04. december 2018

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - God skik

Mangelfuld revision – bøde på 40.000 kr.

Ved gennemført utilstrækkeligt revisionsbevis i mindre sager og dermed lidt større forseelser sanktioneres der ofte med bøder i niveauet 30.000 kr. I nedenstående sag, hvor der var tale om gentagelse i kvalitetskontrollen 2015 i forhold til kvalitetskontrollen 2012, bliver bøden udmålt til 40.000 kr. med reference til gentagelsesvirkning.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2-2018 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 4. januar 2018 i forlængelse af en kvalitetskontrol i 2015. Kendelsen i form af en bøde på 40.000 kr. for mangelfuld revision blev afsagt den 15. august 2018.

Ved udmålingen af sanktionen blev en bøde på 15.000 kr. i kendelse af 20. juni 2014 (sag nr. 123-2013) tillagt gentagelsesvirkning. Denne tidligere kendelse var afløbet af en kvalitetskontrol i 2012 og vedrørte mangelfuld planlægning og udførelse af to revisionssager og en reviewsag. Se den tidligere kendelse her.

 

Den aktuelle klage vedrørte tre af fire udtagne enkeltsager. Revisornævnet gav medhold i tre af fire klagepunkter:

 1. Ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet for et selskab 2014 var revisorlovens § 23, stk. 1, og god revisorskik, jf. § 16, stk. 1, overtrådt, idet der ikke var dokumentation for, at der var opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for indregnede igangværende arbejder for fremmed regning.

  Selskabet designede, producerede, installerede og drev drikke- og spildevandsanlæg. I 2014 havde selskabet for første gang aktiveret igangværende arbejder for fremmed regning med i alt 1.490 t.kr., hvilket udgjorde 38 % af balancesummen på 3.878 t.kr. Egenkapitalen var negativ med 32 t.kr.

  Sagen var udtaget som konkurssag: Revisionspåtegningen blev afgivet den 20. juli 2015, mens konkursdekretet blev afsagt den 10. september 2015. Kvalitetskontrollanten afgav sin erklæring den 17. november 2015.
   
 2. Ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet 1. juli 2013 - 30. juni 2014 for et mindre investeringsselskab var revisorlovens § 23, stk. 1, og god revisorskik, jf. § 16, stk. 1, samt § 5, stk. 9, i erklæringsbekendtgørelsen overtrådt, idet der ikke var dokumentation for, at der var indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis forud for afgivelse revisionspåtegningen, ligesom revisor havde afgivet sin påtegning forud for ledelsens godkendelse af regnskabet.

  Sagen var udtaget som overvågningssag. Revisionspåtegningen var afgivet den 30. september 2014. Fastsættelsen af væsentlighedsniveauet og vurdering af going concern i indklagedes elektroniske system til brug for udarbejdelse af arbejdspapirer var imidlertid registreret som foretaget den 8. november 2014, og revisionen af de enkelte områder registreret som udført den 8. november 2014 – bortset fra området likvide beholdninger, som var registreret som udført den 4. august 2015. Revisornævnet lagde endvidere til grund, at selskabets årsrapport blev godkendt af selskabets ledelse den 15. oktober 2014.
   
 3. Ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet 2014 for et mindre rejsebureau var revisorlovens § 23, stk. 1, og god revisorskik, jf. § 16, stk. 1, overtrådt, idet der ikke var tilstrækkelig dokumentation for revision af selskabets omsætning og modtagne forudbetalinger. Derudover var der for enkelte områder ikke indhentet revisionsbevis forud for afgivelse af revisionspåtegningen. 

På det fjerde klagepunkt, der gik ud på, at revisor burde have modificeret sin udtalelse om ledelsesberetningen for ikke at have omtalt en væsentlig gældseftergivelse på 1.479 t.kr, blev revisor frikendt. Det var afgørende her, at klagen var formuleret som vedrørende det mindre investeringsselskab under 2) og ikke det konkursramte selskab under 1), hvor gældseftergivelsen reelt hørte til.

I sine præmisser for kendelsen lagde nævnet til grund, at der ikke var tale om mindre forseelser. Endvidere vedrørte forseelserne erklæringsarbejder, der var dateret henholdsvis den 20. juli 2015, den 30. september 2014 og den 30. marts 2015, hvorfor revisors revisionshandlinger alle var udført efter kendelsen afsagt den 20. juni 2014. Revisornævnet fandt derfor, at sanktionen udmåltes under hensyn hertil, således at den tidligere afgørelse blev tillagt gentagelsesvirkning, jf. princippet i straffelovens § 81, stk. 1, nr. 1:

”Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,

1) at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen..”

 

Bøden, der isoleret set formentlig ville være blevet udmålt i niveauet 30.000 kr., blev derfor forhøjet til 40.000 kr.


Sag nr. 2-2018

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu