18. oktober 2018

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

Ny vejledning om hvidvask offentliggjort

Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning om hvidvask. Vejledningen giver virksomheder omfattet af loven – herunder revisorer – anvisninger til, hvordan man overholder loven.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSom nævnt i en tidligere nyhed om FSR – danske revisorers høringssvar til vejledningen, har FSR – danske revisorer i forbindelse med udfærdigelsen af vejledningen deltaget i en række møder med Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og en række repræsentanter fra forskellige revisionsvirksomheder. Udfærdigelse af de enkelte kapitler i vejledningen har været drøftet ved møderne, og FSR – danske revisorer har sammen med de deltagende revisionsvirksomheder givet input til vejledningen.

Hvidvaskloven er baseret på, at virksomhederne skal have en risikobaseret tilgang og dermed fokusere deres ressourcer på de områder, hvor der er højere risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Den nye vejledning understøtter anvendelsen af princippet om den risikobaserede tilgang i praksis.

Vejledningen peger på de pligter såvel som muligheder, som virksomhederne har for at indrette deres procedurer på en risikobaseret måde. Det gælder ikke mindst i forhold til kundekendskabsprocedurer, hvor der er mulighed for at risikovurdere kunderne og inddele dem i forskellige risikokategorier og foretage kundekendskabet i overensstemmelse hermed.

Vejledningen omfatter også virksomhedernes egen risikovurdering og risikostyring og vigtigheden i, at udarbejdelsen af disse tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds forretningsmodel og forhold i øvrigt.

Det er Finanstilsynet, der har været pennefører på vejledningen, da hvidvasklovgivningen henhører under dem. Vejledningen er derfor meget orienteret mod den finansielle sektor, hvilket naturligvis også giver god mening, da risikoen for hvidvask er størst her. Ulempen er naturligvis, at ikke alt i vejledningen er lige relevant for revisionsvirksomheder.

Vejledningen er på 145 sider, og den mest hensigtsmæssige måde for revisorer at benytte vejledningen på, hvis man mener, at en fuldstændig gennemlæsning på én gang ikke giver mening, er derfor at orientere sig i indholdsfortegnelsen, udvælge og læse de afsnit, som man finder særligt relevante i forhold til sin virksomhed og sine kunder og ellers benytte vejledningen som et opslagsværk i forbindelse med konkrete problemstillinger, som opstår i dagligdagen.

Vejledningen er dynamisk og vil allerede blive opdateret i løbet af 2019, og Finanstilsynet har meldt ud, at brancheorganisationer også fremover vil blive inddraget i arbejdet for at kvalitetssikre vejledningens anvendelighed i forhold til brugerne. FSR – danske revisorer ser derfor frem til fortsat at deltage i arbejdet med vejledningen.

Erhvervsstyrelsen har ligeledes stillet os i udsigt, at styrelsen vil supplere vejledningen med særlige overvejelser omkring revisorer. Det vil ske i et samarbejde med FSR – danske revisorer og de pågældende revisionsvirksomheder.

FSR – danske revisorer offentliggjorde på hjemmesiden vores egen vejledning til den nye lov i juni 2017, allerede inden loven var trådt i kraft. Vejledningen fra Finanstilsynet har naturligvis ”retskraft” forud for vores egen vejledning, som derfor alene vil kunne benyttes som et supplement. Hvis der derfor er uoverensstemmelse mellem de to vejledninger, skal Finanstilsynets vejledning følges.

Den 26. juni 2017 trådte den nye hvidvasklov i kraft, og den nye vejledning erstatter den tidligere vejledning fra den 24. april 2013 til den tidligere hvidvasklov. Den gamle vejledning fra 2013 er derfor ikke længere gældende.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu