19. januar 2022

CSR og bæredygtighed ESG - Vejledninger

Ny udgave af publikationen med 15 ESG-hoved- og nøgletal

Udvalget af relevante ESG-hoved- og nøgletal i publikationen udgivet af FSR – danske revisorer, Finansforeningen og Nasdaq Copenhagen fastholdes. Læs den nye udgave og bliv opfrisket på værdien af standardiserede og pålidelige ESG-data. Formler er fastholdt, men omregningsfaktorer for CO2-ækvivalenter er ajourført.


Lisbeth Frederiksen Chefkonsulent
yse@sfe.qx 4193 3185Anvendelse af ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten har aldrig været mere populært end nu. Det er ikke længere kun store virksomheder, der arbejder med ikke-finansielle oplysninger. FSR - danske revisorers publikation med 15 ESG-hoved- og nøgletal, som udgives i samarbejde med Finansforeningen/CFA Society Denmark og Nasdaq Copenhagen, har bidraget til, at også små og mellemstore virksomheder let kan komme i gang med at rapportere ESG-hoved- og nøgletal.

Det gode ved at medtage ESG-hoved- og nøgletal i sin årsrapport er, at virksomheder kan komme i dialog med deres interessenter om ting, der tidligere mest har befundet sig lidt i skyggen. Det handler om virksomheders bidrag til klima- og miljøpåvirkninger, om forhold vedrørende medarbejderne og ledelsen og om evnen til at fastholde kunder. Det har vist sig, at sådanne faktorer faktisk indgår i investorers og långiveres virksomhedsanalyser. De vil gerne vide, hvordan virksomheden udmærker sig på ESG-området i forhold til andre virksomheder – fordi det har eller kan få betydning for virksomhedens indtjening, og dermed påvirker virksomhedens værdi i kroner og øre.

Denne ESG-hoved- og nøgletalspublikation bidrager til standardisering af ESG-data, så oplysningerne bliver sammenlignelige – og det er vigtigt for brugbarheden. Det er også vigtigt, at oplysningerne er pålidelige. Formlerne og forklaringerne til ESG-nøgletallene i publikationen kan også anvendes ved virksomhedens interne dialog og dialogen med revisor om muligheder for indsamling og kontrol af data til beregning af ESG-nøgletallene.

Altså: Dette er et rigtig godt produkt. Ved lancering af publikationen i 2019 blev den også bemærket af FN, hvor publikationen og samarbejdet omkring den blev tildelt ISAR Honours 2019. Dette er en pris, der uddeles af UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) og er en flot anerkendelse, synes vi selv. Tag derfor gerne publikationen med på kundebesøg og bidrag til dens udbredelse.

Ændringer i 2022-udgaven

Redaktionsgruppen har fundet, at de 15 udvalgte ESG-hoved- og nøgletal stadig er relevante. Derfor er de fastholdt. Mange virksomheder er begyndt at udvide antallet, og det er godt. Vi fastholder dog indtil videre de 15, da vi finder dette antal og udvalget overskueligt for en virksomhed til at komme i gang med at rapportere på ESG- hoved- og nøgletal. Når tiden er moden, kan antallet meget vel blive udvidet.

Ønsker virksomheden inspiration til flere nøgletal, er der på side 15 i publikationen link til publikationer fra The Greenhouse Gas Protocol og World Economic Forum, der giver hjælp til flere scopes på CO2-udledninger og en række andre relevante ESG-hoved- og nøgletal. En god mulighed for de virksomheder, der er klar til at gå videre.

Alle de indledende tekster til formelsamlingen er blevet ajourført, hvor der er lagt mere vægt på forklaring af brugbarheden og behovet for validering af ESG-data. Læs eller genlæs disse sider og få en hurtig orientering herom.

Alle formler er uændret fra tidligere, dog har vi opdateret de såkaldte GWP-faktorer, der anvendes til at omregne de syv Kyoto-gasser, der indgår i formlerne for CO2-udledninger til CO2-ækvivalenter. Der anvendes nu GWP-faktorer fra IPCC’s Sixth Assessment Report fra 2021.

En opfordring

Det anføres i publikationen, at de 15 ESG-hoved- og nøgletal er et forslag, og at virksomheder skal vurdere, om hvert enkelt nøgletal er relevant for dem. Her vil vi gerne opfordre til, at denne vurdering ikke kommer til at handle om, hvorvidt nøgletallet er bekvemt eller ubekvemt at vise. I 2020 foretog vi en analyse af 24 store virksomheders rapportering af ESG-nøgletal, som viste, at mange anvender et udvalg af de 15 nøgletal, men at kun få havde medtaget nøgletal om lønforskelle.

Vi håber, dette skal vise sig at have ændret sig, når 2021-årsrapporterne kommer på gaden. Når ESG-hoved- og nøgletal udvælges som relevante for vurdering af virksomheders værdi, er det, fordi der ofte er noget omkring disse forhold, som det er værd at arbejde med. At få en måske ubekvem oplysning ud af skyggen er det første skridt til en positiv udvikling.

Der opfordres derfor til, at alle 15 ESG-hoved- og nøgletal i publikationen medtages i årsrapporten, medmindre et nøgletal simpelthen ikke har nogen informationsværdi for den pågældende virksomhed.

Efteruddannelse om ESG

Er du i øvrigt opmærksom på, at vi udbyder to læringsmoduler af 2 OE-timer om ESG-rapporteringen som online efteruddannelse? Kurserne er målrettet SMV-revisorer og tilbagemeldingen fra deltagere er meget positiv! Du kan læse mere og tilmelde dig via dette link, Hvorfor er rapportering om klima, miljø, menneskerettigheder mv. relevant for en SMV-revisor? De to læringsmoduler består af emnerne Bæredygtighedsrapportering og klimaregnskab og Revisor som rådgiver. Underviserne er medlemmer af vores faglige udvalg på bæredygtighedsområdet.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber