29. oktober 2018

Revision Revisornævnet - Forkerte erklæringer - Advarsler

Manglende moms på erhvervsudlejning mellem søstre – revisor glemmer ansvarsoplysning

I private klager for Revisornævnet er det ofte en bagvedliggende hensigt at få faglige argumenter for at kunne gøre revisor erstatningsansvarlig i et civilt søgsmål. Er der udført dårligt arbejde, er en af forudsætningerne for erstatningsansvar på plads. Det lykkes ikke i nedennævnte sag, hvor den bagvedliggende sag omhandler betaling af moms for erhvervsudlejning for tre år med i alt 252.000 kr. samt en bøde på 75.000 kr. for – mindst – grov uagtsomhed.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 19-2017 blev indbragt af et anpartsselskab mod revisor den 2. maj 2017. Kendelsen i form af en advarsel blev afsagt den 29. januar 2018.

I forbindelse med en omdannelse af en privat virksomhed i 2007 blev ejendommen lagt i anpartsselskabet, mens gartneriet, som lejede sig ind i ejendommen, blev lagt i et søsterselskab. Problemet var, at huslejen blot blev ført på mellemregningskonti og uden både beregning af udgående moms i ejendomsselskabet og afløftning af indgående afgift i selskabet, der drev gartneriet.

Revisor havde varetaget revisionsopgaven i begge selskaber. Først i revisionspåtegningen for 2012, der blev afgivet den 25. juni 2013, havde revisor givet ansvarsoplysninger om momsproblemet. Dette havde således ikke været tilfældet i revisionspåtegningen om 2011-regnskabet, der blev afgivet 31. maj 2012.

10 dage før afgivelsen af revisionspåtegningen for 2012, den 15. maj 2013, var der efter sagsfremstillingen blevet afsagt konkursdekret om selskabet, der drev gartneriet. 

 

Den 5. januar 2015 sendte SKAT et forslag om ændringer til ejendomsselskabet. Ændringerne omfattede forslag om forhøjelser af momstilsvaret for 2010-2012 med i alt 252.000 kr. og tilsvarende reduktioner af den skattepligtige indkomst. SKAT mente sig berettiget til at gå mere end tre år tilbage under henvisning til, at der forelå mindst grov uagtsomhed, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3:

 

”Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

3) Den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret eller godtgørelsen er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag”.

 

Dette synspunkt blev ikke anfægtet.

Den 1. april 2015 traf SKAT afgørelse i sagen. Afgørelsen blev accepteret af ejendomsselskabet, der ud over tilbagebetalingen blev pålagt og betalte en bøde på 75.000 kr.

Klagen mod revisor indeholdt to punkter, hvoraf revisor blev fundet skyldig i det første:

  1. Revisor skulle oplagt også have anført ansvarsoplysninger i sin revisionspåtegning om 2011-regnskabet, hvilket til overflod også var blevet slået fast i en responsumsag, som klager havde indbragt og fået medhold i om samme forhold.

    Revisor havde anført, at dette klagepunkt var forældet, idet klagen efter revisors opfattelse først var indbragt den 13. juli 2017. Dette var dog ikke korrekt ifølge Revisornævnet: Klagen blev indbragt den 2. maj 2017 og erklæringen afgivet den 31. maj 2012. Klagen var således indbragt 29 dage, før forældelse ville være indtrådt.
     
  2. Derimod blev revisor frifundet på det andet klagepunkt, der ifølge Revisornævnet var bestridt af revisor og ikke var bevist af klager. Det kunne således ikke anses som bevist, at revisors rådgivning i forbindelse med revisionen af 2012-regnskabet havde været mangelfuld.

    Ved siden af revisornævnssagen havde klager også anlagt en erstatningssag mod revisor. Pga. gartneriets konkurs forud for momssagen kunne der ikke etableres symmetri mellem den udgående afgift i ejendomsselskabet og en tilsvarende stor indgående afgift i gartneriet. ”Tabet” i form af den etbenede moms og bøden var erstatningssagens genstandsfelt. Revisornævnets frifindelse på klagepunkt 2 betød således, at der ikke kom ammunition herfra til klagers synspunkt i erstatningssagen.

Revisor blev ikendt en advarsel for en mindre alvorlig forseelse, der var begået i et førstegangstilfælde.

 

Sag nr. 19-2017

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu