelser fra og med én ansat.

2. Virksomheder omfattet af forbud mod at holde åbent

Virksomheder eller p-enheder, som er omfattet af forbud mod at holde åbent, kan vælge at ansøge om lønkompensation efter de betingelser, som gælder for en af de tre nedenstående lønkompensationsordninger:

 • Virksomheder omfattet af forbud mod at holde åbent fra og med 29. august 2020, og så længe forbuddet er gældende, jf. BEK § 1, stk. 2, 2. pkt., eller
 • Produktionsenheder, der har forbud mod at holde åbent fra og med 6. november 2020, og så længe forbuddet er gældende, jf. BEK § 1, stk. 3, eller
 • Virksomheder eller produktionsenheder i perioden fra og med 9. december 2020 og til og med 3. januar 2021, jf. BEK § 1, stk. 4.

3. Hvilke ansatte er omfattet?

Alle lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, med fast arbejdssted i Danmark.

Særlige regler gælder for elever, praktikanter og lærlinge, der kan fortsætte med at arbejde. 

Den ansatte skal være ansat inden datoen for varsel eller politisk aftale om forbud mod at holde åbent, jf. oversigten over virksomhedsgrupper, der har forbud mod at holde åbent, nedenfor.

Ansatte i virksomheder eller p-enheder, der ikke har forbud mod at holde åbent, skal være ansat i virksomheden inden den 7. december 2020 for at være omfattet.

Virksomhedsgrupperne i skemaet nedenfor har fået forbud mod at holde åbent siden december 2020:

4. Kompensationsperioden

Kompensationsperioden er fra og med den 9. december 2020 og til og med 17. januar 2021.

5. Tre dage uden kompensation i perioden

Der udbetales ikke kompensation for tre kalenderdage pr. ansat i hele perioden fra og med 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021.

Den ansatte kan arbejde i de tre dage, som der ikke gives lønkompensation for, uanset kravet om, at en hjemsendt medarbejder ikke må arbejde i hjemsendelsesperioden, jf. § 4, stk. 5.

6. Tilfælde, hvor der ikke opnås kompensation

Der kan ikke opnås kompensation, hvis lønudgiften bliver godtgjort på anden vis, herunder forsikring, offentlige refusioner, tilskud og lignende eller en anden statslig kompensationsordning.

Der kan ikke opnås kompensation til ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, som virksomheden har del i.

7. Betingelser for at modtage kompensation

Følgende betingelser skal være opfyldt for retten til kompensation:

 • Minimum 30 procent eller mere end 50 ansatte skal hjemsendes i virksomhedens kompensationsperiode
 • Hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden
 • Virksomheden skal udbetale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden
 • Virksomheden må ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager
 • At virksomheden for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, den er forpligtet til.

8. Kompensationens størrelse

Virksomheden kan maksimalt opnå følgende:

 • Lønkompensationen udgør maksimalt 75 procent af de samlede lønudgifter for funktionærer, dog maksimalt 30.000 kroner pr. måned pr. fuldtidsansat
 • Lønkompensationen udgør maksimalt 90 procent af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kroner pr. måned pr. fuldtidsansat
 • Lønkompensation til elever, praktikanter og lærlinge udgør maksimalt 90 procent af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kroner pr. måned pr. fuldtidsansat
 • Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte kalenderdage.

9. Krav om revisorerklæring

Der er ingen krav om revisorerklæring ved ansøgning om kompensation.

Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager, eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentation, pålægge ansøger at anvende bistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Endvidere kan Erhvervsstyrelsen pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en uafhængig revisor.

10. Ansøgningsfrist den 26. februar 2021

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2021 for perioden fra og med 9. december 2020 til og med 17. januar 2021, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

11. Efterkontrol – indsendelsesfrist 6 måneder efter ophør

Virksomheden skal senest 6 måneder efter ophøret af kompensationsperioden indsende dokumentation, jf. bekendtgørelsen § 10, stk. 3.

12. Bekendtgørelsens ikrafttrædelse og relevante links

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 24. december 2020.

Du kan se bekendtgørelse nr. 2131 af 18. december 2020 ”Bekendtgørelse om en midlertidig og målrettet løn kompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19” samt ændringsbekendtgørelse nr. 6 af 4. januar 2021 på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se Erhvervsstyrelsens vejledning til ansøgningen og kan ansøge via virk.dk.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu