11. november 2014

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Forkerte erklæringer - Bøder nul til 30000

Manglende dokumentation for going concern, overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen og underskriftsreglerne

I de to sager 167/2013 af 4. juli 2013 og 154/2013 af 29. juli 2013 blev henholdsvis en registreret revisor pålagt bøde på 25.000 kr. for dokumentationsmangler og manglende forbehold, og en statsautoriseret revisor pålagt bøde på 5.000 kr. for at have underskrevet årsrapporter sammen med ikke-godkendte revisorer.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI sag 167/2013 blev registreret revisor indbragt for Revisornævnet for manglende dokumentation vedrørende virksomhedens ejendom og going concern samt manglende forhold for manglende oplysninger om going concern og om pantsætning af fast ejendom. 

Manglende dokumentation vedrørende vurdering af going concern
I forhold til revisors manglende dokumentation vedrørende sin vurdering af going concern, lagde Revisortilsynet til grund, at det ikke var tilstrækkeligt, at revisor ved sin vurdering af going concern som regnskabsprincip, havde taget udgangspunkt i ledelsespåtegningen. Det fremgik alene af ledelsespåtegningen, at selskabet havde tabt hele sin kapital, men ville fortsætte med hjælp fra Holdingselskabet. At revisor i sit høringssvar angav, at han kunne garantere, at Holdingselskabet på ingen måde havde nogen økonomiske problemer, og at det reviderede selskab var 100 % ejet af Holdingselskabet, havde ingen betydning for Revisornævnets vurdering, da en sådan dokumentation ikke forelå i revisors arbejdspapirer. Derudover påpegede Revisortilsynet, at vurderingen af going concern skal ske for hver virksomhed separat, hvorfor revisor ikke kunne retfærdiggøre den manglende dokumentation på baggrund af et sammenfald mellem ejer og ledelse i to af revisors reviderede selskaber. Nævnet konkluderede derfor, at revisors dokumentation vedrørende going concern var mangelfuld, og at revisor derfor havde overtrådt revisorlovens § 23 om dokumentation.

Manglende dokumentation om den reviderede virksomheds ejendom 
I forhold til manglende dokumentation vedrørende virksomhedens ejendom, angav revisor i sit høringssvar, at revisor havde modtaget en mundtlig bekræftelse på ejerskabet af ejendommen fra den ejendomsmægler, der havde ejendommen til salg. Revisor angav ligeledes, at det af revisors arbejdspapirer fremgik, hvilken virksomhed der var tale om – herunder var der en årsopgørelse fra kreditforeningen med virksomhedens navn på. Revisornævnet fandt ikke, at disse papirer i sig selv udgjorde tilstrækkelig dokumentation for selskabets ejendomsret. Igen påvirkede det ikke Revisornævnets afgørelse, at revisor havde fået mundtlig bekræftelse af ejendomsmægleren, da der ikke forelå dokumentation herfor i revisors arbejdspapirer. 

Overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen 
Årsrapporten for den reviderede virksomhed indeholdte ikke de fornødne oplysninger omkring forudsætninger og usikkerheder om fortsat drift, hvorfor Revisortilsynet påpegede, at revisionspåtegningen skulle have indeholdt et forbehold for de manglende oplysninger. Ledelsen har pligt til at beskrive virksomhedens økonomisk forhold i ledelsesberetning jf. årsregnskabslovens § 77, ligesom revisor i medfør af erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 3 har pligt til at tage forbehold, hvis der ikke foreligger sådanne oplysninger. Dette er uanset om revisor ud fra sin erfaring omkring den pågældende kunde og sin erfaring som revisor i øvrigt ikke vurderer, at der er nogen going concern problemer.

Der var endvidere utilstrækkelig oplysninger vedrørende virksomhedens pantsætning af fast ejendom, herunder oplysninger om det samlede omfang af pantsætningerne samt de pantsatte aktivers samlede regnskabsmæssige værdi, hvilket er et krav jf. årsregnskabslovens § 64, stk. 4. En angivelse i årsrapporten af, at der var tale om et ”realkreditlån”, opfyldte ikke denne oplysningspligt. Ved ikke at have taget forbehold, havde revisor overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2.

Revisornævnet pålagde i sag 167/2013 revisor bøde på i alt 25.000 kr. 

Bøde for underskrevet årsregnskaber sammen med ikke-godkendte revisorer
I sag 154/2013 af 29. juli 2014 blev statsautoriseret revisor pålagt bøde på 5.000 kr. for at have underskrevet to årsregnskaber sammen med medarbejdere, som ikke var godkendte revisorer på erklæringstidspunktet. 

Revisortilsynet indbragte statsautoriseret revisor for Revisornævnet, da revisor havde underskrevet to årsregnskaber for to forskellige virksomheder sammen med medarbejdere, der på erklæringstidspunktet ikke var godkendte revisorer. Det var i forbindelse med en kvalitetskontrol, at kvalitetskontrollanten fandt, at to erklæringer var i strid med erklæringsvejledningen samt revisorlovens § 19, stk. 1, i det to medarbejdere i to tilfælde var medunderskriver på en erklæring, uden at være hverken registreret eller statsautoriseret revisor. 

Revisor blev hørt i sagen, og indgav i den forbindelse høringssvar til tilsynet. Høringssvaret ændrede dog ikke på Revisornævnets afgørelse, som den 29. juli konkluderede, at revisor havde overtrådt revisorlovens § 19, stk. 1 om revisionspåtegning. Revisornævnet pålagde i sag 154/2013 revisor bøde på 5.000 kr. En bøde, som findes at være bemærkelsesværdig lav. 

Læs de fulde kendelser på Revisornævnets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu