31. januar 2019

Skat Skat - Domme/afgørelser/praksis

Microsoft Danmark vinder transfer pricing sag i Højesteret

Højesteret stadfæster, at den honorering, som Microsoft Danmark ApS modtog fra koncernforbundet selskab i 2004-2007, var fastsat efter armslængdeprincippet. Af lige så væsentlig betydning slår Højesteret fast, at SKAT ikke havde hjemmel til at ansætte Microsoft Danmarks indkomst skønsmæssigt.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Sagen havde sin start i 2010 og 2012, hvor SKAT forhøjede Microsoft Danmarks indkomst i indkomstårene 2004-2007. I 2016 afsagde Landsskatteretten kendelse vedrørende sagen. Landsskatteretten afsagde kendelse i overensstemmelse med Microsoft Danmarks påstand, og frikendte dermed selskabet. I 2018 afsagde Østre Landsret dom, hvor Microsoft Danmark også blev frikendt. I dag har Højesteret tilsvarende frikendt Microsoft Danmark.

Baggrunden for SKATs påstand var, at Microsoft Danmark ikke havde modtaget armslængde honorering for de markedsføringsaktiviteter, som selskabet udførte for et koncernforbundet selskab.

Microsoft Danmark har, som det også fremgår ovenfor, fået medhold i sin påstand fra Landsskatteretten til Højesteret. Det har taget 9 år fra sagen startede i SKAT til Microsoft Danmark i dag får ret i deres skatteansættelse for årene 2004-2007. Det er en ganske principiel dom, hvor Højesteret udtaler sig om to forhold.

1) hvornår transfer pricing dokumentation er så utilstrækkelig, at der fra myndighedernes side kan ske skønsmæssige ansættelse. Herunder også tidspunktet for hvornår dokumentationen skal foreligge.

2) hvorvidt markedsføringsaktiviteter i Danmark kan påvirke yderligere salg i USA og andre lande, som giver belæg for, at Microsoft Danmark skal honoreres for det yderligere salg og dermed indkomstforhøjes.

Hvad angår nr. 1 vedrører sagen indkomstårene 2004-2007. For indkomstårene 2004-2006 skulle transfer pricing dokumentation udarbejdes efter skattekontrollovens § 3 B fra lov nr. 131 af 25. februar 1998. På det tidspunkt skulle virksomhedens beregninger ”blot nedskrives”. Det var ifølge forarbejderne ”... – som udgangspunkt – ikke nødvendigt for virksomhederne at udarbejde en større analyse eller købe sig adgang til databaser med sammenlignelige data…”. For indkomståret 2007 var bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 trådt i kraft, hvorefter virksomheden skulle udarbejde en mere udførlig dokumentation for de kontrollerede transaktioner.

Skatteministeriet havde gjordt gældende, at blot fordi Microsoft Danmark transfer pricing-dokumentationen ikke forelå på selvangivelsestidspunktet, havde SKAT hjemmel til at ansætte Microsoft Danmark skønsmæssigt. Dette anbringende afviser Højesteret og udtaler, at skattemyndighederne havde modtaget transfer pricing-dokumentationen på tidspunktet for ansættelsen, og fortsætter med at konstatere, at dokumentationen ikke var mangelfuld i et omfang, så denne kunne sidestilledes med manglende dokumentation, der hjemlede en skønsmæssig ansættelse af indkomsten.

Hvad angår nr. 2 byggede Skatteministeriets forhøjelser bl.a. på, at den omtalte honoreringsaftale også indbefattede salg af nærmere specifikke produkter, hvilket aftalen ikke forholdt sig til. Et andet anbringende fra Skatteministeriet var, at Microsoft Danmarks markedsføringsaktiviteter havde en betydning for efterspørgslen i Danmark af computere med præinstallerede Microsoft-programmer, hvilket skulle have betydet en øget efterspørgsel af de før omtalte nærmere specifikke produkter udenfor Danmark. Denne øgede efterspørgsel, som følge af markedsføringsaktiviteter i Danmark, skulle være kommet andre selskaber i koncernen til gode. Påstanden fra Skatteministeriet var, at uafhængige parter ville have krævet en samlet større honorering af Microsoft Danmark for denne øgede efterspørgsel i bl.a. USA.

Begge anbringender afviser Højesteret, og med dissens i Højesteret på 3-2 frifindes Microsoft Danmark herefter. 

Med frifindelsen af Microsoft Danmark er det den seneste i rækken af sager, hvor Skatteministeriet taber en sag til skatteyder i Højesteret.

Det interessante er nu, hvad efterspillet af dommen bliver, herunder særligt i forhold til dokumentationspligten i transfer pricing sager.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu