13. januar 2020

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Bøder 30001 til 99999

Mangelfuld dokumentation og manglende forbehold – bøde på 40.000 kr.

Revisor ikendes en bøde på 40.000 for mangelfuld dokumentation ved revision af årsrapporter for et moderselskab og dets datterselskab, samt et manglende forbehold i datterselskabet. Sagen vedrører klassiske skønsprægede områder: investeringsejendomme og et udskudt skatteaktiv.


Sag nr. 1-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 4. januar 2019, mens Revisornævnet afsagde kendelse om en bøde på 40.000 kr. den 6. november 2019.

Sagen havde et klassisk udspring i en kvalitetskontrol 2016, der blev efterfulgt af en undersøgelse og en indbringelse for Revisornævnet. Den illustrerer således, at procestiden – i alt omkring tre år – kan være meget lang.

Indholdsmæssigt vedrørte sagen revision af et moderselskabs og dets datterselskabs årsrapporter for 2014/15.

I moderselskabet fik Erhvervsstyrelsen medhold i, at revisionen af investeringsejendomme, der udgjorde 75.300 t.kr. ud af en balancesum på 81.711 t.kr. (92,7 %), ikke var tilstrækkeligt dokumenteret. Revisor havde ikke dokumenteret en selvstændig stillingtagen til de centrale forudsætninger i den anvendte afkastbaserede model, herunder anvendelsen af skønnede fremtidige huslejeindtægter, der var højere end de faktisk aktuelle huslejeindtægter, samt den anvendte afkastprocent.

I datterselskabet fik Erhvervsstyrelsen ligeledes medhold i, at revisionen af investeringsejendomme havde været utilstrækkeligt dokumenteret. To lejligheder og en andelsbolig havde været indregnet til 5.420 t.kr. af en balancesum på 7.254 t.kr. (74,4 %). Revisornævnet fandt det bevist, at revisors udfordring ”af den af ledelsen foretagne værdiansættelse ikke” var ”dokumenteret i indklagedes arbejdspapir i forbindelse med indklagedes udførelse af revisionen af værdiansættelsen af selskabets investeringsejendomme”.

Hertil skulle revisor have modificeret sin konklusion, idet et praksisskifte af metoden om værdiansættelse til dagsværdi og ændret måling og klassifikation af andelsboligen ikke var beskrevet, mens sammenligningstallene ikke var tilpassede.

Endvidere havde revisor ikke dokumenteret overvejelser om et indregnet skatteaktiv på 990 t.kr. i relation til, at dette ville kunne udnyttes inden for de kommende tre til fem år.


I begge revisioner havde Erhvervsstyrelsen endvidere påstået, at revisors kommunikation med den øverste ledelse havde været utilstrækkelig. Her frifandt nævnet revisor under henvisning til, at der ikke gælder et krav om skriftlighed for denne kommunikation.

Forseelserne kunne ikke betragtes som mindre førstegangsforseelser, og bøden kunne ”passende” fastsættes til 40.000 kr.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu