12. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Rejsegarantifonden

Ny politisk aftale om rejsebranchen under og efter coronakrisen

Folketingets partier har indgået en aftale om flere initiativer, der kan hjælpe rejsebranchen gennem coronakrisen.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Folketinget har vurderet, at der er behov for en yderligere indsats for at styrke det økonomiske grundlag under rejsebranchen. En ny aftale indeholder følgende tiltag til styrkelse af branchen:

  1. Individuel tilbagebetaling for virksomheders træk på Rejsegarantifondens garanti
  2. Dækning af omkostninger i forbindelse med afbrudte rejser
  3. Øget tilskud til Rejsegarantifonden
  4. Præcisering af forholdet til forsikringer
  5. Midlertidig voucher-ordning
  6. Ændret tilbagebetalingsperiode for rejseselskaber

Individuel tilbagebetaling for virksomheders træk på Rejsegarantifondens garanti
Efter gældende regler skal statsgarantien tilbagebetales kollektivt af Rejsegarantifondens medlemmer. Partierne er enige om at ændre denne tilbagebetalingsmodel for rejser, som skulle være påbegyndt fra og med 14. april 2020, således at den enkelte rejseudbyder hæfter for eget træk på statsgarantien.

Dækning af omkostninger i forbindelse med afbrudte rejser
Aftalepartierne er enige om at ville dække de ekstraordinære meromkostninger, som rejseudbyderne har haft til afbrudte rejser i coronakrisens start. Det gøres ved at udvide dækningsområdet i Rejsegarantifonden, som rejseudbydere kan ansøge.

Øget tilskud til Rejsegarantifonden
Aftalepartierne er enige om at yde et tilskud til Rejsegarantifonden på 600 mio. kr. Tilskuddet vil begrænse størrelsen på den kollektive hæftelse og modvirke udflytning fra den danske garantiordning. Samtidig kan den allerede bevilligede statsgaranti i højere grad anvendes til det fremtidige træk på statsgarantien.

Aftalepartierne vurderer, at der dermed skabes der blandt andet bedre muligheder for, at Rejsegarantifonden kan forlænge fristen for tilbagebetalingerne af de udlæg, Rejsegarantifonden har foretaget for at dække forbrugernes krav.

Præcisering af forholdet til forsikringer
Dele af rejsebranchen har tegnet udvidede forsikringer med henblik på at deres forsikring dækker i ekstraordinære situationer.

For at fjerne usikkerhed om, hvem der skal dække først af hhv. forsikringen og Rejsegarantifonden, så bliver det præciseret, at rejsebranchens forsikringer skal gå forud for Rejsegarantifondens dækning af afbrudte og aflyste rejser, som følge af særlige omstændigheder. I konkurssituationer ændres forholdet mellem Rejsegarantifonden og forsikringsselskaberne ikke.

Forsikringsselskaberne udbetaler typisk først refusion til rejseudbyderne ved årets udgang. For at forbedre rejseudbydernes likviditet er aftalepartierne enige om, at Rejsegarantifonden refunderer rejseudbyderen, hvorefter Rejsegarantifonden indtræder i rejseudbyderens krav mod dennes forsikringsselskab.

Midlertidig voucher-ordning
Aftalepartierne er enige om i EU at arbejde for, at der midlertidigt under coronakrisen indføres en obligatorisk voucherordning.

Formålet er at give rejseudbyderne mere likviditet og fleksibilitet, da udgifterne til forbrugeren først rammer på et senere tidspunkt, når forbrugeren enten indløser eller ombytter den til rejsens værdi.

Udgangspunktet vil være en voucher, der er gyldig i 18 måneder, hvorefter rejseudbyderne automatisk skal refundere forbrugerens tilgodehavende. Forbrugeren har dog ret til at få udbetalt rejsens værdi efter 12 måneder. I tilfælde af konkurser vil Rejsegarantifonden refundere forbrugernes vouchers.

Ændret tilbagebetalingsperiode for rejseselskaber
Lånene under statsgarantien skal tilbagebetales med en lav rente over en 6- årig periode i henhold til den nuværende statsstøttegodkendelse. Regeringen vil drøfte mulige alternative tilbagebetalingsmodeller med EU-Kommissionen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber