12. juli 2021

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Næste store udfordring: Tiltrækning og fastholdelse af talent

Revisorbran-chen er people-business og afhængig af, at kunne tiltrække og fastholde talent for at kun- ne honorere den vigtige samfundsopgave som offentlighedens tillidsrepræsentant og servicere de mange erhvervskunder, der efterspørger kvalificeret rådgivning om deres forretning.


Af Lars Kronow, formand for FSR – danske revisorer, og Charlotte Jepsen, forhenværende adm. direktør i FSR – danske revisorer

Det går godt i revisorbranchen, og især de seneste halvandet år har været en ekstraordinær travl periode. Omsætningen er historisk høj og antallet af fuldtidsbeskæftigede er det højeste i 10 år. Bagsiden af medaljen er dog mangel på ressourcer, der betyder, at der trækkes meget hårdt på de mange dygtige medarbejdere, der arbejder i branchen i dag. Den situation er ikke holdbar. Revisorbranchen er people-business og afhængig af, at kunne tiltrække og fastholde talent for at kunne honorere den vigtige samfundsopgave som offentlighedens tillidsrepræsentant og servicere de mange erhvervskunder, der efterspørger kvalificeret rådgivning om deres forretning. Revisorbranchen har stærke traditioner for attraktive karriereforløb og en meget stærk og efterspurgt uddannelsesmodel med løbende opkvalificering og livslang læring. Historisk har branchen haft succes med at tiltrække talenter og gennem årene uddannet mange dygtige kandidater – både til branchen selv og til dansk erhvervsliv. Det skal naturligvis fortsætte. Men situationen er under forandring. Kombinationen af et presset jobmarked og en historisk stor arbejdsmængde i revisorbranchen skærper kampen om talenterne. Det uholdbare i situationen forstærkes af, at fremtidens arbejdspladser skal kunne honorere de høje forventninger til et balanceret arbejdsliv hos den ny generation af såkaldte millennials: Indholdet i deres arbejdsliv skal være meningsfuldt med faglig og personlig udvikling. Opgaveporteføljen skal være spændende og udfordrende. Den daglige ledelse skal være nærværende og anerkendende. Der skal være et vigtigt ”purpose”, og så skal der ikke mindst være en rimelig balance mellem arbejde og fritid, så der er tid til et familieliv og fritidsinteresser.Disse forventninger kan være vanskelige at imødekomme inden for rammerne af den eksisterende forretningsmodel, hvor det hi- storisk har været timerne, der tæller, og i en arbejdskultur, hvor sort kaffe og sorte rande under øjnene i perioder mere er normalen end undtagelsen.Udfordringen bliver ikke mindre af, at antallet af godkendte revisorer er for nedad-gående. Det skyldes dels aldersfordelingen i branchen med kun fire ud af 10 godkendte revisorer, der er under 58 år. Dels at der kun uddannes lidt over et halvt hundrede godkendte revisorer om året. Det er forvent- ningen, at den ny revisoreksamen vil betyde, at flere kommer gennem nåleøjet fremover. Men der er ingen garanti, og vi vil tidligst se effekten om et par år. Det positive er, at der er sket en markant stigning i antallet af nye cand. merc. aud studerende, som er første del af den uddannelsesmæssige hovedvej til at blive statsautoriseret revisor. I 2020 påbegyndte 680 studerende ud- dannelsen mod cirka 600 i de foregående år. Det ændrer imidlertid ikke ved den grundlæggende udfordring med at tiltrække og fastholde talent til branchen. Det er en udfor- dring, der skal løses ved mange geværgreb, og som kræver initiativer både fra branchen selv og fra foreningen. Revisionsvirksomhederne har en vigtig opgave i forhold til at skabe attraktive arbejdspladser med plads til faglig og personlig udvikling, spændende læring, et godt arbejdsmiljø og en god balance i livet. Foreningens opgave handler i højere grad om sammen med branchen at profilere og synliggøre den værdi og de vigtige samfundsmæssige opgaver, revisorbranchen løser. Men foreningen har også en vigtig oplysningsopgave på uddannelsesinstitutionerne, hvor det skal være synligt og klart for de studerende, hvilke muligheder en karriere i revisorbranchen rummer. Derfor vil tiltrækning og fastholdelse af talenter i revisionsbranchen have en høj prioritet i foreningens kommende treårige strategi. Målet er klart; udviklingen af branchen skal gøre det endnu mere attraktivt at vælge en revisoruddannelse. Desuden skal vi sikre, at endnu flere af talenterne også ønsker at blive i branchen på længere sigt, fordi karrieremulighederne er mange, og arbejdsforholdene bliver bedre og bedre i takt med branchens udvikling. Som offentlighedens tillidsrepræsentant og storleverandør af tillid og troværdighed til virksomheder, investorer og de finansielle markedet er der et vigtigt samfundsmæssigt ”purpose”, og det er altafgørende, at vi som branchen og profession kan tiltrække ”the best and brightest”.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber