24. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Omsætning

Ny kompensationsordning for særligt sæsonafhængige selvstændige mv.

Der etableres en kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv., som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Nu bliver der etableret en kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv., som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet.

Nedenstående artikel er opdelt i følgende afsnit:
1. Hvem er omfattet / hvem er ikke omfattet?
2. Kompensationens størrelse
3. Kompensations- og referenceperiode
4. Krav til omsætningstab
5. Modregning af tidligere modtaget kompensation
6. Ansøgning og dokumentation
7. Øvrige krav, kontrol og regulering af kompensation
8. Aftaleparter, aftaletekst mv.


1. Hvem er omfattet / hvem er ikke omfattet?

I princippet er det de samme virksomheder og / eller personer der er omfattet som allerede er omfattet af ordningerne selvstændige, freelancere og kombinatører med A- og B-indkomst samt kunststøtteordningen for kunstnere med kombinationsindkomst.

Ordningen afgrænses dog til særligt sæsonbetonede selvstændige og kunstnere mv., hvis mulighed for omsætning er væsentligt reduceret pga. forsamlingsforbuddet på over 500 personer.

Det er endvidere et krav, at arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået kompensation via kompensationsordningen til arrangører, eller hvor det eller de pågældende arrangementer ville være kompensationsberettiget i arrangementsordningen.

Det bemærkes i aftaleteksten, at det ikke vil være muligt for nyetablerede selvstændige og kunstnere at søge ordningen, da de ikke / hvis de ikke vil have en omsætning i referenceåret.

2. Kompensationens størrelse

Selvstændige, kunstnere mv., der er omfattet af kompensationsordningen, vil kunne få kompensation for op til 90 pct. at deres omsætningsnedgang, dog maksimalt 37.000 kr. pr. måned i gennemsnit for en tremåneders periode, i alt kr. 111.000 kr. 

Det er en stigning i det maksimale kompenationsbeløb fra kr. 23.000 om måneden til 37.000 kr. om måneden i forhold til den nuværende kompensationsordning for selvstændige.

3. Kompensations- og referenceperiode

Referenceperioden og kompensationsperioden bliver på tre måneder.

Kompensationsperioden vil enten være for perioden fra og med d. 1. maj frem til og med d. 31. juli eller fra og med d. 1. juni frem til og med den 31. august 2020.

Kompensationen beregnes ud fra et gennemsnit af de tre måneder, som sammenlignes med referenceperioden.

Jf. aftaleteksten vil der være de samme muligheder for valg af referenceperiode, som gælder for de nuværende ordninger.

4. Krav til omsætningstab

Den særligt sæsonbetonede selvstændige, kunstner mv. skal have en dokumenteret omsætningsnedgang på 50 pct. i kompensationsperioden, og at 
omsætningsnedgangen skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.

For de nuværende ordninger kan selvstændige, freelancere og kombinatører er der et krav om omsætningsnedgang på mindst 30 pct. få kompensation. Dette krav øges altså som følge af at denne ordning er målrettet særligt sæsonafhængige selvstændige mv.

5. Modregning af tidligere modtaget kompensation

Evt. kompensation opnået i de nuværende ordninger for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunststøtteordningen for kunstnere med kombinationsindkomst i perioden efter enten d. 1. maj eller d. 1. juni, vil blive modregnet i kompensation fra denne ordning.

6. Ansøgning og dokumentation

Det forventes at der åbnes en ansøgningsindgang via virksomhedsguiden,dk, men det fastlægges endeligt i bekendtgørelsen.

Ansøger skal kunne dokumentere, at det er sæsonbetonet virksomhed, der søges om kompensation for.

Dokumentation for at omsætningsnedgang kan eksempelvis være kontrakter og aftaler, som er indgået inden d. 6. april, men efterfølgende ikke realiseret, og ikke på anden vis er godtgjort fx ved forsikringsdækning eller anden kompensation, som dokumentation for, at omsætningsnedgangen er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.

Bemærk endvidere jf. ovenstående pkt. 1, at arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået kompensation via kompensationsordningen til arrangører, eller hvor det eller de pågældende arrangementer ville være kompensationsberettiget i arrangementsordningen. 

Der vil blive foretaget stikprøvekontrol heraf ud fra risiko og væsentlighed.

7. Øvrige krav, kontrol og regulering af kompensation

Det forventes, at der vil blive opstillet øvrige krav til ansøgere, idet ordningen baseres på principperne i de eksisterende ordninger for selvstændige, freelancere, kombinatører samt kunsttøtteordningen for kombinatører. 

Dette vil blive fastlagt i bekendtgørelsen.

8. Aftaleparter, aftaletekst mv.

Aftale om ny kompensationsordning til særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet

Se hele nyheden på Erhvervsministeriets hjemmeside

Se aftalen om kompensationsordningen her

Se faktaark med eksempler på hvem der kan blive omfattet af ordningen her

Der udstedes bekendtgørelse og vejledning til ordningen senere.

Det bemærkes, at kompensationsordningen skal godkendes af EU-Kommissionen i forhold til at ordningen skal være forenelig med statsstøttereglerne. 

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu