07. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Ny vejledning og nyt om bekendtgørelsen for kompensation for faste omkostninger

Virksomheder kan få kompensation for faste omkostninger hvis de har lidt et omsætningstab grundet coronaudbruddet. Artiklen er opdateret med ny vejledning og revisors oplysning om ledelsesansvar i erklæringen.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Virksomheder kan få kompensation til dækning af faste omkostninger.

De vigtigste nyheder som følge af ny vejledning er, at:

* Kompensationen for tremånedersperioden kan maksimalt udgøre 82,5 mio kr.

* Erhvervsstyrelsen omregner omsætningen for referenceperioden, så den modsvarer længden for kompensationsperioden.

* Omkostninger til fastpris telefoni, internet, lovmæssigt pålagt revision og bogholderi er medtaget på listen over faste omkostninger

De vigtigste ny bestemmelser jf. bekendtgørelsen er, at:

Nedenstående liste er uændret fra artiklen dateret 5. maj bortset fra revisors oplysninger om ledelsesansvar) 

* Ved revisors afgivelse af erklæring ved ansøgning om kompensation skal revisor endvidere oplyse om ledelsesansvar. 

* virksomheden skal forvente et fald i omsætningen på mindst 35 procent i hele kompensationsperioden mod tidligere 40 procent. 

* kompensationsperioden er udvidet til at gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020, altså en forlængelse på en måned fra 8. juni 2020.

* offentlige tilskud til drift ændres til ”udgør halvdelen eller mere”, hvor betingelsen hidtil har været ”udgør over halvdelen”.

* en præcisering af omsætning i forhold til at denne skal kunne henføres til virksomhedens danske CVR-nummer og faktureres fra Danmark.

* der er mulighed for ændret referenceperiode grundet helt særlige omstændigheder.

* der er mulighed for forlængelse af kompensationsperioden fra tre til fire måneder. Det er ikke et krav, at der skal søges for fire måneder.

* maksimalt udbetalt kompensation er øget til 110 mio. kr. mod det tidligere 60 mio. kr. 

* der er indført begrænsninger vedrørende kapitalafgang såfremt virksomheden modtager kompensation for mere end 60 mio. kr.

* kravet til virksomhedens minimum af faste omkostninger sænkes til 12.500 for tremånedersperioden mod tidligere 25.000 kroner i kompensationsperioden.

* reduktion af kompensation på udbetalingstidspunktet for underskudsvirksomheder er ændret og reduktion af kompensation kan ved ekstraordinære omstændigheder bortfalde.

* skattelyrestriktion, hvor retten til kompensation kan bortfalde.

* Erhvervsstyrelsen kan udføre yderligere kontrol inden udbetaling

* Ansøgningstidspunkt rykket til senest 31. august 2020.

Bekendtgørelsen trådte i kraft onsdag d. 6. maj 2020.

 

Nedenstående artikel er opdelt i følgende afsnit:

1. Hvem er omfattet?
2. Yderligere kriterier for at være omfattet
3. Kompensationens størrelse
4. For hvilken periode opgøres omsætningsnedgangen?
5. Hvordan opgøres omsætningsnedgangen?
6. For hvilken periode opgøres faste omkostninger?
7. Hvilke faste omkostninger er omfattet af kompensation?
8. Hvordan opgøres de faste omkostninger?
9. Virksomheder der har lukket ved forbud
10. Der gives ikke kompensation for/til…
11. Selskaber med underskud
12. Ansøgning og dokumentation
13. Udbetaling af kompensation
14. Skattepligt
15. Kontrol og regulering af kompensation
16. Ret til kompensation kan bortfalde
17. Krav om revisorbistand
18. Ikrafttrædelse mv.
19. Bekendtgørelse, vejledninger mv.

 1. Hvem er omfattet?

Alle virksomheder, der er registreret i CVR senest den 9. marts 2020, er omfattet af ordningen. Det gælder selskaber, personligt ejede virksomhed, foreninger, fonde, selvejende institutioner.

Det er et krav at virksomheden har en forventet omsætningsnedgang på minimum 35 procent som følge af udbruddet af Coronavirussygdom, eller har forbud mod at holde åbent.

Minimumsomsætningsnedgangen på 35 procent er en sænkning af kravet fra minimum 40 procents omsætningsnedgang til nu 35 procents nedgang.

2. Yderligere kriterier for at være omfattet

Virksomheder, hvis faste omkostninger, udgør mindre end 12.500 kroner i en tremåneders kompensationsperiode kan ikke opnå kompensation. Hvis virksomheden søger kompensation for fire måneder, er kravet at de faste omkostninger ikke udgør mindre end 16.666 kr.

I den tidligere bekendtgørelse var kravet at de faste omkostninger ikke måtte udgøre mindre end 25.000 kr. i kompensationsperioden.

Endvidere er der indsat en skattelyrestriktion, der skal sikre at virksomheden eller dennes legale ejer ikke er skattemæssigt hjemmeførende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely. I givet fald kan retten til kompensation bortfalde.

3. Kompensationens størrelse

En virksomhed kan maksimalt opnå kompensation for faste omkostninger på 110 millioner kroner. Det er en forøgelse af den maksimale kompensation virksomhederne kan opnå fra de tidligere 60 mio. kr.

Det er præciseret i vejledningen at en kompensation på 110 mio. kr. er for firemåneders kompensationsperioden og at der maksimalt kan opnås 82,5 mio. kr. for kompensationsperioden på tre måneder.

Kompensationen kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Omkostningerne kompenseres med følgende procentsats:

* 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 procent til og med 100 procent.

* 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 procent op til 80 procent.

* 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 procent op til 60 procent.

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent kompenseres med 100 procent af virksomhedens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode.

4. For hvilken periode opgøres omsætningsnedgangen?

Omsætningsnedgangen opgøres som forskellen mellem omsætningen i kompensationsperiode og referenceperioden.

Kompensationsperioden er den periode hvori der ydes kompensation for faste omkostninger, det vil sige i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020. Kompensationsperioden er forlænget med en måned fra 8. juni 2020 til 8. juli 2020.

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, virksomhedens nedgang i omsætning opgøres i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019. Der er ikke ændret på, at hovedreglen for referenceperioden er foranstående tremånedersperiode

For virksomheder, der ikke har haft omsætning i referenceperioden, er den nye referenceperiode perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 der danner grundlag for opgørelsen.

For virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele referenceperioden, er det perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med d. 9. marts 2020 der danner grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

Virksomheder der grundet helt særlige omstændigheder ikke vurderer at ovenstående referenceperioder giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomheden, kan søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum  opgøres over tre  sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. april 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020.

5. Hvordan opgøres omsætningsnedgangen?

Omsætningsnedgangen opgøres som forskellen mellem omsætningen i kompensationsperiode og referenceperioden.

Erhvervsstyrelsen omregner omsætning for referenceperioden, så det modsvarer længden for kompensationsperioden jf. Vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger.

Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab.

Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning.

Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark.

Som noget nyt er det tilføjet, at der med produktion i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser mv., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens danske CVR-nummer og faktureres fra Danmark.   

Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

Omsætning defineres som salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

6. For hvilken periode opgøres faste omkostninger?

De faste omkostninger, der kan søges kompensation for, skal være anvendt i kompensationsperioden.

Virksomheden kan vælge en kompensationsperiode på enten tre eller fire måneder.

Tremånederskompensationsperioden er fra og med den 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020.

Firemånederskompensationsperioden er fra og med den 9. marts 2020 til og med d. 8. juli 2020.

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan  desuden søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.

Vi gør særskilt opmærksom på, at der kun kan søges kompensation pr. CVR-nr. og ikke pr. aktivitet, hvilket betyder at en virksomhed med flere aktiviteter skal opfylde betingelsen for lukket ved påbud for alle aktiviteter og ikke have nogen omsætning i lukkeperioden for nogle af disse aktiviteter for at opnå en kompensationssats på 100 procent. 

7. Hvilke faste omkostninger er omfattet af kompensation?

Der ydes kompensation for faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark, uagtet om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Faste omkostninger defineres som dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning i en periode.

Dette er typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Det er i vejledningen tilføjet, at omkostninger til fastpris telefoni og internet, lovmæssigt pålagt revision og bogholderi er oplistet som faste omkostninger, der kan opnås kompensation for.

Endvidere er omkostninger såsom lønomkostninger til nødberedskab i zoologiske haver, nedskrivning på letfordærvelige varer med mindre end én måned mellem produktionsdato og udløbsdato og som ikke er egnet til nedfrysning, samt i et vidst omfang fersk kød hos slagterier omfattet af muligheden for kompensation.

8. Hvordan opgøres de faste omkostninger?

Virksomheden skal opgøre de faste omkostninger ud fra de samme principper som i virksomhedens seneste godkendte regnskab.

Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal virksomheden opgøre de faste omkostninger i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning.

Der er udarbejdet særskilt vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, herunder om opgørelse af faste omkostninger.

Vejledningen er ikke opdateret i forhold til den nye bekendtgørelse.

Find vejledningen i nedenstående afsnit 19. Bekendtgørelse, vejledninger mv.

9. Virksomheder der har lukket ved forbud

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 procent af virksomhedens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende.

Det er en forudsætning at virksomheden ikke har haft omsætning i forbudsperioden.

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent og opnå 100 procent kompensation for faste omkostninger i denne periode. 

For at opnå kompensation for 100 pct. af virksomhedens faste omkostninger, skal virksomheden erklære, at den, er omfattet af det midlertidige forbud mod at holde visse lokaler åbent for offentligheden.

Hvilke virksomheder har forbud mod at holde åbent? Læs mere på Virksomhedsguiden.dk. Hvis Virksomhedsguiden er utilgængelig, kan du downloade en pdf nederst i denne artikel.

10. Der gives ikke kompensation for/til…

Der kan ikke ydes kompensation for omkostninger til løn til virksomhedens ansatte.

Virksomheder kan dog få kompensation for den del af virksomhedens lønomkostninger, som er nødvendig for at opretholde en nødbemanding til nødvendig pasning af dyrene i zoologiske anlæg.

Der udbetales ikke kompensation for faste omkostninger, der ikke kan dokumenteres eller hvor der er utilstrækkelig dokumentation.

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres virksomheden på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud, eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Der ydes ikke kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden som virksomheden med rimelighed kunne være afværget.

Der ydes ikke kompensation såfremt nedgang i omsætning skyldes manglende henføring af omsætning til kompensationsperioden.

Organer inden for den offentlige forvaltning kan ikke modtage kompensation. Dette er eksempelvis statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv. samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. 

Tidligere var betingelsen at tilskud til drift ikke måtte udgøre over halvdelen.

11. Selskaber med underskud

Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt, reduceres virksomhedens kompensationsbeløb. Hvis underskuddet skyldes ekstraordinære omstændigheder, reduceres det ikke.

Reduktionsberegning

Ved en tremåneders kompensationsperiode beregnes reduktionen som en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på tre måneder, multipliceret med virksomhedens procentvise kompensation for faste omkostninger

Ved en firemåneders kompensationsperiode beregnes reduktionen som en tredjedel af virksomhedens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på fire måneder, multipliceret med virksomhedens procentvise kompensation for faste omkostninger.

Hvis reduktionen er på mere end 50 pct. af kompensationsbeløbet, kan Erhvervsstyrelsen efter en konkret vurdering af virksomhedens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden, fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Seneste resultat

Seneste resultat for virksomheder med balancedag den 28. februar 2019 eller senere er årets resultat i dette årsregnskab. Årsregnskabet skal være aflagt senest den 8. marts 2020.

Hvis virksomheden ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, men har aflagt halvårsregnskab  med  balancedag den  31.  august  2019  eller  senere anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to. Halvårsregnskabet skal være aflagt senest den 8. marts  2020.

Hvis virksomheden ikke kan opgøre seneste resultat efter de to ovenstående, men har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire. Kvartalsregnskabet skal være aflagt senest d. 8. marts 2020. 

Hvis virksomheden ikke kan opgøre seneste resultat efter de tre ovenstående, skal virksomheden opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Virksomheden skal opgøre årets resultat i henhold til bilag to, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder

Bemærk, at nedenstående betingelser er ændret fra artiklen dateret 5. maj 2020, som følge af vejledningens bilag 5, pkt. 4. Vi forventer snarest at afklare den korrekte tolkning med Erhvervsstyrelsen og nedenstående kan blive ændret.

Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder vil virksomhedens kompensation for faste omkostninger ikke blive reduceret, hvis:

1. Hvis virksomhedens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 samlet set er positivt, eller

2. Virksomhedens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018

Det er en betingelse at de ekstraordinære omstændigheder kan omfattes af positivlisten over ekstraordinære omstændigheder jf. vejledningens bilag 6 og at disse kan dokumenteres.

12. Ansøgning og dokumentation

Ansøgning om kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virksomhedsguiden.dk senest den 31. august 2020.

Virksomheder, der har søgt allerede, kan ansøge på ny.

Ansøgningen skal udarbejdes i et særligt skema, der er tilgængeligt via Virksomhedsguiden.dk.

Ansøgningen omfatter enten kompensationsperioden på tre måneder eller kompensationsperioden på fire måneder.  

Virksomheden kan kun søge og få kompensation udbetalt én gang med følgende to undtagelser for de virksomheder der har søgt om kompensation for tremånederskompensationsperioden, hvis virksomheden:

* kan søge om kompensation på mere end 60 mio. kr. 

* ønsker at udvide sin ansøgning til fire måneder. 

Bemærk, det fremgår ikke af bekendtgørelsen eller vejledning hvorvidt der skal indsendes en revisorerklæring, såfremt virksomheden ønsker at udvide sin ansøgning til fire måneder. Vi forventer snarest at afklare dette med Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan dog i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.

Virksomhedens ansøgning om kompensation skal vedlægges følgende oplysninger:

* Kompensationsperiode

* Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden

* Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden. Hvis referenceperioden afviger fra perioden nævnt i ovenstående afsnit 4, skal dette samt årsag hertil anføres.

* Virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 samt virksomhedens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden.

Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

Hvis virksomheden er stiftet efter den 1. december 2019, skal virksomheden ud fra de realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med d. 9. marts 2020, angive allerede afholdte faste omkostninger samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden.

* Virksomhedens seneste resultat, hvis dette er negativt.

Derudover skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19 samt dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen.

Virksomheden skal under strafansvar på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte samt ikke at være omfattet af skattelyrestriktionen. Tro- og loveerklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Specielt for ansøgninger udover 60 mio kr.

Virksomheden skal indsende en erklæring om at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb for regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021.

Det bemærkes, at aktietilbagekøb af medarbejderaktier med videre ikke er omfattet af kapitalafgangsbegrænsningen.

Virksomheder kan frigøre sig for betingelsen om ikke at have kapitalafgang ved at betale kompensation udover de 60 mio. kr. tilbage.

13. Udbetaling af kompensation

Udbetaling af kompensation vil ske til virksomhedens NemKonto.

Dette sker når krav til dokumentation mv. på ansøgningstidspunktet er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Der udbetales ikke kompensation for faste omkostninger, der ikke kan dokumenteres eller hvor der er utilstrækkelig dokumentation.

Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder ansøgninger om høje kompensationsbeløb og ansøgninger, hvor der konkret skønnes at være en forhøjet risiko for, at omsætning eller faste omkostninger ikke er beregnet i overensstemmelse med kravene, til udvidet sagsbehandling.

Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt

14. Skattepligt

Kompensationen er skattepligtig for virksomheden.

15. Kontrol og regulering af kompensation

Virksomheden, dennes ledelse og den revisor der har udarbejdet erklæringen til brug for ansøgningen skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol.

Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen også som en del af kontrollen på ansøgningstidspunktet.

Virksomheden skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den faktiske omsætning samt faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen. Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt, skal virksomheden endvidere indsende resultat for kompensationsperioden.

Erhvervsstyrelsen kan efterregulere den udbetale kompensation.

Kompensation kan reguleres hvis den faktiske omsætningsnedgang eller de faktiske faste omkostninger afviger fra det i ansøgningen forventede. Reguleringen indebærer en tilbagebetaling til Erhvervsstyrelsen eller en merudbetaling alt efter om der er udbetalt en for lav eller høj kompensation.

Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis der ikke er indsendt dokumentation senest d. 8. december 2020 eller en anden frist sat af Erhvervsstyrelsen, eller hvis den indsendte dokumentation vurderes som utilstrækkelig.

Ved opgørelse af et eventuelt tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kroner.

16. Ret til kompensation kan bortfalde

Retten til kompensation kan bortfalde, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning, herunder at indsende dokumentation.

Hvis der er sket udbetaling af kompensation, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

17. Krav om revisorbistand

Ansøgning om kompensation skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor.

Som noget nyt skal revisor ved afgivelse af erklæring ved ansøgning om kompensation oplyse om ledelsesansvar jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk 2. 

Der ydes godtgørelse for 80 procent af udgifterne til revisorpåtegning, såfremt virksomhedens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen kan maksimalt udgøre 16.000 kroner.

FSR – danske revisorer har udarbejdet en ”dokumentpakke” til brug for afgivelse af erklæring. Find den her (kun for medlemmer). Dokumentpakken vil blive opdateret i forhold til ændringer i bekendtgørelsen herunder oplysninger om ledelsesansvar snarest.

Virksomheden, dennes ledelse og den revisor der har udarbejdet erklæringen til brug for ansøgningen skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol.

Erhvervsstyrelsen kan endvidere stille krav om, at indsendte oplysninger om faktisk omsætningsnedgang og faste omkostninger samt eventuel yderligere dokumentation dokumenteres med bistand fra en uafhængig godkendt revisor.

18. Ikrafttrædelse mv.

Bekendtgørelsen træder i kraft onsdag d. 6. maj 2020.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med d. 2. april 2020

Virksomheder der på ikrafttrædelsestidspunktet allerede har ansøgt om kompensation kan ansøge på ny.

19. Bekendtgørelse, vejledninger mv.

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger BEK nr. 574 af 5. maj 2020 (Link til retsinformation)

Vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger (Link til pdf hos virk.dk)

Download vejledningen som pdf (Vejledningen er dateret 6. maj 2020)

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for faste omkostninger (Link til pdf hos virk.dk)

Download vejledningen som pdf (Vejledningen er dateret i filnavnet som 16. april og er ikke opdateret jf. BEK 574.)

Virksomhedsguidens guide til kompensation for faste omkostninger (Link til virksomhedsguiden.dk)

Download guiden som pdf (Pdf er downloadet fra virksomhedsguiden den 7. maj 2020 klokken 13.58)

Virksomhedsguiden.dk: Skal du midlertidigt lukke din forretning for kunder? (Link til virksomhedsguiden.dk)

Se også vores spørgsmål / svar om kompensationsordningen for faste omkostninger her 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu