10. februar 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019 offentliggjort af PET

Den 22. januar 2020 offentliggjorde PET dokumentet ”National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019” med den del, der er offentligt tilgængelig. Hermed suppleres SØIK’s ”National risikovurdering for hvidvask i Danmark 2018” fra april 2019. Begge risikovurderinger skal indgå i underretningspligtiges, herunder revisorers, egne risikovurderinger i forbindelse med risikoen for at blive misbrugt som kanal og i forbindelse med vurderingen af konkrete klienter/ydelser.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxPET strukturerer hoveddelen af sin risikovurdering omkring 30 risikoområder, der er vist i tabel 1, side 19, og visuelt i figur 5, side 20. Risikoområderne klassificeres i tre kategorier: Epicenter-risici, generelle/tværgående risici samt strukturelle risici. Hver enkelt faktor vurderes for sandsynlighed (meget sandsynligt, sandsynligt, mindre sandsynligt og muligt) samt konsekvens (høj, medium og lav). Risikoområdernes karakteristika beskrives nærmere på siderne 21-26.

Som eksempler (ikke udtømmende) med særlig relevans for revisorer kan epicenterrisici som skatte- og afgiftssvig og NPO-området (foreninger og indsamlinger) fremhæves, jf. tabellen side 21 og efterfølgende kommentarer:

”Skatte- og afgiftssvig udgør højrisikoområder inden for anskaffelse af midler. Der er tale om ”klassiske” kriminalitetsformer, som også kendes fra (organiseret) økonomisk kriminalitet og hvidvask”.

”Non-Profit området (NPO-området) udgør også et højrisikoområde, hvor især nyere og nystartede foreninger samt uregistrerede indsamlinger er i fokus. Karakteristiske risikofaktorer er manglende eller mangelfuld registrering, fokus på konfliktzoner og/eller nødhjælp, transnational overførsel af goder og/eller materiel til konfliktzoner eller nabolande samt manglende evne eller vilje til at kommunikere med relevante myndigheder. NPO-området vil udgøre et særligt indsatsområde for PET fremadrettet og er også prioriteret af Europa-Kommissionen”.

Hertil skal det som særegent for området fremhæves, at opdagelsesrisikoen ofte ikke betyder noget på terrorområdet. Når ”leasing” optræder som en epicenterrisiko, hænger det sammen med, at mulige terrorister er ligeglade med, at det med stor sandsynlighed opdages, hvis leasede aktiver sælges for at fremskaffe midler. Det samme kan siges om ”kviklån”, hvor risikoen for at ende i Ribers som dårlig betaler kan være helt uden personlig betydning.

Overførsel af midlerne kan eksempelvis ske via uautoriserede eller autoriserede pengeoverførsels-virksomheder, ved udførelse af goder og materiel eller ved kontantkurerer, der også figurerer som epicenterrisici.

PET lægger stor vægt på samarbejde mellem myndigheder og private aktører, hvilket vi kun kan støtte op om.

Vi skal opfordre til, at revisorer inddrager PET’s risikovurdering i såvel risikovurderingen for, at revisionsvirksomheden bliver misbrugt som hvidvaskkanal, som i risikovurderingen i forbindelse med den enkelte klient/ydelse.

National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu