08. april 2021

Ugens kommentar

Mere revisorinvolvering i kampen mod økonomisk kriminalitet

De politiske forhandlinger om revisorpligt går snart i gang. Det er forventningen, at regeringen vil lægge op til at stramme kravene, så flere virksomheder underlægges revisorpligt.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Det giver god mening. En ny analyse fra foreningen viser, at omfanget af økonomisk kriminalitet er vokset eksplosivt de seneste 10 år. Antallet af anmeldelser er således femdoblet. Antallet af sigtelser og domme er steget nogenlunde tilsvarende.

Selvom vi gennem de seneste år har set medierne afdække sager om snyd med udbytteskat, momskarruseller, hvidvask og anden organiseret kriminalitet, er det alligevel overraskende, at omfanget af økonomisk kriminalitet er så stort. Og der er ikke tvivl om, at det koster samfundet milliarder i tabt skatteprovenu og økonomiske tab til private kreditorer.

Nedskæringer i skattekontrollen og løbende lempelser af revisionspligten har givet vis bidraget til, at de økonomisk kriminelle har haft lettere spil. Et lavt kontrolniveau frister svage sjæle, der ikke oplever en reel risiko for at blive taget i at snyde med skatten og momsen. Det er ikke godt for tilliden til skattesystemet, at de kriminelle kan lege kispus med myndighederne og unddrage sig at betale skat og moms.

Derfor er der god grund til at rose regeringen og Folketinget for at have opprioriteret skattekontrolindsatsen. Det mindsker omfanget af skattesnyd. Et øget krav om revisorbistand vil have samme virkning. Revisorernes involvering er et værdifuldt supplement til den offentlige skattekontrol. De medvirker til, at regnskaberne bliver mere retvisende, og til at øge regelefterlevelsen i virksomhederne. Alt andet lige er det betydeligt sværere at lave skatte- og momssvig i et selskab, der bliver kontrolleret af en godkendt revisor.

FSR – danske revisorer spillede i 2018 ud med et forslag om at virksomheder med en omsætning på mellem 5 og 8 millioner kroner fremover skal have en valgfri revisorerklæring på regnskabet. Efterfølgende har der fra politisk hold været udtrykt ønske om en mere risikobaseret tilgang, så alle virksomheder ikke slås over én kam. Foreningen har på den baggrund overvejet alternative risikofaktorer, som grundlag for at udløse krav om revisorbistand.

Vi er kommet frem til, at et udgangspunkt kunne være, at selskaber med en samlet gæld på over for eksempel 1,5 millioner kroner mødes med et krav om en revisorerklæring på deres regnskab.

Styrken ved at anlægge en risikobetragtning med afsæt i virksomhedens gæld er, at det vurderes at være stort set byrdeneutralt, da den direkte udgift til revisor i stort omfang opvejes af sparede låne- og finansieringsomkostninger, når gælden er over cirka 1,5 millioner kroner.

Derudover vil det formentlig være nemmere at forklare for politikere, erhvervslivet og andre, at selskaber, der drives med begrænset hæftelse, og som har en gæld over en vis størrelse, skal være transparente og fremlægge pålidelige informationer om selskabets økonomiske tilstand til brugerne af deres regnskaber. Det er kernen i det danske selskabssystem.

Vi håber med disse overvejelser at kunne inspirere de politiske drøftelser og imødekomme de politiske ønsker om en mere risikobaseret tilgang til at genindføre krav om revisorbistand for en del af de mindre virksomheder.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber