26. januar 2015

Revision Revisornævnet - Mangelfuld kvalitetsstyring - Virksomhedsbøder

Manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystem kontra manglende dokumentation for det udførte arbejde

I sag 46/2013 og 47/2013, klagede Revisortilsynet over en statsautoriseret revisor og dennes virksomhed. Tilsynet klagede over at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ikke var anvendt, at revisor i fem ud af seks sager ikke havde foretaget planlægning af det udførte arbejde, og at revisor i fire ud af seks sager ikke havde dokumenteret sit arbejde tilstrækkeligt. Revisornævnet gav delvist medhold.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxUnder en kvalitetskontrol fra 2011, konstaterede kvalitetskontrollanten, at den pågældende revisionsvirksomhed og revisor i sag 46/2013 og 47/2013, havde overtrådt god revisorskik, da revisors planlægning af det udførte arbejde i fem ud seks udtagne sager var mangelfuld, og da revisor ikke havde tilstrækkelig dokumentation i fire ud af de seks sager. Kontrollanten fandt ligeledes, at kvalitetsstyringssystemet ikke var blevet anvendt i tilstrækkeligt omfang, hvorfor revisionsarbejdet ikke var i overensstemmelse med gældende standarder og lovgivning.

Manglende dokumentation samt planlægning: Revisortilsynet lagde til grund i sagen, at der i fem af de kontrollerede sager, ikke var foretaget planlægning i overensstemmelse med gældende standarder, og at der i tre af sagerne ligeledes ikke var udført revision af væsentlige og risikofyldte poster. Revisor havde eksempelvis ikke under forskellige revisionsopgaver foretaget revision af investeringsejendomme til dagsværdi, tilgodehavende fra salg, igangværende arbejder samt going concern. I fire sager, forelå der ligeledes ikke tilstrækkelig dokumentation for det udførte arbejde.

Herunder påpegede Revisortilsynet, at det ikke alene er nok at have det fornødne kvalitetsstyringssystem, hvis revisionsvirksomheden ikke kan dokumentere, at de relevante procedurer er blevet fulgt for hver enkelt sag. I de kontrollerede sager var det ikke muligt for revisionsvirksomheden at påvise, at kvalitetsstyringssystemet var blevet anvendt tilstrækkeligt til løsning af erklæringsopgaver, da revisor ikke havde dokumentation herfor.

Revisors pligt til planlægning af revision samt dokumentation: Revisortilsynet henviste i sin klage til RS 300 (nu ISA 300) om planlægning af revision af regnskaber. Heraf fremgår det blandt andet, at revisor skal foretage planlægning for at sikre, at opgaven udføres effektivt. Revisor skal ligeledes sikre, at planlægningen afspejler omstændighederne ved den konkrete opgave. I denne konkrete sag, havde revisor ikke tilpasset revisionsarbejdet den enkelte opgave, og havde ingen dokumentation for, at det skulle være tilfældet.

Revisortilsynet henviste endvidere til RS 230 (nu ISA 230) om revisionsdokumentation, hvoraf det fremgår, at revisor skal udføre dokumentation for sit revisionsarbejde således, at der er udarbejdet tilstrækkelig dokumentation af grundlaget for revisionspåtegningen. Uden sådan dokumentation, kan det ikke bevises, at revisors arbejde er i overensstemmelse med gældende standarder og lovgivning, som det var tilfældet i denne konkrete sag. 

Revisornævnet: Revisornævnet fandt det ikke godtgjort, at revisors planlægning havde været utilstrækkelig i alle fem af de kontrollerede sager. Revisornævnet fandt det alene godtgjort ud fra oplysningerne om revisors planlægning, at revisors planlægning af det udførte arbejde, havde været mangelfuld i to ud af de seks udtagne sager. Revisornævnet var derimod enig i, at revisors arbejde i fire ud af de seks udtagne sager var utilstrækkeligt og kun deltvist dokumenteret.

Da der var tale om en enkeltmandsvirksomhed, havde virksomheden gennem sin ledelse pådraget sig ansvar for ikke at have sikret sig, at kvalitetsstyringssystemet var blevet efterlevet på enkeltsagsniveau. Revisornævnet konkluderede, at revisionsvirksomheden ikke i det fornødne omfang, havde anvendt kvalitetsstyringssystemet, hvorfor Revisortilsynet fik medhold i dette klagepunkt. Revisionsvirksomheden blev pålagt bøde på 100.000 kr. i overensstemmelse med fast praksis.

I forhold til revisor personligt, konkluderede Revisornævnet, at en utilstrækkelig anvendelse af et kvalitetsstyringssystem i en revisionsvirksomhed, ikke kan fritage revisor personligt for at overholde de pligter der følger med erklæringsarbejdet. Således lagde Revisornævnet til grund, at revisor personligt var ifaldet et disciplinæransvar. Nævnet lagde dog vægt på, at der alene var tale om overtrædelse af formelle dokumentationskrav, og at der ikke var substantielle mangler ved revisors erklæringsarbejde. Revisornævnet konkluderede derfor, at overtrædelsen skulle anses som et udslag af den manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, hvilket var sanktioneret over for revisionsvirksomheden. Revisors personlige straf bortfaldt derfor.

Læs hele kendelsen på Revisornævnets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu