21. april 2020

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet

Manglende overholdelse af klientkontovedtægten giver bøde på 30.000 kr. i Advokatnævnet

Manglende efterlevelse af reglerne i klientkontovedtægten er en standardsag i Advokatnævnet. Således i nedennævnte sag, hvor advokaten ikendtes en bøde på 30.000 kr. på basis af revisors erklæringer om udførte aftalte arbejdshandlinger for henholdsvis 2017 og 2018. Der havde i perioder ikke været foretaget daglig bogføring, daglig regulering af klienttilsvaret samt månedlige afstemninger og dokumentation herfor.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2019-1070/HLR blev indbragt af Advokatrådet den 27. marts 2019 vedrørende overtrædelser af klientkontovedtægten i 2017 og i tillæg hertil 8. august 2019 vedrørende overtrædelser af klientkontovedtægten i 2018.

Sagen byggede på to klientkontorerklæringer fra revisor vedrørende de pågældende år.

I både 2017 og 2018 havde der i længere perioder ikke været foretaget daglig bogføring, daglig regulering af klienttilsvaret samt månedlige afstemninger af summen af de enkelte mellemværender med det samlede klienttilsvar og dokumentation herfor.

Advokaten havde erkendt de pågældende forhold og som formildende omstændigheder henvist til, at fejlene skyldtes mangler hos den antagne bogholder, at antallet af posteringer i bogholderiet var beskedent med 99 posteringer i 2017, og at der på intet tidspunkt havde indestået for lidt på klientkontoen i banken. Hertil var manglerne efterfølgende afhjulpet i forbindelse med antagelse af ekstern bistand. Endelig havde advokaten i processen anmodet om bistand fra Advokatrådets sekretariat, som ikke kunne tilbyde vejledning i bogholderimæssige arbejdsgange og rutiner, samt forgæves søgt om dispensation fra kravet om daglig bogføring og regulering af klienttilsvar.

Der blev ikke lagt vægt på disse omstændigheder. Bøden blev udmålt til 30.000 kr. som en delvis tillægsbøde, idet advokaten var blevet sanktioneret med en bøde på 10.000 kr. i en kendelse af 28. februar 2018.

Sag nr. 2019-1070/HLR

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu