20. marts 2018

Skat Moms told og afgifter - FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

Nu er det muligt at indsende Moms- og skattetjek

SKAT har åbnet for at modtage erklæringer om Moms- og skattetjek. Læs også svar på hyppige spørgsmål om ordningen


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Der er nu åbnet op for at godkendte revisorer kan indsende erklæringen om assistance til opstilling af bilag til selvangivelsen og arbejdshandlinger ved Moms- og skattetjek.

Når revisor har udfærdiget og underskrevet erklæringen fra SKAT, skal denne indsendes via ovenstående blanket løsning. Dette kan gøres via SKATs hjemmeside 

Når erklæringen indsendes, skal der udfyldes oplysninger om henholdsvis virksomhed og revisor, herunder kontaktpersoninfo og størrelse af virksomhed (omsætning og ansatte). Oplysningerne benyttes af SKAT til evalueringsformål.

Når erklæringen er indsendt til SKAT, vil der være en behandlingstid, hvorefter virksomheden eller en valgt kontaktperson vil blive kontaktet af SKAT, for at oplyse om at virksomheden indgår i fordelsordningen. En udvidet beskrivelse af virksomhedens fordele ved at indgå i ordningen kan findes her.

 

Spørgsmål til Moms- og skattetjekket

Er Moms- og skattetjekket én eller to erklæringer?

Én erklæring. Der udføres en ISRS 4410 assistance til opstilling af virksomhedens selvangivelse for virksomheden og revisor udfører endvidere de arbejdshandlinger, der er offentliggjort på SKATs hjemmeside. Det er forudsat for erklæringen at samme revisor udfører begge dele. Erklæringen er uafhængig af erklæringen på virksomhedens regnskab.

Hvem er målgruppen for Moms- og skattetjekket?

Målgruppen er små- og mellemstore virksomheder, men er ikke begrænset til dette. Selv om der i SKATs erklæringstekst står skrevet ”Selskab ABC”, kan også selvstændige erhvervsdrivende og andre virksomhedstyper anvende Moms- og skattetjekket.

Kan jeg som revisor vælge hvilke arbejdshandlinger der skal udføres for virksomheden ved moms- og skattetjek?

Nej.
Listen med revisors arbejdshandlinger offentliggøres på SKATs hjemmeside og kan ikke fraviges. Der er i forsøgsordningen lagt op til at arbejdshandlingerne fastsættes for 2017 og evalueres løbende.

Er revisors arbejdshandlinger ved erklæring om moms- og skattetjek de samme hvert år?

Ikke nødvendigvis. Indtil videre er der på SKATs hjemmeside udmeldt revisors arbejdshandlinger for moms- og skattetjek for indkomståret 2017. Der kan således godt være eventuelle ændringer til arbejdshandlinger for indkomståret 2018.

SKAT og FSR – danske revisorer evaluerer løbende på revisors arbejdshandlinger og der er indgået aftale om at disse kan tilpasses efter SKATs risikoområder, hvis SKAT har særlige ønsker herom. Det vil dog ske oftere end årligt og SKAT har henstillet til at udmeldte arbejdshandlinger for et givent indkomstår ikke vil kunne ændres efterfølgende.

Hvordan forholder jeg mig som revisor, når Moms- og skattetjekket afdækker fejl hos virksomheden?

Erklæringen er tilpasset, så de fleste forhold kan korrigeres af virksomhedens ledelse eller revisor inden afgivelse af erklæringen. Såfremt forholdene ikke kan korrigeres, eller ledelsen nægter at korrigere disse, vil det ikke være muligt at afgive erklæringen. Det bemærkes at visse forhold, der gennemgås ved moms- og skattetjekket kan få indflydelse på revisors øvrige erklæringer, eksempelvis hvis virksomhedens transaktioner med nærtstående parter skal oplyses i henhold til under ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”

Er forsøgsordningen ikke bare en forlængelse af SKATs kontrol?

Nej.
Ordningen om et Moms- og skattetjek er en frivillig ordning, som sikrer virksomheder fordele ved et tilvalg. Revisors opgave er, som ved øvrige erklæringer, at validere oplysninger hos virksomheden og inden for de arbejdshandlinger revisor udfører, at sikre at virksomheden er compliant.

Hvordan skal jeg som revisor vurdere væsentlighed inden for revisors arbejdshandlinger?

Skattemæssigt gælder der som udgangspunkt ikke en væsentlighedsvurdering, hvorfor alle afdækkede fejl er væsentlige, uanset beløbsstørrelsen. Derfor skal fejl, der afdækkes ved gennemgang af arbejdshandlingerne, korrigeres i forhold til den skattepligtige opgørelse inden erklæringen afgives.

Revisors arbejdshandlinger er i høj grad specificeret, så de svarer til aftalte arbejdshandlinger efter ISA4400 standarden. Du skal således dokumentere dine arbejdsgange i dine arbejdspapirer. Som godkendt revisor, lægges de sædvanlige standarder og etiske retningslinjer til grund for arbejdshandlingerne i Moms- og skattetjekket. Dette gælder for så vidt også for forhold, der ikke omfattes af arbejdshandlingerne i ordningen.

Omfatter moms- og skattetjek også øvrige afgifter?

Nej. Moms- og skattetjekket 2017 er rettet mod 11 risikoområder, som er udvalgt af SKAT på baggrund af væsentlighed og hyppighed for fejl, der opleves ved virksomhedskontrollen. Såfremt SKAT på et senere tidspunkt måtte udvælge afgifter som et risikoområde, vil dette indgå i en evaluering af arbejdshandlingerne.

Hvad sker der med ordningen efter forsøgsperioden på 2 år?

FSR – danske revisorer og SKAT evaluerer ordningen, herunder om fordele for virksomheder er tilstrækkelige og om arbejdshandlingerne er hensigtsmæssige. Det er FSRs hensigt at sikre flere fordele ved brug af godkendt revisor generelt, men også at sikre lovgivningsmæssige incitamenter til at tilvælge et moms- og skattetjek.

Hvilke fordele får virksomheder, der frivilligt vælger et skatte og momstjek.

Incitamenterne fra SKAT er beskrevet nærmere på dette link.

Du kan også følge med på SKATs hjemmeside

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu